Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Polsko (PL)

Polsko (PL)

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UZNAWANIA KWALIFIKACJI DO WYKONYWANIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE WOBEC OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, KONFEDERACJI SZWAJCARSKIEJ LUB PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO POROZUMIENIA O WOLNYM HANDLU (EFTA) - STRON UMOWY O EUROPEJSKIM OBSZARZE GOSPODARCZYM, KTÓRZY NABYLI W TYCH PAŃSTWACH, POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KWALIFIKACJE ODPOWIADAJĄCE WYKONYWANIU SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE W POLSCE.

Postanowienia ogólne
§1.
Regulamin określa postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

§2.
Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa:
 1. Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 2. uprawnieniach budowlanych – należy przez to rozumieć uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie udzielane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 Prawa budowlanego,
 3. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć obywateli państw Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce i występują z wnioskiem o uznanie tych kwalifikacji,
 4. postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji – należy przez to rozumieć postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wobec obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwalifikacje odpowiadające wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w Polsce.

§3.
Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji prowadzone jest, w szczególności na podstawie przepisów następujących aktów prawnych:
 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.),
 2. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.),
 3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
 4. ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87, poz. 954 z późn. zm.),wraz z aktami wykonawczymi,
 5. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.),
 6. rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578),
 7. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie upoważnienia organów i jednostek do uznawania kwalifikacji w zawodach regulowanych (Dz. U. Nr 237, poz. 2007),
 8. statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji
§4.
 1. Przeprowadzanie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji należy do kompetencji Krajowej Rady.
 2. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji jest odpłatne.

§5.
 1. Wnioskodawcy ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych składają w tym celu wniosek do Krajowej Rady.
 2. Wnioski, pisma i dokumenty w toku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim lub wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego, z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentów potwierdzających dane dotyczące:
  1. imienia, nazwiska, daty i miejsca urodzenia wnioskodawcy,
  2. nazwy państwa wnioskodawcy.
 4. Krajowa Rada udostępnia nieodpłatnie formularz wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego.
 5. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4, określają załączniki nr 1 i 2 do regulaminu.

§6.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
  1. życiorys zawodowy,
  2. dokumenty potwierdzające odbycie przez wnioskodawcę kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu w państwie wnioskodawcy, uzupełnione, o ile jest to dodatkowo wymagane, szkoleniem zawodowym, okresem próbnym lub praktyką zawodową, których poziom i program są określone przepisami państwa wnioskodawcy albo podlegają zatwierdzeniu lub ocenie przez powołaną w tym celu instytucję w państwie wnioskodawcy,
  3. poświadczoną notarialnie kopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy,
  4. dowód uiszczenia opłaty za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji,
  5. dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 2. Wnioskodawca składając wniosek podpisuje zawartą w nim klauzulę, wyrażającą zgodę na przetwarzanie przez Krajową Radę jego danych osobowych związanych z przeprowadzeniem postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

§7.
 1. W celu przeprowadzenia postępowania w sprawie uznania kwalifikacji Prezes Krajowej Rady powołuje 5-osobowe zespoły weryfikacyjne.
 2. Wnioski w sprawie uznania kwalifikacji wpływające do Krajowej Rady, kierowane są do wyznaczonego zespołu weryfikacyjnego.
 3. Powołując zespół weryfikacyjny Prezes Krajowej Rady wyznacza z jego składu przewodniczącego i sekretarza.
 4. W postępowaniu o uznanie kwalifikacji zawodowych Przewodniczący zespołu weryfikacyjnego może powoływać w charakterze biegłych, do oceny posiadanego wykształcenia wnioskodawców, członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

§8.
 1. W przypadku stwierdzenia braków we wniosku lub w dołączonych dokumentach zespół weryfikacyjny przygotowuje projekt wezwania usunięcia wskazanych braków w terminie 7 dni.
 2. Projekt wezwania przekazywany jest niezwłocznie do powołanego przez Prezesa Krajowej Rady składu orzekającego Krajowej Rady.
 3. Po bezskutecznym upływie terminu do usunięcia braków we wniosku, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.
 4. Po otrzymaniu kompletnego wniosku zespół weryfikacyjny dokonuje jego merytorycznej oceny.
 5. Rozstrzygnięcia zespołu weryfikacyjnego zapadają zwykłą większością głosów.
 6. Zespół weryfikacyjny ustala, czy wnioskodawcy ubiegający się o uznanie kwalifikacji zawodowych, do których uzyskania wymagane jest ukończenie:
  1. studiów magisterskich w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym - przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie trzecim w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy wskazanej w § 3 pkt 4 regulaminu,
  2. wyższych studiów zawodowych w rozumieniu przepisów o wyższych szkołach zawodowych - przedstawili dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji na poziomie trzecim lub drugim w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 8 ustawy wskazanej w § 3 pkt 4 regulaminu.
 7. Przewodniczący zespołu weryfikacyjnego w razie wątpliwości może zwrócić się do Krajowej Rady o wystąpienie do Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej o opinię, czy ukończone przez Wnioskodawcę zagraniczne studia wyższe mogą być uznane w Polsce za równorzędne.
 8. Z postępowania weryfikacyjnego sporządza się protokół. Przewodniczący zespołu weryfikacyjnego przekazuje niezwłocznie protokół Krajowej Radzie.
 9. W protokole zespół weryfikacyjny stwierdza, czy wnioskodawca spełnia warunki uznania kwalifikacji określone w ust. 6.
 10. Wzór wezwania do usunięcia braków stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 11. Wzór pisma do wnioskodawcy o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
 12. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.

§9.
W przypadku gdy program kształcenia i szkolenia odbytego przez wnioskodawcę różni się znacząco od programu kształcenia i szkolenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej albo jeżeli zakres wykonywanego przez wnioskodawcę w jego państwie zawodu różni się znacząco od zakresu wykonywania tego zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, a różnica ta odnosi się do określonego kształcenia lub szkolenia w Rzeczypospolitej Polskiej, skład orzekający Krajowej Rady może uzależnić decyzję o uznaniu kwalifikacji od odbycia przez wnioskodawcę stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności, jeżeli wiedza nabyta przez wnioskodawcę podczas zdobywania doświadczenia zawodowego nie pozwoliła na zrównoważenie różnic programowych kształcenia i szkolenia wymaganego w Rzeczypospolitej Polskiej.

§10.
 1. Krajowa Rada nie może zobowiązać wnioskodawcy do łącznego przedstawienia dokumentów stwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego oraz odbycia stażu adaptacyjnego albo przystąpienia do testu umiejętności.
 2. Wybór, pomiędzy odbyciem stażu adaptacyjnego a przystąpieniem do testu umiejętności należy do wnioskodawcy.
 3. Konieczność odbycia stażu adaptacyjnego albo testu umiejętności Krajowa Rada stwierdza w formie postanowienia.
 4. Wzór postanowienia, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.

§11.
Odbycie stażu adaptacyjnego i przystąpienie do testu umiejętności odbywa się na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 lipca 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych (Dz.U. Nr 147, poz. 1226).

§12.
 1. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji powinno zakończyć się wydaniem decyzji nie później niż w terminie czterech miesięcy od przedstawienia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów.
 2. Jeżeli wnioskodawca odbywa staż adaptacyjny lub przystępuje do testu umiejętności, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do dnia uzyskania przez Krajową Radę oceny nabytych umiejętności w trakcie stażu adaptacyjnego lub oceny wykazanych umiejętności w toku testu umiejętności.

§13.
 1. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji skład orzekający Krajowej Rady, powoływany przez Prezesa Krajowej Rady, uznaje lub odmawia uznania kwalifikacji zawodowych w formie decyzji administracyjnej.
 2. Wzór decyzji uznającej kwalifikacje zawodowe stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
 3. Wzór decyzji odmawiającej uznania kwalifikacji zawodowych stanowi załącznik nr 8 do regulaminu.
 4. Od decyzji, o których mowa w § 13 ust. 1 przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do Krajowej Rady.

§14.
Po uznaniu kwalifikacji Krajowa Rada zobowiązuje wskazaną przez Wnioskodawcę Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa do dokonania wpisu wnioskodawcy na listę członków okręgowej izby.

§15.
Członkowie zespołu weryfikacyjnego oraz biegli z tytułu uczestnictwa w pracach zespołu weryfikacyjnego otrzymują wynagrodzenie według zasad i w wysokości ustalonej przez Krajową Radę.

§16.
Wnioskodawca powinien posiadać znajomość języka polskiego, niezbędną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§17.
 1. Wnioskodawca ponosi koszty postępowania uznaniowego w wysokości 1000 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 523 zł od decyzji w sprawie uznania kwalifikacji. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m.st. Warszawy.