Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

STAVEBNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY V PRAXI, ÚČINNOST NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - zásadní změny, nový katastrální zákon

STAVEBNÍ ZÁKON A SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY V PRAXI, ÚČINNOST NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - zásadní změny, nový katastrální zákon

Pořadatel

Druh akce
seminář
Trvání
6 hodin
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Irena Spirová, LL.M
Přednášející (pracoviště)
Ing. Jiří Blažek, specialista, odborný, certifikovaný lektor, autor publikací
Hlavní odborné téma – program akce
Úvod
1. Změny
2. Investorské a inženýrské činnosti
3. Činnosti ve stavebnictví
4. Realizace staveb
5. Vady
6. Úkony dotčených orgánů
7. Věcná břemena
8. Katastr nemovitostí
Závěr
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zásadní změny vyvolané NOZ - ve stavebním zákonu, v katastrálním zákonu, zrušení obchodního zákoníku, zrušení zákona o bytech. Hlavní zásady zadávání přípravných činností a dokumentace stavby, předcházení vadám již v etapě zadání a zpracování žádosti o stavebním řízení. Investorské a inženýrské činnosti ve výstavbě 2014/2015 - stavební zákon, zákon o veřejných zakázkách. Činnosti ve stavebnictví - povinnosti a práva zpracovatele dokumentace, ATD, TDI, BOZP, stavbyvedoucí a smlouvy dle NOZ. Realizace staveb a povinnosti stavebníka, vlastníka a stav. podnikatele, stavbyvedoucího, mistra. Zjednodušující postupy umísťování, povolování a užívání staveb, dodatečné povolování staveb. Druhy dokumentace a odpovědnost zpracovatele projektové dokumentace a výkazu výměr za vady, stavební deník, vícepráce - méněpráce, protokol o předání a převzetí, další dokumentace. Postupy odstraňování vad projektové dokumentace a výkazu výměr, vady dle NOZ. Úkony dotčených orgánů, osob a práva ostatních účastníků řízení dle správního řádu, stavebního zákona a předpisů souvisejících (např. životní prostředí - sdružení) rok 2014/2015, odpovědnosti dle NOZ. Rozčlenění stavby dle daňových předpisů v souhrnném rozpočtu a výkazu výměr (jedná se o smluvní část), uznatelné a neuznatelné náklady, započitatelné vícepráce. Věcná břemena, vstupy na pozemek, veřejně prospěšná technická a dopravní infrastruktura. Podmínky. Otázky řešení autorských práv a jejich porušení, řešení průmyslových práv duševního vlastnictví. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách po novele roku 2012, vady v oceňování a ceně veřejné zakázky, jejich řešení. Katastr nemovitostí, vlastnická práva ve vztahu ke stavebnímu zákonu, jiná práva. vztah k novému občanskému zákoníku. Smlouva o dílo na stavbu, projekt. Ostatní smlouvy na inženýrskou a investorskou činnost, obchodní zákoník, občanský zákoník. Druhy průzkumů, zkoušek, určení jakosti a standardů, povinnost provádění zkoušek a měření. Normy - normové hodnoty. Záruky pro ukončení účinnosti Obchodního zákoníku. Stavební deník a zápisy do deníku, sledování deníku ostatní nezbytné doklady. Vady na díle - řešení mimo stavební deník, mezi smluvními partnery. Řešení zákazu zamítnutí, zrušení žádosti stavebníka se stavebním úřadem a dotčenými orgány po novele stavebního zákona. Zásadní vady při zadání stavebního záměru, zpracovaní žádostí, dokumentace staveb, jednání s účastníky řízení, řešení dle NOZ. Diskuse, dotazy.