Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Seminář SVI: Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Seminář SVI: Poskytování informací a ochrana osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Seminář/webinář nabídne komplexní pohled na problematiku poskytování informací a ochranu osobních údajů podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

ANOTACE:

  • právní úprava práva na informace ve vztahu k oblasti stavebního řádu, základní orientace v relevantních právních předpisech,
  • okruh subjektů povinných poskytovat informace o činnosti veřejné správy,
  • působnost informačního zákona, vztahy informačního zákona a správního řádu (určení toho, kdy žádost bude ze strany úřadu vyřízena jako žádost o poskytnutí informací a kdy jako žádost o nahlédnutí do spisu)
  • problematika poskytování informací ze správních spisů účastníkům a neúčastníkům řízení, speciální poskytování kopií projektové dokumentace stavby,
  • pojem "informace" (včetně objasnění tzv. neexistující informace a vytváření nových informací),
  • poskytování informace a způsoby jeho realizace – žadatel požaduje informace písemně či elektronicky, vysvětlení toho, že úřad musí respektovat požadavek žadatele ohledně formy poskytnutých dokumentů
  • omezení práva na informace – důvody pro neposkytnutí informace, ochrana osobních údajů – vliv GDPR, poskytování informací o platech zaměstnanců veřejné správy – kdy zákon říká, že úřad informaci neposkytne
  • vyřizování žádostí o poskytnutí informací (žadatel a způsob podání žádosti, náležitosti žádosti, vady žádosti a způsoby jejich odstranění, lhůty pro vyřízení žádosti, jednotlivé způsoby věcného vyřízení žádosti, opakované žádosti, šikanózní žádosti) – jak má žádost o poskytnutí informace vypadat, co v ní má být obsaženo, dokdy musí úřad tuto žádost vyřídit aj.
  • odvolání a stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace – jak se dá bránit, když úřad žadateli nechce informaci poskytnout
  • úhrada nákladů za poskytnutí informace, mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací – kdy může úřad účtovat žadateli poskytnutí informace a jaké jsou sazby
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:JUDr. Eva Kuzmová
ORGANIZACE:Středisko vzdělávání a informací ČKAIT - Lucie Zábelková, LZABELKOVA@ckait.cz, tel.: 227 090 212
MÍSTO KONÁNÍ:posluchárna 1. patro, ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2
TERMÍN KONÁNÍ:9. 12. 2019, od 14 hod. (délka trvání cca 4 hod.)
WEBINÁŘ:Seminář je současně i webinářem. Přihlášení na webinář
Seminář/webinář je akreditován v projetku Celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 bodem. Více informací o semináři naleznete v databázi CŽV.
 
Poznámka:
Svoji neúčast na semináři omlouvejte nejpozději den před termínem konání semináře. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden-prosinec) dosáhne tří neomluvených absencí, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na akce ČKAIT po dobu následujících 12 měsíců.
Termín
Celková kapacita
65
Seznam přihlášených osob - počet volných míst 41
ID Členské číslo Autorizovaná osoba
1 1202227 PaeDr. Martin Soural MBA
2 1002961 Ing. Vladimír Lapeš
3 0007414 Ing. Jan Pretl
4 0000641 Ing. Jana Hejnalová
5 0000642 Josef Hejnal
6 0202033 Jiří Klášterka diplomovaný technik
7 0003427 Ing. Karel Horner
8 0001563 Ing. Arnošt Pryl
9 0006151 Jan Vacek
10 0010690 Ing. Jakub Jirák
11 0002246 Miroslav Bečvář
12 0401834 Milan Krejčík
13 1005491 Jana Kabelová
14 0000602 Ing. Taťjana Dvořáková
15 0013393 Ing. Martin Vaněk Ph.D.
16 0000164 Ing. Josef Roubíček CSc.
17 0007033 Miroslav Procházka
18 0101562 Jiří Founě
19 0008307 Ing. Jan Bílek
20 0005360 Ing. Jiří Havlík
21 0007696 Ing. Roman Kučera
22 0006950 Ing. Miloš Novák
23 0013675 Ing. Pavel Pokrupa
24 1006834 Mgr. Petr Bláha