Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o účasti na rozúčtování náhradních autorských odměn v oblasti reprografie

Informace o účasti na rozúčtování náhradních autorských odměn v oblasti reprografie

Dotaz autorizované osoby: Je možné, aby DILIA, jako kolektivní správce autorských práv, vybírala poplatky za kopírování u poskytovatele reprografických služeb jakýchkoliv dokumentů? Vzhledem k tomu, že se poplatky samozřejmě projeví v ceně kopírování, jakým způsobem mě tato agentura bude vyplácet autorské honoráře, když za ně vybírá poplatky? I když se jedná o minimální částky, v celé republice se už jedná zcela určitě o nezanedbatelné částky, ze kterých se někdo má dobře bez jakékoliv zásluhy. Když už nedostane nic autor, mohla by něco získat alespoň ČKAIT jako profesní zástupce projektantů. Legislativní komise ČKAIT se s dotazem obrátila na kolektivního správce autorských práv DILIA, od kterého jsme obdrželi následující odpověď: Podle § 25 autorského zákona (č. 121/2000 Sb.) jsou poskytovatelé rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny, povinni platit tzv. náhradní odměnu v souvislosti s možností rozmnožování děl pro osobní potřebu. Vzhledem k praktické nemožnosti poskytovatele kontrolovat a posuzovat, zda je zhotovovaná tisková rozmnoženina rozmnoženinou autorského díla či nikoliv a evidovat je, zakotvuje § 25 odst. 5 autorského zákona v souvislosti s čl. 7 jeho přílohy paušálně pravděpodobný počet rozmnoženin autorských děl, a to v závislosti na prostorách, kde poskytovatel provozuje svoji činnost. Nejde tedy o licenční odměny v přímém vztahu ke kopírovanému předmětu, jedná se o odměnu paušální, aktuálně nastavenou coby poplatek za jednu zhotovenou rozmnoženinu. Výběrem této odměny pro všechny nositele práv je v ČR pověřena DILIA, která zastupuje především autory děl literárních a nakladatele. Rozdělováním odměn (na základě registrace autorů), je pak vedle DILIA pověřena ještě OOA-S zastupující především výtvarníky a také autory architektonických děl. DILIA samozřejmě část odměn vybranou pro autory zastupované –registrované v OOAS posílá k rozdělení této organizaci. DILIA je v rámci kolektivní správy tištěných děl kolektivním správcem pro oblast slovesných děl. Členové ČKAIT se tak v DILIA evidovat nemohou. Na základě výše uvedených informací se Legislativní komise obrátila na Ochrannou organizaci autorskou – sdružení (dále jenom OOA-S) s možností registrace našich členů v jejich sdružení. Výsledek osobního jednání: OOA-S je nevládní nezisková organizace (občanské sdružení) poskytující podporu výtvarným umělcům, architektům a jejich dědicům v oblasti autorských práv a vystupuje tedy jako tzv. „kolektivní správce“ autorských práv. Kolektivní správce inkasuje autorské odměny, které jsou posléze dle pravidel zakotvených v rozúčtovacím řádu vypláceny autorům (zpravidla jednou ročně). OOA-S nevybírá žádné vstupní poplatky, zápisné, ani členské příspěvky. Pokud jde o formu registrace v OOA-S, připadá v úvahu jednak
 1. uzavření smlouvy o zastupování
 2. členství v občanském sdružení
 3. nahlášení děl do tzv. Rejstříku předmětů ochrany
Všechny formy spolupráce jsou na sobě navzájem nezávislé, je možné se rozhodnout pro kteroukoliv z nich nebo i pro všechny současně. Mezi práva povinně kolektivně spravovaná náleží zejména právo na odměny v souvislosti s úplatným rozmnožováním děl pro osobní spotřebu na tiskovém podkladě (§ 25 odst.1 písm.c) autorského zákona). Na základě výjimky z ochrany dle autorského zákona totiž mohou domácí uživatelé legální cestou bezúplatně kopírovat pro osobní potřebu záznamy cizích autorských děl. Jako protihodnota přísluší některým autorům takto kopírovaných děl náhradní autorské odměny, které uhrazují dovozci či výrobci kopírovacích zařízení a poskytovatelé reprografických služeb a jež jsou inkasovány a posléze rozdělovány prostřednictvím příslušných kolektivních správců. Podkladem pro samotnou účast na rozdělování odměn zpravidla je pravidelné (každoroční) podávání tzv. ohlášek vztahujících se k nově zveřejněným dílům daného autora. V závislosti na vyplněných údajích o druhu a charakteru díla je ohláška zpracována a klasifikována bodovým ohodnocením příslušejícím dle rozúčtovacího řádu a dle toho posléze zohledněna při stanovení konkrétního podílu daného autora na rozúčtování autorských odměn inkasovaných v daném roce. Podmínkou pochopitelně je, že příslušné autorovy výtvory jsou chráněnými předměty ve smyslu ustanovení § 2 odst.1 a nebo § 2 odst.2 autorského zákona, že byly zveřejněny (zpřístupněny ve smyslu § 4 autorského zákona) a že třetím osobám jsou tato díla fakticky k dispozici s možností rozmnožovat je pro osobní potřebu (ve smyslu § 25 autorského zákona). Formuláře OOA-S pro autory děl chráněných autorským zákonem: www.ooas.cz v sekci „Pro autory“, záložka „Zastupování autorů“: zastupovací smlouva - http://www.ooas.cz/Download/OOA-S_smlouva_1-2-3-4-5-6.pdf přihláška k evidenci (namísto smlouvy) - http://www.ooas.cz/Download/Prihlaska_k_evidenci_07.pdf přihláška k členství v občanském sdružení - http://www.ooas.cz/Download/Clenska_prihlaska_07.pdf pravidelné ohlášky děl týkající se odměn z reprografie – tamtéž v dolní části stránky: http://www.ooas.cz/Download/Ohlasky4a.pdf http://www.ooas.cz/Download/Ohlasky4b.pdf http://www.ooas.cz/Download/Ohlasky4c.pdf v sekci „Pro autory“, záložka „Rejstřík děl“: nahlášení díla do rejstříku předmětů ochrany - http://www.ooas.cz/Download/PrihlaskaRPO_2010.xls Shrnutí informací Legislativní komisí ČKAIT pro potřeby autorizovaných osob:
 1. Nárok na rozúčtování odměn od kolektivního správce autorských práv mají jenom autoři, kterých díla podléhají ochraně zákona o autorských právech (§ 2 odst.1 a 2 autorského zákona) za splnění podmínky registrace u OOA-S.
 2. Kolektivnímu správci autorských práv je povinen platit odměnu dle § 25 odst.2 písm.e) autorského zákona poskytovatel rozmnožovacích služeb za úplatu, pokud jde o tiskové rozmnoženiny (§30a); poskytovatelem rozmnožovacích služeb za úplatu je i ten, kdo za úplatu zpřístupní přístroj k zhotovování tiskových rozmnoženin. §30a - Rozmnožování na papír nebo na podobný podklad (1) Do práva autorského nezasahuje
  1. fyzická osoba, která pro svou osobní potřebu,
  2. právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, která pro svou vlastní vnitřní potřebu,
  3. ten, kdo na objednávku pro osobní potřebu fyzické osoby,
  4. ten, kdo na objednávku pro vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby
  zhotoví tiskovou rozmnoženinu díla na papír nebo podobný podklad fotografickou technikou nebo jiným postupem s podobnými účinky, s výjimkou případu, kdy jde o vydaný notový záznam díla hudebního či hudebně dramatického, a v případech podle písmen c) a d) řádně a včas platí odměnu podle §25. Vysvětlení: Projektant, který si u poskytovatele rozmnožovacích služeb pořídí kopii svého projektu (nebo části projektu), který nepodléhá ochraně autorských práv a za tuto službu zaplatí úplatu, ze které poskytovatel rozmnožovacích služeb musí odvést odměnu kolektivnímu správci autorských práv (výše odměny je zakotvena dle § 25 odst.5 přílohy k zákonu – bod 6,7) nemá nárok na rozúčtování těchto odměn. Odměny pro kolektivního správce od poskytovatelů kopírovacích služeb jsou konstruovány na principu pravděpodobnosti (tzn. platí se za kopírování chráněných děl i nechráněných výtvorů, pouze je úředně stanoven pravděpodobný poměr autorských/neautorských děl z celkového počtu kopií) Příloha k zákonu – bod 6, 7 – pravidla pro výpočet odměny (celkový počet kopií podle stavu počítadla se násobí příslušným koeficientem dle bodu 7 zohledňujícím umístění provozovny a výsledný součin se vynásobí jednotkovou sazbou za kopii dle bodu 6).
 3. O kolektivní správě autorských práv pojednává § 95 a další autorského zákona. Podle § 98 o udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy rozhoduje Ministerstvo kultury na základě písemné žádosti. Komora to být nemůže – viz ustanovení § 97 odst.. 4: Kolektivní správu vykonává kolektivní správce jako hlavní předmět činnosti.