Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb

Nový občanský zákoník a příprava a realizace staveb

Druh akce
seminář
Trvání
5 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
pracovníci stavebních a inženýrských organizací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Alena Bányaiová, CSc., členka Komise pro přípravu nového občanského zákoníku, členka Komise pro soukromé právo Legislativní rady vlády ČR, členka předsednictva Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, členka představenstv
Hlavní odborné téma – program akce
09.30 - 10.00 hod prezence

Přednáška zahrne zejména tato témata:

- Právní jednání – vysvětlení pojmu, forma právních jednání, důvody neplatnosti právních jednání

- Uzavírání smluv – obecné otázky, rozdíly oproti platné úpravě, informace poskytnuté v kontraktačním procesu, předsmluvní odpovědnost, obchodní podmínky a jejich význam při uzavírání smluv ve výstavbě

- Smlouva o dílo – rozdíly oproti platné úpravě

- Specifika smluv ve výstavbě – stavba jako předmět díla, nebezpečí škody na díle, součinnost objednatele, převzetí díla

- Vady stavby - pojetí odpovědnosti za vady, uplatnění práv z odpovědnosti za vady, odpovědnost subdodavatelů, zhotovitele stavební dokumentace a stavebního dozoru.
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Nový občanský zákoník se významně dotkne téměř všech oblastí soukromoprávních vztahů. Důraz na autonomii vůle přináší nové pojetí úpravy jak právních jednání obecně, tak závazkových právních vztahů, uzavírání smluv i jednotlivých smluvních typů. Významné změny zasáhnou i vztahy vznikající při přípravě a realizaci staveb.
Cílem přednášky je seznámit posluchače se základními novinkami, které mohou očekávat a na něž by se měli připravit v souvislosti se vztahy, jejichž obsahem je příprava a realizace staveb, a to od vysvětlení obecných pojmů, jejichž znalost je nezbytná pro pochopení nové úpravy, po specifika smluv ve stavebnictví.