Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Polsko (CZ)

Polsko (CZ)


Pravidla postupu ve věci uznávání kvalifikací pro výkon samostatných technických funkcí ve stavebnictví osobám z členských států Evropské unie, Švýcarské konfederace nebo členských států Evropského porozumění o volném obchodu (EFTA) - stran dohody Evropského hospodářského prostoru, které získali v těchto státech, za hranicemi Polské republiky, kvalifikace odpovidající výkonu samostatných technických funkcí ve stavebnictví v POLSKU.

Všeobecné podmínky
§1.
Pravidla usměrňují uznávání kvalifikací pro výkon samostatných technických funkcí ve stavebnictví pro občany členských států Evropské Unie, Švýcarské Konfederace nebo členských států Evropského porozumění o volném obchodu (EFTA) - smluvních stran Evropského hospodářského prostoru, které dosáhli v těchto státech, za hranicemi Polské republiky, kvalifikace odpovidající samostatnému vykonávání technických funkcí ve stavebnictví v Polsku.

§2.
Pokud je vícekrát v těchto pravidlech uvedeno:
 1. Státní Rada - rozumí se tím Státní Rada Polské komory stavebních inženýrů,
 2. stavební oprávnění - rozumí se tím oprávnění k výkonu samostatných technických funkcí ve stavebnictví udílených pro specializace, o kterých je řeč v článku 14 kapitole 1 stavebního zákona,
 3. navrhovatelé - rozumí se tím občané států Evropské Unie, Švýcarské Konfederace nebo členských států Evropského porozumění o volném obchodu (EFTA) - stran dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří získali v těchto státech, za hranicemi Polské republiky, kvalifikace odpovidající vykonávání samostatných technických funkcí ve stavebnictví v Polsku a požadují uznání těchto kvalifikací,
 4. postup ve věci uznání kvalifikace - rozumí se tím postup ve věci uznávání kvalifikace pro vykonávání samostatných technických funkcí ve stavebnictví vůči občanům států Evropské Unie, Švýcarské Konfederace nebo členských států Evropského porozumění o volném obchodu (EFTA) - stran dohody o Evropském hospodářském prostoru, kteří získali v těchto státech, za hranicemi Polské republiky, kvalifikaci odpovidající vykonávání samostatných technických funkcí ve stavebnictví v Polsku.

§3.
Postup ve věci uznávání kvalifikace se provádí v podrobnostech na základě předpisů níže uvedených právních aktů:
 1. zákona ze dne 7.července 1994 r. - Stavební právo (Sb. zák. z r. 2006 č. 156, poz. 1118 s pozd. zm.),
 2. zákona ze dne 15.prosinec 2000 r. o profesních samosprávách architektů, stavebních inženýrů a urbanistů (Sb. zák. z r. 2001 č. 5, poz. 42 s pozd. zm.),
 3. zákona ze dne 14.června 1960 r. - Zákon o administrativním postupu (Sb. zák.z r. 2000 č. 98, poz. 1071 s pozd. zm.),
 4. zákona ze dne 26.dubna 2001 r. o principech uznávání kvalifikací ziskaných v členských státech Evropské Unie pro výkon vázaných povolání (Sb. č. 87, poz. 954 s pozdějšími změnami), včetně s prováděcími akty,
 5. zákona ze dne 16.listopadu 2006 r. o správním poplatku (Sb.č. 225, poz.1635 s pozd.zm),
 6. nařízení ministra dopravy a stavebnictví ze dne 28.dubna 2006 r.ve věci samostatných technických funkcí ve stavebnictví (Sb.zák.č.83,poz.578),
 7. nařízení ministra infrastruktury ze dne 20.prosince 2002 r. ve věci pověření orgánů a jednotek pro uznávání kvalifikace ve vázaných povoláních (Sb. zák. č. 237, poz. 2007),
 8. statutu Polské komory stavebních inženýrů.

Postup ve věci uznání kvalifikace
§4.
 1. Stanovení postupu ve věci uznání kvalifikace náleží do kompetence Státní Rady.
 2. Za postup ve věci uznání kvalifikace se platí.

§5.
 1. Žadatel ucházející se o uznání profesní kvalifikace podává návrh Státní Radě.
 2. Návrhy, písemnosti a dokumenty v průběhu postupu ve věci uznání kvalifikace se předkládají v polském jazyce nebo spolu s překladem do polského jazyka, provedeným soudním překladatelem, mimo údaje dle odst.3.
 3. Překlad do polského jazyka se nevyžaduje v případě dokumentů potvzující údaje týkající se :
  1. jména, příjmení, data a místa narození navrhovatele,
  2. názvu státu navrhovatele.
 4. Státní Rada zpřístupní bezplatně formulář návrhu o uznání profesní kvalifikace pro vykonávání vázného povolání.
 5. Vzor návrhu, o němž je řeč v bodě 4, tvoří přílohu č. 1 a 2 pravidel.

§6.
 1. K návrhu nutno přiložit:
  1. profesní životopis,
  2. doklady potvrzující žadatelovo absolvování vzdělání pro přípravu k výkonu profese v zemi navrhovatele, doplněné, v případě, je-li dodatečně požadováno, odborným školením, zkušební dobou nebo praxí v oboru, kde úroveň a program jsou stanoveny předpisy státu navrhovatele nebo podléhají potvrzení nebo hodnocení za tím účelem zřízenou institucí v zemi navrhovatele,
  3. notářem ověřenou kopii důležitého dokumentu potvrzující identitu navrhovatele,
  4. doklad o úhradě poplatku za vyřizování ve věci uznání kvalifikace,
  5. doklad o úhradě správního poplatku.
 2. Navrhovatel, předkladající návrh, podepisuje v něm obsaženou klauzuli, vyslovující souhlas s nakládáním Státní Radou s jeho osobními údaji spojenými s prováděným postupem ve věci řízení uznání kvalifikace.

§7.
 1. Za účelem řízení ve věci uznání kvalifikace předseda Státní Rady ustavuje 5-ti členné ověřovací komise.
 2. Návrhy ve věci uznání kvalifikace zaslané Státní Radě jsou směrovány k určené ověřovací komisi.
 3. Ze svolané ověřovací komise předseda Státní Rady určí z jeho členů předsedu a tajemníka.
 4. V řízení o uznání profesní kvalifikace předsedající ověřovací komise může přivolat v průběhu k ohodnocení uváděného vzdělání navrhovatelů členy Státní ověřovací komise.

§8.
 1. V případě zjištění nedostatků v návrhu nebo v přiložených dokumentech připraví ověřovací komise projekt k výzvě odstranění těchto nedostatků v termínu 7 dnů.
 2. Projekt výzvy je neprodlenně předán prostřednictvím předsedy Státní Rady prověřovací komisi Státní Rady.
 3. Neuskuteční-li se odstranění nedostatků v stanoveném termínu dle návrhu, návrh se zamítá.
 4. Po obdržení kompletního návrhu ověřovací komise dokončí jeho hodnocení.
 5. Ověřovací komise rozhoduje prostou většinou hlasů.
 6. Ověřovací komise určuje, zda navrhovatele, kteří žádaji uznání profesních kvalifikací, pro které je získání vyžadováno, mají ukončené:
  1. magisterská studia podle předpisů o vysokém školství - předložili dokumenty potvrzující dosažení kvalifikace třetí úrovně ve smyslu článku. 2 bod 7 zákona uvedeného v §3 bod 4 pravidel,
  2. vyšší profesní studia podle předpisů o vyšších profesních školách - předložili dokumenty potvrzující dosažení kvalifikace na úrovni třetí nebo druhé ve smyslu článku 2 bod 7 a 8 zákona uvedeného v §3 bod 4 pravidel.
 7. Předseda ověřovací komise v případě pochybnosti může se obrátit na Státní Radu o vstup do Úřadu uznávání vzdělání a na Mezinárodní výměnu o posudek, zda navrhovatelem ukončena vyšší zahraniční studia jsou a mohou být považována v Polsku za rovnocenná.
 8. Z ověřovacího řízení je sepsán protokol.Předseda ověřovací komise předává bezodkladně protokol Státní Radě.
 9. V protokolu ověřovací komise potvrzuje, zda navrhovatel splnil podmínky k uznání kvalifikace specifikované v článku 6.
 10. Vzor výzvy k odstranění nedostatků tvoří přílohu č. 3 pravidel.
 11. Vzor dopisu navrhovateli o pozastavení návrhu tvoří příloha č. 4 pravidel.
 12. Vzor protokolu je uveden v příloze č.5 pravidel.

§9.
V případě, kdy program vzdělávání a školení absolvovaného navrhovatelem se značně liší od programu vzdělávání a školení vyžadovaného v Polské republice nebo když navrhovatelovo období profesni praxe v jeho zemi se značně liší od požadavku praxe této profese v Polské republice, a různost se promítá do vymezeného vzdělání nebo školení v Polské republice, ověřovcí komise Státní Rady může provést rozhodnutí o uznání kvalifikace provedením adaptační stáže navrhovatelem nebo vykonáním znalostního testu, pokud znalosti nabyté navrhovatelem během získávání profesních zkušeností neumožnila srovnání programových rozdílů vzdělání a školení vyžadovaného v Polské republice.

§10.
 1. Státní Rada nemůže zavázat navrhovatele k předložení dokumentů potvrzujících profesní praxi ani absolvování adaptační stáže nebo k provední testu znalostí.
 2. Volba mezi výkonáním adaptační stáže a přistoupením k testu znalosti spadá do rozhodnutí navrhovatele.
 3. Nutnost absolvování adaptační stáže nebo testu znalostí potvrzuje Státní Rada formou rozhodnutí.
 4. Vzor rozhodnutí, o kterém je řeč v článku 3 tvoří příloha č. 6 pravidel.

§11.
Absolvování adaptační stáže a provedení testu znalosti je vykonáváno podle předpisů vydaného Ministrem infrastruktury ze dne 21. července 2005 ve věci adaptační stáže i testu znalosti o postupu uznání kvalifikace pro výkon vázaného povolání ( zákon č. 147 Sb., poz.1226).

§12.
 1. Postup ve věci uznání kvalifikace musí být ukončen rozhodnutím nejpozději do termínu čtyř měsíců od předoložení všech potřebných dokumentů navrhovatelem.
 2. Když navrhovatel absolvuje adaptační stáž nebo přistoupí k testu znalosti, běh termínu, o kterém je řeč v článku 1 se pozastavuje do doby, než Státní Rada získá hodnocení nabytých znalostí v průběhu adaptační stáže nebo zhodnocení vykazovaných znalostí v průběhu testu znalostí.

§13.
 1. Po dokončení postupu ve věci uznání profesní kvalifikace ověřovací komise Státní Rady svolané předsedou Státní Rady uzná nebo zamítne uznání profesní kvalifikace formou administrativního rozhodnutí.
 2. Vzor rozhodnutí o uznání profesní kvalifikace je uveden jako příloha č. 7 pravidel.
 3. Vzor odmítavého rozhodnutí profesní kvalifikace je uveden jako příloha č. 8 pravidel.
 4. O rozhodnutí, o kterém je řeč v §13 čl.1 lze podat návrh o opětovném přezkoumání věci Státní Radou.

§14.
Uznáním kvalifikace se Státní Rada zavazuje k provedení zápisu na listinu členů Oblastní komory příslušné Oblastní komory stavebních inženýrů určené navrhovatelem.

§15.
Členové ověřovací komise a ostatní z titulu účasti na činnostech ověřovací komise obdrží odměnu podle zásad a ve výši stanovené Státní Radou.

§16.
Navrhovatel musí ovládat polský jazyk, potřebný k výkonu samostatných technických funkcí na území Polské republiky.

§17.
 1. Navrhovatel nese náklady uznavacího postupu ve výši 1000 zlotých. Platba se odesílá na účet banky Polské komory stavebních inženýrů.
 2. Navrhovatel je vázán závazkem rovněž k úhradě správního poplatku platby ve výši 523 zl. od rozhodnutí ve věci uznání kvalifikace. Správní poplatek se vkládá na účet banky nebo v pokladně Úřadu oblasti Varšava Střed statutárního města Varšava.

Příloha č. 1 až 8 pravidel pro postup ve věci uznávání kvalifikace pro vykonávání samostatných technických funkcí ve stavebnictví osobami z členských států Evropské Unie, Švýcarské konference nebo členských států Evropského porozumění o volném obchodu (EFTA) - stran dohody o Evropském hospodářském prostoru, které získali v tšchto zemích, za hranicemi Polské republiky, kvalifikace odpovídající vykonávání samostatných technických funkcí ve stavebnictví v Polsku.

Příloha č. 1 Návrh na uznání kvalifikace pro výkon regulované profese.
Příloha č. 2 Údaje doplňující návrh na uznání kvalifikace pro výkon regulované profese.
Příloha č. 3 Výzva pro odstranění nedostatků návrhu a přiložených dokumentů k němu.
Příloha č. 4 Oznámení pozastavení bez posouzení.
Příloha č. 5 Protokol z provedeného ověřovacího řízení.
Příloha č. 6 Rozhodnutí o nutnosti provedení adaptační stáže/ přistoupení ke znalostnímu testu
Příloha č. 7 Rozhodnutí o uznání profesní kvalifikace.
Příloha č. 8 Rozhodnutí o odmítnutí uznání profesní kvalifikace