Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Rakousko

Rakousko

Evropští autorizovaní inženýři
Přístup k pracovním příležitostem v Rakousku
(červenec 2008)

I. Všeobecné informace:
Právní základ:
Výkon povolání "Ziviltechniker" (které zahrnuje povolání architektů a autorizovaných technických poradců /Chartered Engineering Consultants/) v Rakousku je upravován federálním zákonem s názvem "Ziviltechnikergesetz" (ZTG).

Členství v komorách architektů a autorizovaných technických poradců je povinné (vyjma případů dočasného poskytování služeb autorizovanými technickými poradci z jiných zemí).

Rozsah profese:

Autorizovaní techničtí poradci jsou oficiálně oprávněni vykonávat pracovní činnost v odborných oblastech, které jsou pokryty studiem technických a přírodních věd. To znamená, že mohou existovat autorizovaní techničtí poradci (Chartered Engineering Consultant) pro zemědělskou ekonomiku, aplikovanou geologii, stavební inženýrství, báňský průmysl, biologii, chemii, elektrotechniku a elektroniku, zpracování ropy, geologii/mineralogii, geologii/petrologii, technickou geologii, lesnictví, fermentační technologie, plynárenskou a topnou techniku, zeměpis, těžbu hornin, pozemní stavitelství, hutnictví, výpočetní techniku, inženýrskou geologii, bytovou architekturu, vodní inženýrství, inženýrství umělé hmoty a vláken, územní plánování a péči o krajinu, zemědělství, potravinářství a biotechnologii, potravinářství a fermentační technologie, důlní měření, strojní inženýrství, lodní strojní inženýrství, meteorologii a geofyziku, důlní a metalurgické stroje, ekologii, regionální politiku, technologii stavby lodí, technickou chemii, technickou geologii, technickou matematiku, technickou fyziku, ochranu průmyslové atmosféry, telematiku, technologii výrobních procesů, průzkum, technologii materiálů a materiálové inženýrství, ekonomické aspekty stavebního inženýrství, průmyslovou výpočetní techniku, provozní inženýrství, ekonomické aspekty technické chemie, průmyslovou telematiku.


Rozsah autorizace:

Autorizace umožňuje autorizovanému technickému poradci poskytovat služby s ohledem na plánování, zkoušení, dozor, poradenství, koordinaci a zprostředkování v celé příslušné odborné oblasti. Působí jako zmocněnec, zastřešuje celkový proces plánování a řeší projekty organizovaným a obchodně optimálním způsobem. Navrhuje výkazy a zprávy a je oprávněn jednat jako zástupce zadavatele u úřadů a veřejnoprávních subjektů. Připravuje veřejné dokumenty ve své oblasti odborné specializace a stvrzuje je svým razítkem (které slouží jako nezávislé potvrzení o autorizaci a certifikaci). Nemá právo dané práce vykonávat. Rakouští autorizovaní techničtí poradci jsou obecně povinni pracovat na volné noze nebo pro "sdružení/asociaci Ziviltechniker", pokud jsou jejími společníky nebo členy. V případě, že chtějí být zaměstnáni u soukromého nebo veřejného podniku (vyjma "sdružení Ziviltechniker") nebo že chtějí provozovat regulovanou obchodní činnost, jsou povinni o takové skutečnosti uvědomit příslušnou regionální komoru architektů a autorizovaných technických poradců, na základě čehož dojde k deaktivaci jejich autorizace. Po dobu trvání pracovního poměru, který je v rámci poskytnuté autorizace pokládán za výkon odborné pracovní praxe, nemají autorizovaní techničtí poradci právo vykonávat činnost spadající do rozsahu autorizace, pokud daný "Ziviltechniker" není zaměstnán ve společnosti, jejíž je společníkem nebo podílníkem.


II. Poskytování služeb ze strany autorizovaných technických poradců z členských zemí EU/EHS a Švýcarska v Rakousku

Kontaktní osoba v komoře/kompetentní orgán:
Vzhledem k tomu, že registrace/notifikace není nutná, neexistuje kontaktní místo/kontaktní osoba. V případě potřeby informací se můžete obrátit na regionální komoru v místě, ve kterém hodláte poskytovat své služby (viz kontaktní adresy níže). Jazykem komunikace je angličtina.

Registrační proces:
Informování komory nebo dočasná registrace v komoře není vyžadována ani neexistuje informační povinnost vůči příslušným orgánům. Z tohoto důvodu proces registrace neexistuje. Autorizovaný technický poradce je pouze povinen předložit všechny potřebné doklady a důkazy přímo klientovi.

Občané zemí EU/EHS a Švýcarska mohou poskytovat služby v zahraničí příležitostně nebo dočasně, pokud splní následující kritéria:
 • jsou občany zemí EU/EHS nebo Švýcarska;
 • mají oprávnění provozovat povolání autorizovaného technického poradce (v jedné z výše uvedených odborných oblastí) v členské zemi EU/EHS nebo Švýcarsku a organizaci v zemích EU/EHS nebo Švýcarsku;
 • mají formální odbornou kvalifikaci;
 • po dobu nejméně dvou let v posledních 10 letech aktivně pracovali jako autorizovaní architekti, pokud daná profese není v zemi působnosti daného poradce regulována.
Požadované dokumenty/doklady:
Autorizovaní techničtí poradci jsou povinni poskytnout klientovi následující informace/doklady:
 • registr/rejstřík a identifikační číslo v tomto registru/rejstříku
 • jméno a adresa odpovědného kontrolního orgánu v zemi působnosti
 • profesní či obdobná organizace, jejíž je autorizovaný technický poradce členem
 • profesní označení / formální kvalifikace
 • UID číslo
 • informace o pojištění profesní odpovědnosti
Náklady na celý proces:
Vzhledem k tomu, že registrace/dočasné členství v komoře není nutné, žádné náklady nevznikají.

Trvání procesu:
Vzhledem k tomu, že registrace/dočasné členství v komoře není nutné, je možné zahájit pracovní činnost po předložení všech potřebných údajů klientovi.

Místní rozdíly v právní situaci/zákonných požadavcích:
Právní situace je v celé zemi stejná, tzn. že mezi jednotlivými spolkovými zeměmi neexistují žádné legislativní rozdíly.

II. Organizace autorizovaných technických poradců z členských zemí EU/EHS a Švýcarska v Rakousku

Kontaktní osoba v komoře:
V oblasti, kde hodláte poskytovat své služby, musíte kontaktovat komory architektů a autorizovaných technických poradců. (Jazykem komunikace je angličtina.)

Vídeň, Dolní Rakousko a Burgenland:
Christoph Tanzer
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Wien, Niederösterreich und Burgenland
1040 Wien, Karlsgasse 9/1
Tel: 0043/1/5051781
Fax: 0043/1/5051781-70
E-mail: kammer@arching.at
Internet: www.arching.at/wien

Štýrsko a Korutany:
Heike Glettler
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Steiermark und Kärnten
8010 Graz, Schönaugasse 7/1
Tel: 0043/316/82 63 44-0
Fax: 0043/316/826344/25
E-mail: office@aikammer.org
Internet: www.aikammer.org

Horní Rakousko a Solnohradsko:
Reinhard Leitner
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Oberösterreich und Salzburg
4040 Linz, Kaarstraße 2/II
Tel: 0043/732/738394-0
Fax: 0043/732/738394-4
E-mail: office@linz.aikammeros.org
Internet: www.aikammeros.org

Tyrolsko a Vorarlbersko:
Cornelia Niederleimbacher
Kammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten für Tirol und Vorarlberg
6020 Innsbruck, Rennweg 1
Tel: 0043/512/5885335
Fax: 0043/512/588335-6
E-mail: arch.ing.office@tirol.com
Internet: www.kammerwest.at

Kompetentní orgán:
Kompetentním orgánem je Spolkové ministerstvo hospodářství a práce Rakouska.
1010 Vídeň, Stubenring 1, Franz Einfalt, franz.einfalt@bmwa.gv.at

Registrační proces:
Autorizovaný technický poradce, který je občanem země EU/EHS (nebo je rodinným příslušníkem osoby, která je občanem země EU/EHS) nebo Švýcarska a který vykonává praxi autorizovaného diplomovaného technického poradce ve své zemi původu, může požádat o povolení pracovat jako autorizovaný technický poradce v oblasti odbornosti, která je ekvivalentní oblastem odbornosti uvedeným v § 3 ZTG (viz rozsah profese), a etablovat se v Rakousku.
Dále musí předložit žádost o autorizaci komoře územně příslušné v oblasti, ve které hodlá zahájit svou činnost (viz kontakty výše).

Autorizaci uděluje spolkový ministr hospodářství a práce.

Autorizace je udělována za podmínky uznání ekvivalence odborné kvalifikace (podle čl. 11 p. e) Směrnice 2005/36/ES). O tom rozhoduje spolkové ministerstvo.

Odborná kvalifikace není považována za rovnocennou zejména v následujících případech:
 • Obor vzdělání žadatele se ve značné míře liší od kvalifikace požadované podle rakouského ZTG.
 • Služby spadající do rozsahu autorizace autorizovaného technického poradce nespadají v zemi původu žadatele do rozsahu této profese a vzdělání žadatele se liší od kvalifikace požadované podle rakouského ZTG.
Není-li odborná kvalifikace žadatele shledána za rovnocennou, lze požadované ekvivalence dosáhnout formou absolvování školicího kurzu v délce až 2 let nebo formou ústní zkoušky způsobilosti. Formu kompenzačních opatření si může zvolit sám autorizovaný technický poradce.

Požadované dokumenty/doklady:
Požadavky kladené na žádost:
 1. doklad o státní příslušnosti
 2. důkaz o oprávnění pracovat jako autorizovaný technický poradce vydaný v zemi původu
 3. důkaz o hodnověrnosti, solventnosti a neporušování etického kodexu/zásad správné praxe vydaný odpovědnými orgány v zemi původu (ne starší tří měsíců)
Náklady na celý proces:
Nutno vyžádat u místní komory.

Trvání procesu:
Závisí na kvalifikaci a potřebných kompenzačních opatřeních.

Místní rozdíly v právní situaci/zákonných požadavcích:
Právní situace je v celé zemi stejná, tzn. že mezi jednotlivými spolkovými zeměmi neexistují žádné legislativní rozdíly.