Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Podzimní škola FIDIC

Podzimní škola FIDIC

Druh akce
školení
Trvání
4 dny po 6,5 h
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (soukromé i veřejné, na úrovní celostátní, krajské a obecní), developery, subjekty dozoru, regulátory, správce zakázky/správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Nové české překlady Červené a Žluté knihy FIDIC a Komentář k obecným podmínkám ... (vše 2015)
Počet bodů
3.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, PH.D., LL.M., MBA
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, PH.D., LL.M., MBA
Hlavní odborné téma – program akce
ÚVOD. Specifika stavebnictví a prostředí. Výstavbový projekt a jeho účastníci. Správce stavby. Manažer realizace. Zástupce objednatele. Rozhodné právo.
ZÁKLADNÍ ASPEKTY SMLOUVY. Správa zakázky. Určení ceny. Odpovědnost za projektovou dokumentaci. Alokace rizika a umožnění claimů.
STANDARDIZACE SMLUV. Historie. Vzorové smlouvy ve vyspělých zemích. FIDIC. Česká účast ve FIDIC. Smluvní (obchodní) podmínky podle českého práva. Některé místní vzorové smluvní podmínky podle FIDIC.
PROSTŘEDÍ. Stavební trhy ve střední a východní Evropě (Slovensko, Polsko a Česko). Zkušenosti z první fáze čerpání dotací: Rozdělení rizik. Využití a zneužití metody design-build. Vzory FIDIC a jejich deformace. Vliv recese a globální soutěže. Správné použití EPC smluv (smluv na klíč). Mimořádně nízká cena. Sdružení zhotovitelů, změny ceny nákladů v čase a dodavatelské řetězce (přímé platby). Zneužití nevhodného přenosu rizik. Omezení kompetencí správců stavby. Nevhodné zásahy do způsobu tvorby ceny u měřených a paušálních smluv. Související judikatura z vyspělých změní (USA, Německo apod.) – zákaz netransparentního přenosu rizika. Chování stavebního trhu v Rakousku a Německu, přístup k rozdělení rizik, využívané metody dodávky.
CENA DÍLA PODLE FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková – tzv. „měřená zakázka“ a cena nákladová). Platby a vyúčtování.
TYPY ŘÍZENÍ A ORGANIZACE VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU PODLE FIDIC (metody dodávky). Generální dodavatelství, Design and Build (EPC) a Construction Management (EPCM).
ROZLIŠENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK FIDIC. Základní součásti smlouvy o dílo podle FIDIC. Zvláštní podmínky. Požadavky objednatele. Návrh zhotovitele. Výkresy. Specifikace a výkaz výměr. Odpovědnost za projektovou dokumentaci.
ALOKACE RIZIK PODLE FIDIC. CONS (Červená kniha). Struktura CONS. P&DB (Žlutá kniha). Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Struktura EPC. Short Form of Contract. Struktura Short Form of Contract. DBO. Struktura DBO. Public Private Partnership a FIDIC DBO. Construction Subcontract. Struktura Construction Subcontract. Další vzorové dokumenty FIDIC. Alokace rizik objednatele a zhotovitele v 1999 First Edition (Červená, Žlutá a Stříbrná kniha). Vyjednávání a obvyklé úpravy.
FIDIC V POST‐KOM. ZEMÍCH. Smluvní podmínky FIDIC a jejich použití v právním systému České republiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce podle zákona o veřejných zakázkách. Změny a úpravy v kontextu zákona o veřejných zakázkách. Stavební deník. Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci. Průběh prací. Zpoždění. Přerušení. Zánik nesplněného závazku – ukončení smlouvy. Záruční doba a nárokování. Následky narušení rozumné alokace rizik. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Fondy Evropské unie. Evropská investiční banka.
TRENDY CONTRACT MANAGEMENTU. Aktuální trendy contract managementu. Hodnota času. Přerušení, prodloužení a urychlení – retrospektivní analýza nebo dokazování v reálném čase? Nový Yellow Book FIDIC. Směřování vzorů FIDIC. Alternativy vzorům FIDIC – NEC. Zánik nároku při jeho pozdním oznámení – judikatura z různých částí světa, různé přístupy a trendy. Limitace celkové ceny – otázka garance maximální ceny zhotovitelem. Důvody navyšování ceny díla. Britské vzory NEC – nejmodernější stavební smlouva. SCL Protocol – Britský standard pro řízení času.
ŘÍZENÍ ČASU PODLE FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim. Time at large. Time is of the essence. CPM. Akcelerace. Mobilizace, demobilizace a re-mobilizace.
CLAIMY A CLAIM MANAGEMENT PODLE FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání a oceňování claimů. Claimy na vyvolané dodatečné přímé náklady, výrobní režie a správní režie. Claimy při přerušení, zpoždění a akceleraci. Claimy a nápravné prostředky objednatele (smluvní pokuty, vady díla, náhrady škody a její limitace).
ZMĚNY A ZMĚNOVÉ PROCESY PODLE FIDIC. Nařízené, konstruktivní a dobrovolné změny. Podstatná změna v kontextu veřejnoprávní regulace. Změny podle FIDIC. Akcelerace.
ŘEŠENÍ SPORŮ. Role správce stavby. Alternativní řešení sporů. Expertní metody řešení sporů. Panely pro řešení sporů (DAB). Řešení sporů podle FIDIC. Řešení sporů a vztah k národnímu právu a vynutitelnost rozhodnutí a dokazování.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla.
NEPŘEDVÍDATELNOST PODLE FIDIC. Nepředvídatelné fyzické podmínky. Geotechnické riziko. Údaje o staveništi. Nepředvídatelné procesy přírodních sil. Vyšší moc. Zánik smlouvy při nemožnosti plnění.
BANKOVNÍ GARANCE A POJIŠTĚNÍ. Vadium, realizační garance, záruční garance, garance za zálohu, platební garance. Stavebně-montážní pojištění (CAR), pojištění odpovědnosti, profesní pojištění odpovědnosti projektanta, úrazové pojištění zaměstnavatele.

Školení bude obsahovat také průběžné opakování, trénink například typických situací při řešení claimů, práci s novým překladem Červené knihy článek po článku a test.

Každý účastník obdrží po absolvování základního kurzu a úspěšném testu unikátní certifikát CACE
o absolvování „školy FIDIC“ a bude zapsán na veřejný seznam CACE úspěšně certifikovaných účastníků (viz http://www.cace.cz/dokumenty/registr-udelenych-certifikatu.pdf).

Takto certifikovaní účastníci mohou následně certifikaci rozšířit na základě navazujících samostatných jednodenních kurzů o certifikaci pro Žlutou knihu FIDIC, Správce stavby a Claim Management se samostatným veřejným seznamem CACE.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

CACE pokračuje v programu certifikovaných školení s názvem „Podzimní škola FIDIC“.
Cílem tohoto základního 4denního kurzu je poskytnout účastníkům detailní znalost problematiky vzorových podmínek FIDIC s důrazem především na Červenou knihu s vysvětlením základních
odlišností ve vztahu k Žluté a Stříbrné knize (aktuální vydání z roku 1999). Kurz se zaměří též
na Bílou a Zelenou knihu.
Školení povede na základě nových českých překladů uvedených vzorů k osvojení smluvních procedur a získání potřebné výbavy a sebevědomí do praxe. Každý účastník obdrží nový překlad Červené a Žluté knihy FIDIC v autentickém českém lokalizovaném vydání a nový český Guide (komentovaný průvodce) k Červené a Žluté knize FIDIC.
Školení je zakončeno písemným testem ověřujícím osvojení základních znalostí a udělením certifikátu.