Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Autorizační razítko

Autorizační razítko

Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika
Rozhodnutí č. R1905-4 představenstva ČKAIT ze dne 21. 11. 2019 (dále jen „Pravidla“)

 

 

Článek 1
 1. Autorizovaná osoba opatřuje dokumenty související s výkonem její činnosti vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem se státním znakem1), které zajišťuje Komora.
 2. Autorizační razítko je autorizovaná osoba oprávněna používat pouze pro činnosti vymezené stavebním zákonem2) a činnosti podle §§ 2, 18 a 19 zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu oboru nebo specializace, pro kterou jí byla autorizace udělena.
 3. Přehled dokumentů, které autorizovaná osoba opatřuje autorizačním razítkem a vlastnoručním podpisem podle odstavců 1 a 2, je uveden v článku 3 těchto „Pravidel“.
 4. Autorizovaná osoba opatřuje podpisem a autorizačním razítkem pouze ty dokumenty, které vypracovala osobně, popřípadě ve spolupráci s dalšími osobami pracujícími pod jejím odborným vedením. Takto označené listiny jsou pro úřední účely veřejnými listinami.
Článek 2
 1. Při uložení disciplinárního opatření pozastavení nebo odejmutí autorizace je povinností člena Komory odevzdat autorizační razítko oblastní kanceláři, která jej registruje, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci. Totéž platí i při pozastavení autorizace na vlastní žádost, či vzdání se autorizace s tím, že 15denní lhůta pro odevzdání autorizačního razítka počíná plynout následující kalendářní den po dni, kdy bylo doručeno sdělení kanceláře Komory Praha s uvedením data, ke kterému byla autorizace pozastavena, nebo k němuž zanikla.
 2. Použití autorizačního razítka v rozporu s těmito „Pravidly“ může být důvodem pro zahájení disciplinárního řízení před Stavovským soudem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
 3. Dodržení ustanovení těchto pravidel je podmínkou pro platnost pojištění autorizovaných osob v souladu s pojišťovací smlouvou uzavřenou ČKAIT.
Článek 3
 1. Autorizovaná osoba musí opatřit svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem zejména:
  1. územně plánovací dokumentaci
  2. územní studii
  3. dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí
  4. projektové dokumentace podle § 158 odst. 2 stavebního zákona2)
  5. potvrzení identifikačních údajů ve stavebním deníku podle § 157 SZ – jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí), autorský dozor projektanta a technický dozor stavebníka4)
  6. písemné prohlášení stavbyvedoucího u staveb prováděných svépomocí, že povede provádění stavby podle §160 odst. 4 SZ
  7. dokumentaci pro uchazeče o autorizaci potvrzující jeho odbornou praxi.
 2. Autorizovaná osoba musí opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem samostatné dílčí části dokumentace, pokud spadají pod bod 1. písm. a-d (např. jednotlivé specializace oborů a profesí, statický a dynamický výpočet, zprávu o průzkumu stavby, o zkoušení a diagnostice stavby).
 3. Autorizovaná osoba může opatřit vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem další dokumenty a odborná vyjádření v souvislosti s přípravou a prováděním stavby, odborná stanoviska a posudky.
 4. Počet paré jednoho dokumentu označených vlastním podpisem a autorizačním razítkem je odvislý od potřeby v souvislosti s přípravou a prováděním stavby.
Článek 4
 1. Dokumenty opatřené autorizačním razítkem musí být jednoznačně identifikovatelné (místo stavby, klient, stavebník, datum odevzdání, apod.) a uvedeny v „Deníku autorizované osoby“.
 2. Dokumenty označené autorizovanou osobou jsou podle §13 odst. 5 zákona č.360/1992 Sb. (autorizační zákon), pro úřední účely veřejnými listinami.
 3. Autorizovaná osoba je povinna vést chronologický seznam dokumentů opatřených autorizačním razítkem3) v Deníku autorizované osoby ČKAIT, tiskopisu vydaného Komorou nebo v elektronické podobě vytvořené Komorou (dále jen „deník“).
 4. Při každém záznamu v deníku musí autorizovaná osoba uvést:
  1. pořadové číslo záznamu,
  2. datum záznamu,
  3. název dokumentu opatřeného vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem,
  4. jméno a adresu objednavatele, popřípadě orgánu, který si příslušný dokument vyžádal,
  5. počet příloh dokumentu opatřených autorizačním razítkem v případě podle odstavce 5.
 5. Podle povahy dokumentu se opatřuje vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem:
  • pouze titulní list, pokud je dokument pevně spojený v jeden celek;
  • každý samostatný dokument;
  • u výpočtů a zpráv titulní list a závěr.
  Do deníku autorizované osoby se toto zapíše jako jeden záznam s uvedením počtu označených příloh.
 6. Pokud na dokumentu spolupracuje více autorizovaných osob, opatří svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem příslušnou část každá autorizovaná osoba.
 7. Pokud některé části dokumentu zpracovává osoba neautorizovaná, opatří tyto části svým vlastnoručním podpisem a autorizačním razítkem odpovědná autorizovaná osoba.
Článek 5


Barva vlastnoručního podpisu a otisku autorizačního razítka nesmí být černá.
 

Článek 6


Dnem schválení těchto „Pravidel“ se ruší účinnost „Pravidel“ ze dne 15. 2. 2018
Nové znění schválilo představenstvo 21. 11. 2019 rozhodnutím představenstva R1905-4 s účinností od 1. 1. 2020.

Vysvětlivky:

 1. § 13 odst. 3 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů;
 2. zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů;
 3. § 13 odst. 4 zákona ČNR č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 4. § 152 odst. 4 stavebního zákona