Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace škod

Manuál k pojištění autorizovaných osob a postup likvidace

 1. RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA

  I. Základní pojištění
  1. Všichni členové ČKAIT jsou pojištěni rámcovou pojistnou smlouvou uzavřenou od 1. ledna 2016 opět u pojišťovny ČSOB. Smlouvu zprostředkoval pojišťovací makléř GrECo JLT Czech Republic s.r.o., jehož úlohou je správa pojistných zájmů jednotlivých autorizovaných osob, pomoc při likvidaci škod a reporting. Pojistná smlouva řeší profesní odpovědnost autorizovaných osob (dále jen AO) v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. a v dalších činnostech např. podle zákona o veřejných zakázkách.
  2. Limit pojistného plnění je opět 250.000 Kč pro každou AO ročně. Pojistné hradí Komora z členského příspěvku. Při vyčerpání tohoto limitu v důsledku jedné nebo více škod lze tento limit individuálně dokoupit za cenu 1.000 Kč, a to při zachování stejné výše limitu plnění.
  3. Spoluúčast činí 10.000 Kč pro každou pojistnou událost. Pro ty, co prokáží celoživotní vzdělávání dle vnitřních předpisů ČKAIT, se spoluúčast snižuje na 5.000 Kč.
  4. Uvedené pojištění vzniká automaticky zapsáním do seznamu AO vedeném ČKAIT.
  5. Pojistnou smlouvu sjednává ČKAIT jako pojistník ve prospěch autorizovaných osob, které jsou členy samosprávné stavovské organizace ČKAIT. Autorizovanou osobou pro účely této pojistné smlouvy je myšlena i osoba "usazená" ve smyslu platných právních předpisů. Pojištění se vztahuje taktéž na autorizované osoby, které byly zapsány do seznamu vedeného pojistníkem a staly se řádnými členy ČKAIT i po nabytí účinnosti pojistné smlouvy. Pojištění vznikne okamžikem zapsání do seznamu autorizovaných osob.
  6. Autorizované osoby, které byly vyškrtnuty ze seznamu vedeného pojistníkem, přestávají být pojištěny okamžikem vyškrtnutí.
  7. Individuální smlouvy, které si AO sjednají mimo tento program se řídí pojistnými podmínkami příslušných pojišťoven.

  II. Připojištění na vyšší pojistné částky
  1. Rámcová pojistná smlouva uzavřená ČKAIT umožňuje, aby se každá AO připojistila na vyšší částku. Přihlášku je nutno zaslat na adresu makléře. Připojištění je platné dnem, kdy je přihláška doručena na adresu makléře.
  2. Výše pojistného za připojištění je stanoveno zcela individuálně podle požadavku AO a je dáno výpočtovou tabulkou dle rámcové pojistné smlouvy.
  3. Pojištění je možné sjednat obecně, tedy na veškerou profesní činnost, nebo individuálně na jeden projekt (projektové pojištění). Projektové pojištění je podstatně dražší a vzhledem k časově neomezenému ručení AO za pochybení, je nutno počítat s tím, že toto pojištění bude nutné "držet" velmi dlouhou dobu.

  III. Udržovací pojištění Po skončení činnosti má každá AO možnost sjednat si tzv. udržovací pojištění na dobu 5 let za pojistné 600 Kč s pojistnou částkou 250.000 Kč a se spoluúčastí 5.000 Kč. Je třeba pouze vyplnit přihlášku a odeslat na adresu makléře - naleznete na www stránkách ČKAITu www.ckait.cz v sekci pojištění AO.

 2. LIKVIDACE ŠKOD

  I. Co je to škoda
  1. Škoda je újma spočívající ve zmenšení majetku poškozeného, především majetku finančního. V pojištění odpovědnosti je vždy vznik škody velmi individuální a záleží na mnoha právních skutečnostech, které průběh likvidace škody mohou ovlivnit.
  2. Škoda (nárok poškozeného) bude úspěšně uplatněna na pojišťovně za následujících podmínek:
   1. písemný nárok vznesený poškozeným s odhadem výše škody;
   2. AO sdělí makléři, zda se cítí odpovědna za pochybení, jejímž následkem vznikla škoda;
   3. AO doloží pojišťovně všechny podklady nutné k prokázání nároku na pojistné plnění.
  3. Pojistnou událostí z pojištění profesní odpovědnosti za škody z činnosti autorizovaných inženýrů a techniků ve výstavbě je zpravidla skutečnost, kdy AO v rámci své profesní činnosti způsobila škodu jinému a pojišťovna je připravena škodu uhradit.
  II. Jak postupovat při škodě
  Pozor! Nikdy neuznávat před poškozeným odpovědnost za škodu, neslibovat úhradu nároku, neplatit v žádném případě náhradu škody. To by mohlo mít za následek krácení pojistného plnění anebo jeho úplné odmítnutí. Při uplatnění nároku nebo podezření, že bude nárok uplatněn, doporučujeme:
  1. kontaktovat makléře, který pojištěné osobě poskytne konzultaci a bude ji zastupovat při jednání s pojistitelem;
  2. prokonzultovat s makléřem podstatu škody a formu uplatnění na pojišťovnu;
  3. následně vyplnit hlášenku škody a řídit se pokyny makléře.

  III. Proč je důležité kontaktovat makléře
  1. likvidace pojistných událostí za součinnosti makléře probíhá snadněji a rychleji;
  2. AO zastupuje profesionál;
  3. makléř na základě provedené analýzy může doporučit likvidaci škody z jiných pojištění;
  4. makléř poskytne součinnost AO při jednání s poškozeným tak, aby došlo k rychlému a uspokojivému dořešení likvidace nároku.

  IV. Základní předpoklady pro úspěšnou likvidaci škody
  1. konzultace škody s makléřem;
  2. vyplnění formuláře hlášení škody - najdete na www stránkách ČKAIT v sekci Pojištění AO
  3. písemně vznesený nárok na náhradu škody poškozeným;
  4. smlouva o dílo, či provedení práce (např. na vyhotovení projektové dokumentace) + dodatky;
  5. kopie z autorizačního deníku, kde je zápis o autorizaci projektu;
  6. přesný popis vzniku škody a vyjádření pojištěného k odpovědnosti za škodu (pochybení uznávám či nikoli); Podle charakteru nároku mohou být pojišťovnou požadovány i následující další doklady;
  7. fotografická dokumentace škody - je-li jí možné zhotovit;
  8. příslušnou část projektové dokumentace s vyznačením chyby;
  9. technická zpráva;
  10. stavební povolení;
  11. informace o tom, kdo první škodu zjistil, k tomu protokol/zápis ze stavebního deníku;
  12. doklad o provedené opravě - faktury a stavební deník;
  13. kopie zápisů ze stavebního deníku;
  14. položkový rozpočet na zhotovenou, "chybně" navrženou část stavby;
  15. položkový rozpočet na původně postavenou část;
  16. rozpočet nákladů na opravu.
V případě jakýchkoli potřeb týkajících se pojištění AO ČKAIT prosím kontaktujte GrECo JLT Czech Republic s.r.o.: e-mail: ckait@greco.cz kontakty na správce: Mgr. Jakub Doležel - tel.: 725 321 530; email: j.dolezel@greco.cz nebo Ing. Petra Bartoníčková - tel.: 728 130 266; email: p.bartonickova@greco.cz nebo Ing. Petr Salač - tel.: 724 488 308; e-mail: p.salac@greco.cz