Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Dopravněinženýrské dny

Dopravněinženýrské dny

Druh akce
Mezinárodní odborný seminář
Trvání
2 dny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vedoucí pracovníci a specialisté v oboru, představitelé správy a samosprávy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek (tištěný a CD), přednáškové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Více (viz program)
Hlavní odborné téma – program akce
I. Plánování, navrhování a realizace ploch a zařízení pro parkování
Odborný garant – Ing. Bc .Dagmar Kočárková, Ph.D., ČVUT v Praze fakulta dopravní
1. Informace o nových normách na parkování a garáže - Ing. Miloslav Muller, Pragoprojekt a.s.
2. Dopravně inženýrské podklady pro navrhování systému parkování ve městech - Ing. Jan Martolos, Ing. Jan Šťastný, EDIP s.r.o.
3. Problematika výpočtu statické dopravy - Ing. Michal Radimský, Ph.D., Ing. Martin Smělý, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ing. Jaroslav Heinrich, HBH projekt s.r.o.
4. Doprava v klidu v Praze - Ing. Vladimír Kadlec, TSK hl. m. Prahy - Úsek dopravního inženýrství
5. Strategie parkování ve městě Brně - Ing. Antonín Havlíček, Ing. Zdeněk Nečas, Brněnské komunikace a.s.
6. Studie organizace dopravy v centru městského obvodu Ostrava - Poruba - Doc. Ing. Ivana Mahdalová, Ph.D., doc. Ing. Vladislav Křivda, Ph.D., Ing. Jiří Tichý, VŠB-TU Ostrava, Fakulta stavební, Katedra dopravního stavitelství
7. Prieskumy statickej dopravy v mestách SR - Ing. Jozef Paľo, Fakulta PEDAS ŽU v Žilině
8. Parkovací systém v Bratislave z dopravného, technického a ekonomického pohľadu
Jozef Drahovsky, Net2C, s.r.o.

II. správa a provoz parkovišť a parkovacích domů
Odborný garant – Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s.
1. Moderní technologie v oblasti parkování - Ing. Milan Zelenka, Designa Praha
2. Informační podpora dopravy v klidu v městě Brně - Ing. Tomáš Stárek, Intens Corporations s.r.o.
3. Aplikace telematických systémů pro parkování - Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., Ing. Martin Němec, Ing. Přikryl, Eltodo a.s.
4. Přidělování časových slotů pro optimalizaci obsazenosti parkovacích míst - Ing. Tomáš Tvrzský, Telematix Services a.s.
5. Ekonomika provozu parkovacích systémů - Ing. Petr Smékal, Vinci Parka CZ a.s.
6. Standardy vybavení parkovacích domů - Ing. Milan Taška, Slovenská parkovacia asociácia
7. Montovaná nadzemní parkoviště – příležitost pro zvýšení kapacity záchytných parkovišť - Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o.
8. Praktické zkušenosti a možnosti správce městského parkovacího systému - Ing. Roman Nekula, Brněnské komunikace a.s.

III: bezpečnostní opatření na průtazích komunikací I. a II.tříd
Odborný garant – Ing. Josef Mikulík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. Brno
1. Průtahy silnic obcemi – aktuální problémy - Ing. Pavel Tučka, CDV v. v. i. Brno
2. Hlavní bezpečnostní nedostatky průtahů silnic I. tříd obcemi různých velikostí (na základě zkušeností bezpečnostních inspekcí) - Ing. Jiří Landa, AF-Cityplan s.r.o.
3. Není nutno čekat na nehody - Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR
4. Provádění bezpečnostních inspekcí na silnicích nižších kategorií v rámci velkých územních celků - P. Pokorný R. Striegler, CDV v. v. i. Brno
5. Porovnání metod identifikace kritických míst na pozemních komunikacích - V. Valentová, J. Ambros, Z. Janoška, R. Striegler, CDV
6. Nástroje správcu cestnej infraštruktúry pre riadenie bezpečnosti - Ing. Ivan Dohnal, Slovenská správa ciest Bratislava
7. Kontraproduktivní (nebezpečná)vyjádření správních orgánů k projektům na průtazích silnic I.tříd a městských komunikací - Ing. Petr Novotný, Ph.D., MBA
8. Bezpečnosť prieťahov mesta Žilina vplyvom prevádzky diaľničného úseku D1 Hričovské Podhradie Dubná Skala - Ing.Roman Ondrejka PhD., Štefan Machciník, Michal Dorčík, Výzkumný ústav dopravný, a.s. Žilina
9. Vliv osvětlení na bezpečnost silničního provozu - Ing. Petr Míka, Ing. Roman Sedláček, Ing. Petr Pavelka, Artechnic-Schréder

IV: bezpečnostní opatření na síti místních komunikací
Odborný garant – Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc., Stavebná fakulta STU Bratislava
1. Manažment cestnej bezpečnosti v podmienkach SR - Ing.Milan Ondrovič, PhD., Stavebná fakulta STU, Bratislava
2. Co dělají a co by mohly dělat obce pro zvýšení bezpečnosti na místních komunikacích - Ing. Josef Mikulík, CSc., Z. Strnadová, CDV v. v. i. Brno
3. Příklad využití bezpečnostních inspekcí pozemních komunikací mimo síť TEN.T v intravilánu - doc. Ing. J. Kocourek, Ph.D., Ing.J.Šilar, ČVUT v Praze fakulta dopravní
4. Zvyšování efektivity vynakládání investic do pozemních komunikací - R. Striegler, L. Vyskočilová, J. Novák, CDV v. v. i. Brno
5. Križovatky so SSZ „blikavá zelená“ v Bratislave - M. Nemček, Stavebná fakulta STU, Bratislava
6. Úsek dopravního inženýrství: Stavební úpravy pro cyklisty na světelně řízených křižovatkách v Praze, chování cyklistů a bezpečnost provozu - Ing. Tomáš Havlíček, Ph.D., TSK hl.m.Prahy – Úsek dopravního inženýrství
7. Upokojovacie opatrenia v rezidenčných zónach a ich účinnost - Ing.Dr.Milan Skýva, DIC Bratislava s.r.o.
8. Vliv dopravního značení na bezpečnost dopravy - Ing. Karel Melcher
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Parkování a bezpečnost provozu na komunikacích ve městech a obcích