Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Energetická náročnost budov a Nová zelená úsporám 2013

Energetická náročnost budov a Nová zelená úsporám 2013

Návrh novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
Povinnost zpracování energetického průkazu při pronájmu nebo prodeji bytu, bytového a rodinného domu
Zákon o hospodaření energií a budovy vlastněné a užívané orgány veřejné moci
Tisková zpráva Kanceláře Veřejného ochránce práv - Ministerstvo životního prostředí postupovalo při zamítání dotací z programu Zelená úsporám v rozporu se zákonem

A. Požadavky na energetickou náročnost budov v evropských a národních právních předpisech
B. ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO BUDOVY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI
C. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝKONU ČINNOSTI ENERGETICKÉHO SPECIALISTY
D. Prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
E. Stanovisko ČKAIT k návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, z 26. 4. 2013
F. OPRÁVNĚNÍ ZPRACOVATELÉ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013
G. Otázky a odpovědi


A. Požadavky na energetickou náročnost budov v evropských a národních právních předpisech

Novelou zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, provedenou zákonem č. 318/2012 Sb., ze dne 19. 7. 2013 (publikován ve Sbírce zákonů částka 117 ze dne 3. 10. 2012) transponovala (převzala) Česká republika do svého právního řádu druhou energetickou směrnici Evropské unie (Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 o energetické náročnosti budov). Jde již o druhý právní akt Evropské unie věnovaný požadavkům na snižování energetické náročnosti budov. V roce 2002 (tj. ještě před naším přistoupením k EU) přijalo Evropské společenství (Evropské společenství mělo v roce 2002 právní subjektivitu, Evropská unie nikoliv) Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/91/ES ze dne 16. 12. 2002 o energetické náročnosti budov; Členským státům Evropské unie ukládala toto první evropská energetická směrnice povinnost transpozice (převzetí) do národních právních řádů do 4. 1. 2006. Ve své preambuli odkazuje první evropská energetická směrnice na šestý základní požadavek na stavby, kterým je energetická úspornost a tepelná ochrana budov. Šest základních požadavků na stavby formulovala Evropská unie po prvé ve Směrnici Rady 89/106/EHS ze dne 21. 12. 1988 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Transpozici první evropské energetické směrnice provedla Česká republika (s jistými nedostatky) novelou zákona o hospodaření energií, provedenou zákonem č. 177/2006 Sb., ze dne 29. 3. 2006

Z čeho vyplývá povinnost České republiky převzít do svého právního řádu předpisy evropského práva?

Z evropské dohody zakládající přidružení mezi ČSFR na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé (první asociační dohoda, publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 226/1994 Sb.) a z nové asociační dohody uzavřené Českou republikou po rozdělení ČSFR a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy (publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 7/1995 Sb.), vyplynul závazek slučitelnosti národních právních předpisů s právními předpisy Společenství, podobně jako závazek převzetí evropských technických norem a plné kompatibility technické normalizace.

Poznámka:

Asociační dohody upravovaly vztahy mezi ČSFR/ČR a EU v období před vstupem do Evropské unie. Splnění přijatých závazků bylo pro kandidátské země podmínkou přijetí do EU. Předvstupní proces byl ukončen na zasedání Evropské rady v prosinci 2002 v Kodani. Smlouva o přistoupení 10 kandidátských států včetně ČR byla podepsána 16. dubna 2003 v Aténách a následně byla ratifikována národními parlamenty patnácti starých členských zemí. V nových členských státech (kromě Kypru) byla smlouva schválena referendy. V České republice proběhlo referendum v červnu 2003. Pro schválení smlouvy se vyslovilo 77,3 % hlasujících; referenda se účastnilo 55,2 % občanů s hlasovacím právem. Smlouva o přistoupení byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 44/2004 Sb. m. s. Česká republika se stala členem Unie spolu s dalšími devíti státy 1. května 2004. Počet členských zemí Evropské unie se tak rozšířil k 1. 5. 2004 z původních 15 na 25.

Předpisem nejvyšší právní síly, tedy nadřazeným všem ostatním předpisům, je Ústava České republiky (publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 1/1993 Sb.) a ústavní zákony. Předpisem nižší právní síly jsou zákony a zákonná opatření. Ústava stanoví v čl. 10: „Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva. “ Z uvedeného vyplývá, že mezinárodní smlouvy publikované ve Sbírce mezinárodních smluv (od roku 2000, dříve ve Sbírce zákonů) se stávají součástí právního řádu ČR a mají přednost před právními předpisy ČR.

Sdělení o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi ČR na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
publikované ve Sbírce zákonů pod č. 7/1995 Sb.
Oddíl III: Sbližování práva

Článek 69
Smluvní strany uznávají, že důležitou podmínkou pro ekonomické zapojení ČR do Společenství je sbližování stávajících a budoucích právních předpisů ČR s právními předpisy Společenství. ČR vyvine úsilí k zajištění postupné slučitelnosti jejich právních předpisů s právními předpisy Společenství.

Článek 70
Sbližování práva bude zahrnovat zejména následující oblasti: celní právo, firemní právo, bankovní právo, daně a vedení účtů obchodních společností, duševní vlastnictví, ochrana pracovníků na pracovišti, finanční služby, pravidla soutěže, ochrana zdraví a života lidí, zvířat a rostlin, ochrana spotřebitele, nepřímé zdanění, technická pravidla a technické normy, zákony a předpisy o jaderné energii, doprava a životní prostředí.

Článek 75
Průmyslové normy a posuzování shody

 1. Strany budou spolupracovat s cílem dosáhnout plné shody ČR s technickými předpisy Společenství, s Evropskou normalizací a postupy pro posuzování shody.
 2. Za tím účelem bude spolupráce usilovat:
  • o podporu používání technických předpisů Společenství, Evropských norem a postupů pro posuzování shody;
  • kde je to na místě, o dosažení uzavření dohod o vzájemném uznávání v těchto oblastech;
  • o podporu aktivní a pravidelné účasti ČR v práci specializovaných organizací (CEN, CENELEC, ETSI, EOTC).
 3. Společenství poskytne ČR technickou pomoc, kde to bude na místě.
Šestý základní požadavek na stavby: Úspora energie a tepla

V době vstupu České republiky do Evropské unie byla součástí evropského práva Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích, která definovala šest základních požadavků na stavby:

 1. Mechanická odolnost a stabilita
 2. Požární bezpečnost
 3. Hygiena, ochrana zdraví a životní prostředí
 4. Bezpečnost a přístupnost při užívání
 5. Ochrana proti hluku
 6. Úspora energie a tepla

Těchto šest základních požadavků převzala Česká republika do svého stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů (novelou č. 262/1992 Sb., k již zrušenému zákonu č. 50/1986 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) a jsou součástí i současně platného stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů):

§ 156 Požadavky na stavby
   (1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.

V roce 2011 byla evropská směrnice o stavebních výrobcích zrušena a nahrazena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh. Z porovnání formulace základních požadavků ve směrnici o stavebních výrobcích a v novém nařízení vyplývá, že většina požadavků nedoznala výrazných změn. Významně však byly posíleny požadavky na ochranu vod a na úsporu energie. Šestý požadavek je v nařízení formulován takto:

6. Úspora energie a tepla

Stavba a její zařízení pro vytápění, chlazení, osvětlení a větrání musí být navrženy a provedeny takovým způsobem, aby jejich spotřeba energie při provozu byla nízká s ohledem na uživatele a na místní klimatické podmínky. Stavby musí být rovněž energeticky úsporné a musí v průběhu své výstavby a odstraňování spotřebovávat co nejmenší množství energie.

Pro srovnání uvádíme citovaný text také v anglickém znění: 6. Energy economy and heat retention

The construction works and their heating, cooling, lighting and ventilation installations must be designed and built in such a way that the amount of energy they require in use shall be low, when account is taken of the occupants and of the climatic conditions of the location. Construction works must also be energy-efficient, using as little energy as possible during their construction and dismantling.

Zatímco evropské směrnice jsou závazné pro vlády členských států, které odpovídají za jejich převzetí (transpozici) do národních právních řádů, platí evropská nařízení přímo, jsou tedy datem účinnosti obecně závazná pro orgány, právnické i fyzické osoby členských států EU. Nařízení 305/2011 připojilo k šesti základním požadavkům další sedmý požadavek „Udržitelné využívání přírodních zdrojů“. Tento nový požadavek bude třeba v budoucnu také promítnout do předpisů stavebního práva ČR.

Těchto 6, resp. 7 základních požadavků představuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě a jsou proto součástí veřejnoprávních předpisů. Jejich existence byla známa již v tzv. předvstupním období a Česká republika na ně reagovala v úpravách svých právních předpisů.

Poznámka:

Veřejným zájmem se rozumí podle stavebního zákona (§ 132 odst. 3) požadavek, aby

 1. stavba byla prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu,
 2. stavba byla užívána jen k povolenému účelu,
 3. stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty,
 4. se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo,
 5. byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
Zvládá Česká republika evropské vládnutí?

Reagovat výhradami na evropské předpisy po jejich schválení Radou a Parlamentem EU je v časovém kontextu zbytečné a nepřináší žádný pozitivní výsledek. V případě evropských směrnic má členský stát možnost upravit své právní předpisy tak, aby byly naplněny cíle směrnice v co nejlepším kontextu se zeměpisnými, klimatickými a historickými podmínkami dané země. Členský stát se však nedovídá o obsahu evropského předpisu až z jeho schválené a definitivní verze; má k dispozici mnohem dříve jeho návrh. Jak probíhalo projednávání návrhu druhé evropské energetické směrnice?

Evropská komise předložila návrh druhé evropské energetické směrnice (v režimu tzv. přepracování první energetické směrnice) v listopadu 2008. Argumentovala přitom mj. tím, že první energetická směrnice není dostatečně srozumitelná a nebyla ve všech členských státech plně akceptována. Předložení návrhu EPBD II předcházely necelé dva měsíce veřejné konzultace k revizi EPBD I, v jejímž rámci obdržela unijní exekutiva 274 příspěvků. Evropský legislativní proces přijetí EPBD II (respektive přepracování první směrnice) trval od předložení návrhu do uveřejnění v Úředním věstníku EU 19 měsíců.

Průběh projednávání EPBD II v orgánech Evropské unieUveřejnění směrnice v Úředním věstníku EU
Předložení návrhu Evropskou komisí 13. 11. 2008
Předložení návrhu Evropskou komisí 3. 2. 2009
Předložení návrhu zprávy Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 31. 3. 2009
Schválení zprávy ve výboru ITRE (1. čtení poměrem hlasů 36:10:3) 31. 3. 2009
Schválení usnesení plénem Evropského parlamentu (1. čtení poměrem hlasů 549:51:26) 23. 4. 2009
Společný postoj Rady 14. 4. 2010
Schválení zprávy ve výboru ITRE (2. čtení, 53:0:0) 30. 4. 2010
Schválení usnesení plénem Evropského parlamentu (2. čtení, nekonalo se jmenovité hlasování) 18. 5. 2010
18. 6. 2010

Česká republika přispěla do veřejné konzultace týkající se revize první energetické směrnice jedním příspěvkem (např. Velká Británie předložila 28 příspěvků). Čeští zástupci v Evropském parlamentu a v jeho výborech velkou většinou návrh nové směrnice podpořili. Při hlasování v Evropském parlamentu v prvním čtení čeští poslanci podpořili směrnici poměrem 17:5, při přípravě druhé čtení ve Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku hlasovali přítomní čeští zástupci jednomyslně pro. Vláda ČR vydala předběžné stanovisko k návrhu směrnice v prosinci 2008, aniž by vyčkala faktického zahájení legislativního procesu v Evropském parlamentu. V Parlamentu ČR se návrhem směrnice zabývaly tři výbory Senátu a jeden výboru Poslanecké sněmovny. Všechny výbory podobně jako vláda vzaly návrh na vědomí, a to ještě před tím, než byly do textu směrnice zaneseny zásadní úpravy v Evropském parlamentu. Nepovažovaly rovněž za nutné předložit návrh k projednávání na plénu Poslanecké sněmovny či Senátu.

Průběh projednávání EPBD II v České republice
Předběžné stanovisko vlády 22. 12. 2008
Projednání ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu – návrh vzat na vědomí 21. 1. 2009
Projednání ve Výboru pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny – zpravodaj Břetislav Petr, návrh vztah na vědomí 22. 1. 2009
Projednání ve Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu – návrh vzat na vědomí 25. 2. 2009
Projednání ve Výboru pro záležitosti EU Senátu – zpravodaj Otakar Veřovský, návrh vzat na vědomí 4. 3. 2009

Druhá energetická směrnice ukládala členským státům povinnost její transpozice do národních právních předpisů do 9. července 2012. Nesplněním této povinnosti se Česká republika vystavuje nebezpečí sankce Evropského soudního dvora (na základě žaloby Evropské komise), která může činit až 500 tis. Kč denně.

Postoj k projednávání návrhu směrnice a evropskému legislativnímu procesu dokazuje, že po osmi letech členství v Evropské unii Česká republika dosud nezvládla procesy evropského vládnutí. Evropské právní akty je třeba podrobit analýze a věcné kritice ve stadiu jejich návrhu a projednávání, nikoliv ve stadiu přejímání do národního právního řádu.

Ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba uvedl mj. při projednávání novely zákona o hospodaření energií v Senátu:

„Musím říci, že pro mě zasedání Rady evropských ministrů v oblasti energetiky jsou poměrně náročnou záležitostí. … Pokud se tu dnes takto bavíte, s takovou emocí o tom, jestli jenom nechat udělat štítky, tak vás upozorňuji, že Evropský parlament hlasuje v této chvíli nebo v tomto období o směrnici o energetické náročnosti budov (správně směrnice o energetické účinnosti), kde jsme velmi tvrdě drželi pozici, aby se nevydefinovaly původní návrhy Evropského parlamentu, které by přinesly tak enormní zátěž pro veřejné rozpočty, kterou si neumíme představit. Teď jsme se dohodli aspoň na tom, že jsou ty parametry velmi vágní, že se to bude týkat jenom státních budov a ne budov samosprávy. Většina státních budov, které máme, jsou památkové, ty jsou z toho vyjmuty. Zavolejte všichni svým europoslancům, jak budou v tomto hlasovat. Bohužel ta energetika – nebo bohudík – je něco, co se nechová podle politiky. Měli bychom v této oblasti – a tady si myslím, že je třeba dát stranou stranické dresy – hájit principy, které jsou velmi prospěšné pro český stát. To je konzervativní pohled na to, jak ten energetický mix máme mít nastaven, jaké kroky máme dělat. A opravdu velmi razantně v Evropě dávat najevo, že to je výsostné právo každého státu a že musí být děláno velmi opatrně, velmi racionálně.“

Snad po osmiletém členství v Evropské unii pochopí čeští politici o čem je evropské vládnutí.
Tímto dalším aktem evropského práva, o jehož projednávání hovořil ministr Martin Kuba v Senátu, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. 10. 2012 o energetické účinnosti. Směrnice ukládá členským státům povinnost transpozice do národních právních předpisů do 5. 6. 2014 a Českou republiku tato povinnost teprve čeká.


B. ZPRACOVÁNÍ PRŮKAZŮ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PRO BUDOVY ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI

 1. Paragraf 7a zákona o hospodaření energií ukládá stavebníkům, vlastníkům budov nebo společenství vlastníků jednotek povinnost

  „b) zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2 (odst. 1 písm. b).“

  Chápu to dobře, že průkazy energetické náročnosti se budou pro budovy užívané orgánem veřejné moci se mají zpracovávat od 1. července 2013, respektive od 1. července 2015? Nebo se musí průkazy zpracovat a doložit do 1. 7. 2013, respektive 1. 7. 2015?

  PENB by měl být pro budovy užívané orgánem veřejné moci zpracován a vyvěšen do 1. 7. 2013 u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2; do 1. července 2015 rovněž u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.

  V § 7a odst. 1 písm. b) jde o nesprávně formulovaný text, který je pak třeba konfrontovat s druhou evropskou směrnicí o energetické náročnosti budov, z níž se konkrétní povinnosti přebíraly. Domníváme se, že špatná formulace vznikla převzetím příslušného ustanovení evropské směrnice, kde se v článku 13 odst. 1 praví:

  „1. Členské státy přijmou opatření k tomu, aby tam, kde celkovou užitnou podlahovou plochu budovy, pro kterou byl vydán certifikát energetické náročnosti podle čl. 12 odst. 1, větší než 500 m2 užívají orgány veřejné moci a často ji navštěvuje veřejnost, byl certifikát energetické náročnosti vystaven na nápadném místě dobře viditelném veřejnosti.

  Dne 9. července 2015 se tato hraniční hodnota 500 m2 sníží na 250 m2.“

  V první větě není uváděn termín, ten najdeme v čl. 28 směrnice:

  „1. Do 9. července 2012 členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s články 2 až 18, 20 a 27.

  Pokud jde o články 2, 3, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 20 a 27, budou tyto předpisy používat nejpozději od 9. ledna 2013.“

  Z toho lze usoudit, že v textu zákona místo od mělo být do. To je ovšem jen náš právní názor. Jde o text právního předpisu – přímo zákona – a vykládat jej mohou jen soudy. Orgány veřejné moci mohou mít jiný právní názor a trvat na něm. Rozhodnout by musel jedině soud.C. STŘET ZÁJMŮ PŘI VÝKONU ČINNOSTI ENERGETICKÉHO SPECIALISTY

 1. Jsem energetický specialista s oprávněním Ministerstva průmyslu a obchodu zpracovávat energetické průkazy. Jsem zaměstnán v developerské akciové společnosti, která má několik dceřiných společností. Novela zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií účinná od 1. 1. 2013 uvádí v § 10 odst. 6 písm. g):

  „Energetický specialista je povinen
  g) neprovádět činnost podle § 6a, 7a, 9 a 9a, pokud
  1. je statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu nebo je v pracovním nebo obdobném vztahu nebo má majetkovou účast v právnické osobě nebo fyzické osobě, která je vlastníkem nebo provozovatelem kotlů, rozvodů tepelné energie, klimatizačních systémů, budovy nebo její části nebo energetického hospodářství, které jsou předmětem kontroly nebo na které zpracovává energetický audit, energetický posudek nebo průkaz, nebo
  2. je osobou blízkou6g) k osobám podle bodu 1, (…)“
  Poznámka pod čarou 6g) odkazuje na zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Můj zaměstnavatel (akciová společnost – matka) požaduje, abych zpracovával i nadále energetické průkazy pro budovy, které jsou stavěny pod hlavičkou dceřiných společností s odůvodněním, že nejsem zaměstnancem této dceřiné společnosti, takže ani nedochází ke střetu zájmů. Obávám se, že tento výklad je obcházením zákona a nevím jak se správně zachovat.

  S ohledem na soukromoprávní charakter dotazu a určitou nejednoznačnost ustanovení právního předpisu jsme požádali o vyjádření advokátní kancelář. Její vyjádření odpovídá i našemu názoru na tento problém:

  Zákon vyžaduje, aby energetický specialista, který vydává energetický průkaz nebo posudek budov, byl nezávislý na subjektu, který předmět posuzování vlastní a provozuje. Smyslem toho ustanovení je, vyloučit z vypracování posudků takové specialisty, u kterých objektivně hrozí zainteresovanost na výsledku. Zákon výslovně vylučuje specialisty v pracovním poměru. Z dotazu je zřejmé, že Váš zaměstnavatel, i když výstavbu zadává svým dceřiným společnostem, je na výsledku posouzení v rámci svého předmětu podnikání (v dceřiné společnosti má zpravidla 100% majetkovou účast, případně na základě smluv na něj přechází vlastnické právo k předmětu posuzování), výrazně zainteresován. Podle našeho názoru má jednání Vašeho zaměstnavatele znaky obcházení zákona a zpracování posudků by měl zadávat specialistům, kteří nejsou v pracovním poměru k němu ani k jeho dceřiným společnostem.

  Nejednoznačnost ustanovení § 10 odst. 6 písm. g) zákona o hospodaření energií vyplývá z toho, že bod 2 obsahuje zákaz střetu zájmů pro osoby blízké podle občanského zákoníku; chybí zákaz střetu zájmů pro osoby propojené (resp. osoby ovládané a ovládající) podle obchodního zákoníku. Tak např. zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, stanoví v § 46d: Zadavatel v obchodních podmínkách stanoví, že technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená13). To neplatí, pokud technický dozor provádí sám zadavatel. Poznámka pod čarou č. 13 odkazuje na § 66a obchodního zákoníku.

  Podotýkáme, že jde o vyslovení určitého právního názoru; závazný výklad k uvedenému ustanovení zákona o hospodaření energií by mohl podat pouze soud.


D. Prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

K zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, byly postupně vydávány prováděcí předpisy. Některé z nich byly již zrušeny, některé jsou platné, na vydání dalších se čeká. Tabulka obsahuje přehled všech vydaných prováděcích předpisů s údaji o jejich účinnosti a platnosti podle stavu k 31. 5. 2013.

Prováděcí předpisy zákona č. 406/2000 Sb.

E. Stanovisko ČKAIT k návrhu novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, z 26. 4. 2013

Ministr průmysl a obchodu Martin Kuba představil na tiskové konferenci v úterý 14. 4. 2013 návrh novely zákona o hospodaření energií. Navrhovaná úprava se týká povinnosti zpracování průkazu energetické náročnosti při prodeji a pronájmu budovy. Ministr M. Kuba chce dát majitelům budov možnost informovat o energetické spotřebě budovy pomocí vyúčtování dodávek energií za uplynulé tři roky. „Brusel na takovouto alternativu nemyslel, i když má stejnou informační hodnotu jako průkaz a není potřeba za tuto informaci platit,“ řekl ministr.
Žádná s evropských energetických směrnic tuto možnost ale nepřipouští.
Ministr Kuba hovořil na tiskové konferenci také o důvodech, které ho k tomuto návrhu vedly. Podle ministra máme nedostatek energetických specialistů, a energetičtí specialisté straší občany možnými finančními sankcemi. Do konce roku 2012 bylo zapsáno v seznamu energetických specialistů 1 031 osob, další podané žádosti vyřizuje ministerstvo průmyslu a obchodu jen velmi pomalu. Do konce dubna 2013 „přezkoušelo“ a zapsalo do seznamu jen 156 energetických specialistů. Zákon č. 406/2000 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje v Hlavě V Správní delikty výčet možných přestupků fyzických osob a správních deliktů právnických a podnikajících fyzických osob. Mezi přestupky a správní delikty patří nesplnění povinností při prodeji nebo pronájmu budov.
ČKAIT nesouhlasí s návrhem novely zákona o hospodaření energií a návrh považuje za porušení evropské směrnice.

Stanovisko ČKAIT.

F. OPRÁVNĚNÍ ZPRACOVATELÉ NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013

Předpokládaná část dokumentace Oblast podpory Oprávněná osoba Obor autorizace, jiné oprávnění
Projektová dokumentace A Autorizovaný inženýr pozemní stavby
Autorizovaný technik nebo stavitel pozemní stavby
Autorizovaný architekt Architektura
Projektová dokumentace B Autorizovaný inženýr pozemní stavby
Autorizovaný technik nebo stavitel každá část (stavební část, TZB) musí být autorizována osobou s oprávněním v oboru, do kterého náleží jeho rozhodující část
Autorizovaný architekt Architektura
Projektová dokumentace C Autorizovaný inženýr technika prostředí staveb
technologická zařízení staveb
pozemní stavby
Autorizovaný technik technika prostředí staveb se specializací v oboru, do kterého náleží rozhodující část opatření
technologická zařízení staveb
Projektová dokumentace kombinovaných žádostí A+C Autorizovaný inženýr pozemní stavby
Autorizovaný architekt Architektura
Autorizovaný technik nebo stavitel každé dílčí opatření musí být autorizováno osobou s oprávněním v oboru, do kterého náleží jeho rozhodující část
Energetický posudek A, B, C Energetický specialista s oprávněním vydaným MPO podle zákona č. 406/2000 Sb. Energetický specialista, který je držitelem oprávnění ke zpracování energetického auditu a energetického posudku podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. a).
Závěrečná zpráva odborného technického dozoru A Technický dozor stavebníka Osoba se SŠ vzděláním stavebního směru s maturitní zkouškou nebo VŠ vzděláním stavebního nebo architektonické směru a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb. Dozor nesmí být ve střetu zájmů.

Poznámka:
Na základě dohody s Ministerstvem průmyslu a obchodu Státní fond životního prostředí nebude vyžadovat pro potřeby programu Nová zelená úsporám 2013 doložení průkazů energetické náročnosti budov (PENB).
Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, musí být PENB zpracován při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov. Zpracovatelem průkazu je energetický specialista, který je držitelem oprávnění ke zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, § 10 odst. 1 písm. b).G. Otázky a odpovědi

 1. Zpracovávám projektovou dokumentaci nástavby vilky a rovněž průkaz energetická náročnosti. Celková energeticky vztažná plocha nástavby představuje více, než 25 % původní plochy, takže musím uvažovat s nástavbou jako s novou budovou.(podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov). Podle stavebního zákona se jedná o změnu dokončené budovy a podle energetických pravidel musím nástavbu posoudit jako novou budovu se všemi konstrukcemi, téměř jako pasivní dům.
  Okna v návrhu jsou původní plastová Uw =1,5; zateplení stěn 15 cm polystyrénem a střechy 30 cm minerální vaty. Podlaha je částečná podsklepená a částečně na terénu, takže se nedá zateplit.
  Provádím výpočty v programu PROTECH a bylo mi řečeno, že na stavební úřad se předkládá PENB jen nástavby bez dolních pater rodinného domku. Když bude chtít vlastní rodinný domek pronajmout či prodat, musí mít PENB na celý rodinný dům. Mám zpracovat rovnou dva typy PENB; jaký výpočet je směrodatný?


  Odpověď: Při hodnocení nástavby rodinného domu se postupuje podle ustanovení vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, § 6 odst. 3. Jestliže přístavba nebo nástavba navyšuje původní energeticky vztažnou plochu o více než 25 %, považuje se při hodnocení referenčních hodnot ukazatelů energetické náročnosti za novou stavbu. Z tohoto ustanovení vyplývá, že pro potřeby stavebního řízení se vypracovává PENB samostatně pouze pro nástavbu či přístavbu. V případě pronájmu nebo prodeje celé nemovitosti či ucelené části nemovitosti se musí vypracovat nový PENB zahrnující celou budovu včetně přístavby či nástavby.

 2. Chtěl bych provézt zateplení fasády a v této souvislosti se zajímám se o program Zelená úsporám 2013. Potřeboval bych poradit, kdo mi může zpracovat dokumentaci potřebnou pro žádost o dotaci z tohoto programu. Na vašich stránkách jsem v Plzeňském kraji našel pouze 3 jména. Mohli byste mi prosím pomoci s hledáním. Děkuji. L. J., Stod, 25. 7. 2013

  Odpověď: V dotazu uvádíte, že chcete provést zateplení fasády; pak budete zřejmě žádat o dotaci z programu NZU 2013 v oblasti podpory A. Odborný posudek musí v tomto případě zahrnovat
  • projektovou dokumentaci; a to i v případě, že stavební úřad vámi zamýšlenou změnu dokončené stavby (stavební úpravu) posoudí tak, že ji můžete provést bez ohlášení a bez stavebního povolení – oprávněným zpracovatelem je autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, který je zapsán v seznamu autorizovaných osob, vedeném na stránkách ČKAIT;
  • průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – oprávněným zpracovatelem je energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování PENB a je zapsán v seznamu energetických specialistů vedeném na stránkách MPO;
  • energetický posudek (EP) – oprávněným zpracovatelem je energetický specialista, který je držitelem oprávnění uděleného ministerstvem průmyslu a obchodu ke zpracování energetického auditu a energetického posudku, a je zapsán v seznamu energetických specialistů vedeném na stránkách MPO.
  V praxi se může jednat o tři rozdílné fyzické osoby, nebo také o jednu či dvě osoby – záleží na rozsahu oprávnění. Většina energetických specialistů, kteří jsou zapsáni v seznamu vedeném MPO jako osoby oprávněné zpracovat PENB, jsou současně autorizované osoby – členové ČKAIT, tedy projektanti. Doporučuji vyhledat na stránkách ČKAIT projektanta, případně učinit poptávku u několika projektantů specializovaných na projektovou dokumentaci pro NZU 2013, a s nimi projednat otázku zpracování PENB a EP. Pokud příslušné oprávnění pro zpracování PENB či EP nemají sami, pak zpravidla s takovými energetickými specialisty spolupracují. Vyhledání provedete tak, za na stránkách www.ckait.cz otevřete sekci „AUTORIZOVANÉ OSOBY“, po jejím otevření kliknete vpravo nahoře na text “vyhledávání v databázi Expert“ a po následném otevření vyhledávacího formuláře zadáte příslušný dotaz (kraj Plzeň; projektant Nová zelená úsporám 2013; obor IP00 Pozemní stavby). K dnešnímu dni je v databázi zapsáno 8 projektantů – autorizovaných inženýrů v oboru pozemní stavby; a 2 autorizovaní technici, také projektanti v oboru pozemní stavby. Z uvedených 8 autorizovaných inženýrů je současně 5 energetickými specialisty. Zjistíte to novým hledáním v databázi Expert, kdy do pole „Specifické formy výkonu činnosti“ zadáte „Energetický specialista“ a opakujete kraj Plzeň. Nebo si můžete tento údaj ověřit na stránkách www.mpo.cz, otevřením sekce „Energetika a suroviny“, v ní pak otevřete rubriku „Energetická účinnost“, kde se Vám v nabídce zobrazí mj. „Seznam energetických specialistů“.