Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ

ADAPTAČNÍ OBDOBÍ

Základní podmínky pro státní příslušníky členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace (dále jen "členský stát") nebo jejich rodinných příslušníků, nebo státních příslušníků jiných než členských států (za splnění podmínek § 7 odst.1 písm.b), body 1-5 zákona č.360/1992 Sb. ve znění zákona 189/2008 Sb.) (dále jen "žadatelé"), kteří hodlají na území České republiky vykonávat povolání pro obory uvedené v § 5 odst. 3 autorizačního zákona (dále jen "výkon povolání") s výjimkou případů, kdy uchazeči hodlají k výkonu povolání získat autorizaci v příslušném oboru.
Žadatel, který obdržel rozhodnutí Rady České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro uznávání profesní kvalifikace občanů členských států Evropské unie (dále jen "rada") o pozastavení uznávacího procesu z důvodů v žádosti neprokázaných znalostí a dovedností pro uznání odborné kvalifikace a registraci jako osoby usazené v České republice, může absolvovat adaptační období.
Adaptační období trvá dva roky (pokud rada nerozhodne jinak) a v tomto období žadatel vykonává činnost v oboru a specializaci uvedené v žádosti pod dohledem odborného garanta.
Odborný garant je člen ČKAIT vlastnící osvědčení o autorizaci v oboru a specializaci, ve kterém po dobu adaptačního období bude žadatel vykonávat odbornou činnost. Osobu odborného garanta s příslušnými identifikačními daty navrhuje komisi žadatel dopisem, jehož součástí je garantem podepsaný souhlas. Po skončení adaptačního období odborný garant předloží ČKAIT hodnocení průběhu adaptačního období s jednoznačným závěrem, umožňujícím ČKAIT rozhodnout o uznání odborné kvalifikace žadatele a jeho registraci jako osoby usazené v České republice.
Náklady a odměny spojené s činností odborného garanta v průběhu adaptačního období ČKAIT nehradí.
Registraci osoby usazené v České republice včetně souvisejících administrativních úkonů vykonává z pověření představenstva ČKAIT na základě pokynů a rozhodnutí "Rada ČKAIT pro uznávání kvalifikace občanů členských států EU" Kancelář ČKAIT Praha.

Ing. Josef Velíšek, předseda rady ČKAIT
Schváleno představenstvem ČKAIT dne 19.11.2009.