Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Škola FIDIC - Žlutá kniha

Škola FIDIC - Žlutá kniha

Druh akce
školení
Trvání
6,5 h
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Certifikované školení je připraveno pro investory, zadavatele (soukromé i veřejné, na úrovní celostátní, krajské a obecní), developery, subjekty dozoru, regulátory, správce zakázky/správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu.
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Nové české překlady Červené a Žluté knihy FIDIC a Komentář k obecným podmínkám ... (vše 2015)
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Hlavní odborné téma – program akce
METODY DODÁVKY VÝSTAVBOVÉHO PROJEKTU. Základní charakteristiky metod dodávky: Odpovědnost za projektovou dokumentaci, Určení ceny díla, Správa zakázky, Rozdělení odpovědností (alokace rizik) a nároky na dodatečné peníze a čas (claimy), Generální dodavatelství / Design-Bid-Build (DBB), Další metody dodávky: Construction Management (CM) (CM at-risk), Multiple-Prime Contracts, Rozšířené metody dodávky (PPP), Další metody dodávky (Partnering, Projekty Fast Track, Alliancing), Včasné zapojení zhotovitele (ECI) a dohoda o předrealizačních službách (Building Information Modeling).
DESIGN-BUILD. Odpovědnost za plnění: Řádná péče versus zajištění vhodnosti díla k danému účelu, Pojištění profesní odpovědnosti u projektů Design-Build, Zadávání zakázek u projektů Design-Build, Požadavky objednatele u projektů Design-Build, Rozlišení smluvních podmínek FIDIC z hlediska metod dodávky (Design-Build podle FIDIC), Paušální cena – harmonogram plateb, Výkaz hlavních výměr, Správce stavby a projektování.
ŽLUTÁ KNIHA FIDIC. Smlouva o dílo, Dopis o přijetí nabídky, Dopis nabídky, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Požadavky objednatele, Formuláře, Návrh zhotovitele.
PROJEKTOVÁNÍ. Požadavky objednatele. Veřejnoprávní aspekty povolování staveb. Obecné povinnosti při projektování, Přezkoumání požadavků objednatele, Dokumenty zhotovitele, Závazek zhotovitele, Technické normy a předpisy, Zaškolení, Dokumentace skutečného provedení, Příručky pro provoz a údržbu, Chyba projektové dokumentace.
ZKOUŠKY PODLE FIDIC. Individuální (Testing podle 7.4 FIDIC), komplexní (Tests on Completion podle 9 FIDIC) a záruční zkoušky (Tests after Completion podle 12 FIDIC). Rozdíly v požadavcích na zkoušky mezi FIDIC CONS, PD/B a EPC. Lidské zdroje, materiály a zařízení pro zkoušky. Vlastnictví produktů vzešlých ze zkoušky. Ocenění a proveditelnost zkoušek. Součinnost objednatele. Součinnost veřejnoprávních orgánů ke spolupráci na zkouškách. Claimy v souvislosti se zkouškami. Předání a převzetí díla. Zkoušky
po dokončení. Postup pro zkoušky po dokončení, Zpožděné zkoušky, Opakovaná zkoušení, Neúspěšné zkoušky po dokončení.
SPECIFIKA EPC. Metody technologických dodávek, EPC (Engineer-Procure-Construct), Výhody a nevýhody metody EPC, Klíčové otázky při přípravě EPC projektů, Smlouva v režimu EPC připravená „na míru“, Zakázky „na klíč“ v režimu EPC, Projektová dokumentace u projektů EPC. Stříbrná kniha FIDIC.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Metody dodávky výstavbového projektu, Design-Build, Žlutá kniha FIDIC, Projektování, Zkoušky podle FIDIC, Specifika EPC

Účast na navazujícím školení je podmíněna úspěšnou certifikací ze základního školení. Předpokládá se, že účastník má již dobrý přehled o problematice vzorů FIDIC.
Navazující školení bude zakončeno testem prověřujícím znalosti vzorů FIDIC v kontextu dané problematiky.