Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Chorvatsko

Chorvatsko

Chorvatská komora stavebních inženýrů (HKIG) je orgán, který působí na území Chorvatské republiky a je kompetentní uznávat odbornou kvalifikaci opravňující provádět vázanou činnost stavebního inženýra.

Vypracování projektu a odborný dohled nad realizací, jakož i řízení činností na stavbě, pozice hlavního stavbyvedoucího a činnosti stavbyvedoucího jsou v Chorvatské republice vázané činnosti, přičemž podmínky pro provádění těchto činností jsou stanoveny v samostatném zákoně.

Občané Chorvatské republiky, kteří provádějí vázanou činnost stavebního inženýra a kteří mají zájem poskytovat služby na trhu EU, mohou obdržet od HKIG jako povolujícího orgánu osvědčení o tom, k jakým činnostem obdrželi oprávnění na území Chorvatské republiky. Vedle toho jsou občané členských států EU povinni kontaktovat HKIG, jestliže mají zájem v Chorvatské republice vykonávat činnosti, spadající pod vázanou činnost stavebního inženýra.

Občané členských států EU musejí být zapsáni do záznamů vedených Komorou, aby mohli v Chorvatské republice vykonávat tyto činnosti, ať dočasně, nebo periodicky. Aby se mohl uskutečnit zápis do záznamů, musejí být předloženy požadované dokumenty a zaplaceny příslušné poplatky.

Pro zápis do záznamů jsou požadovány následující dokumenty:

 • Osvědčení o občanství, což lze doložit ověřenou kopií platných osobních dokladů (pas nebo občanský průkaz), nebo osvědčení o občanství vydané zemí trvalého pobytu.
 • Kopie dokladů o odborné kvalifikaci s osvědčením o formální kvalifikaci a/nebo odborných zkušenostech, informace o celkové době studia, navštěvovaných kurzech, rozdílu mezi teoretickou a praktickou částí (vztahuje se na dodatky k diplomu) a informace o průběžném odborném vzdělávání, seminářích a jiných formách vzdělávání.
 • Osvědčení zákonné instituce, které potvrzuje, že žadatel má sídlo svého podnikání v zemi, kde realizuje svoji odbornou činnost – stavební inženýrství - a že v okamžiku vydání osvědčení nemá ani dočasný, ani trvalý zákaz této činnosti.

  Osvědčení příslušného orgánu, osvědčení profesních orgánů, které byly oprávněny členskými státy, aby regulovaly podmínky pro vydávání povolení vykonávat odborné činnosti, nebo kopii odborné licence, nebo kopii obchodního/komerčního výpisu, který je možné považovat za doklad soukromých podnikatelů/fyzických osob.

  Osvědčení příslušného orgánu, osvědčení profesních orgánů, které byly oprávněny členskými státy, aby regulovaly podmínky nezbytné k zahájení vykonávání odborné činnosti, nebo kopie odborné licence budou považovány za doklad kvalifikace zaměstnanců.

 • Doklad o oprávnění projektovat a/nebo zajišťovat odborný dozor nad realizací stavby v zemi původu.
 • Doklad o pojištění odpovědnosti za škody, kterou mohou způsobit investorovi nebo třetím osobám zpracováním projektů a/nebo jako odpovědná osoba při vykonávání odborného dozoru nad realizací stavby a při řízení stavby; za tím účelem je vyžadována pojistná smlouva vystavená na křestní jméno a příjmení pracovníka, platná na území Chorvatské republiky.
 • Osvědčení o odborné praxi v délce nejméně dvou roků během posledních deseti let (Příloha 1).7
 • Doklad o trestní bezúhonnosti a o tom, že žadatel není vyšetřován a/nebo žalován v trestním řízení, vystavený příslušným orgánem.
 • Osvědčení příslušného orgánu, který vydává oprávnění k provádění vázané odborné činnosti v zemi žadatele, potvrzující, že proti němu není vedeno žádné disciplinární řízení a že mu nebyl vysloven zákaz provádění těchto činností.
 • CV v chorvatštině, obsahující podrobný popis absolvovaného vzdělání a odborných zkušeností (vzor vhodného zpracování: Evropský pas/Europass CV).
 • Rozhodnutí příslušného orgánu nebo kopii oddacího listu (u osob, které změnily své jméno a/nebo příjmení).
 • Zdůvodnění předložení žádosti/prohlášení.8
 • Jednu fotografii rozměrů 35 x 45 mm.
 • Doklad o úhradě registračního poplatku ve výši 1 000,00 HRK,
 • Administrativní poplatek ve výši 70,00 HRK (kolky Chorvatské republiky).

  Poznámka: Všechny dokumenty musejí být vypracovány v chorvatštině a psané latinkou.

Občané členských států EU, kteří žádají o vystavení povolení pobytu za účelem podnikání v Chorvatské republice a mají zájem projektovat a/nebo provádět odborný dozor stavebních činností, musejí získat oprávnění na provádění těchto činností a být zapsáni do Seznamu akreditovaných stavebních inženýrů při Chorvatské komoře stavebních inženýrů.

Dokumentace předkládaná spolu se žádostí o zápis, ve formě neověřených kopií, a originál nebo ověřené kopie pouze na základě žádosti příslušného úředníka (pokud je doklad v cizím jazyce, musí být přiložen překlad do chorvatštiny):

 • bude akceptován doklad o občanství, což lze doložit kopií platného osobního dokladu, který je průkazem občanství, nebo osvědčením o občanství vydaném zemí trvalého pobytu,
 • doklad o zápisu o bydlišti na území Chorvatské republiky,
 • doklad o úplné odborné způsobilosti (získané pouze nezaměstnanými žadateli), za tímto účelem bude akceptován originál osvědčení,
 • doklad o zdravotní způsobilosti (získané pouze nezaměstnanými žadateli), za tímto účelem bude akceptován originál osvědčení,
 • doklad – rozhodnutí Chorvatské komory stavebních inženýrů o uznání zahraniční odborné kvalifikace pro provádění projektů a/nebo odborného dozoru stavebních činností jako odpovědná osoba,
 • doklad o oprávnění projektovat a/nebo zajišťovat odborný dozor nad realizací stavby v zemi původu,
 • doklad, že nebyli obviněni za trestný čin proti Chorvatské republice, za trestný čin týkající se plnění služebních povinností nebo trestný čin spáchaný za účelem osobního obohacení,
 • doklad, že jsou oprávněni provádět inženýrské činnosti,
 • doklad, že neprovádějí činnosti, které by byly v rozporu s inženýrskými činnostmi,
 • doklad o úhradě registračního poplatku ve výši 1 000,00 HRK,
 • administrativní poplatek ve výši 70,00 HRK (kolky Chorvatské republiky),
 • jednu fotografii rozměrů 35 x 45 mm,
 • CV v chorvatštině, obsahující podrobný popis absolvovaného vzdělání a odborných zkušeností, vzor vhodného zpracování: Evropský pas (Europass CV).