Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Tiché nebezpečí v našem okolí

Tiché nebezpečí v našem okolí

Druh akce
konference
Trvání
7 hodin

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
příslušníci HZS ČR, odborná veřejnost, vlastníci bytových jednotek
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., Ing. Petr Kučera, Ph.D., Ing. Jiří Pokorný, Ph.D., MPA
Přednášející (pracoviště)
Vladimír Vlček, HZS Moravskoslezského kraje, Zdeněk Hošek, MV – generálního ředitelství HZS ČR, Petr Pánek, VŠB – TU Ostrava, Vladimír Vonásek, MV – generální ředitelství HZS ČR, Miroslav Mynarz, VŠB – TU Ostrava
Hlavní odborné téma – program akce
9:00 – 9:15 Úvodní slovo
Zahájení konference prezidentem České asociace hasičských důstojníků, o.s.
Vladimír Vlček
Úvodní slovo zástupce MV – generálního ředitelství HZS ČR
Zdeněk Hošek
Úvodní slovo děkana FBI VŠB – TU Ostrava
Pavel Poledňák
9:15 – 9:45
Vladimír Vlček, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
9:45 – 10:00 přestávka

10:00–11:30 BLOK 1 – Závažnost požárů a úniků plynů v domácnostech
Četnost a následky úniků plynů v domácnostech ČR z pohledu HZS ČR
Vladimír Vonásek, MV – generální ředitelství HZS ČR
Vznik oxidu uhelnatého a uhličitého při hoření látek
Petr Pánek, VŠB – TU Ostrava, Ústav organické chemie a technologie paliv
Úniky a šíření hořlavých plynů v objektech
Aleš Tulach, Miroslav Mynarz, Milada Kozubková, VŠB – TU Ostrava
Působení oxidu uhelnatého na lidský organismus
Michal Hájek, Centrum hyperbarické medicíny Městské nemocnice Ostrava
Chmelař, D., Beran V., Katedra biomedicínských oborů, LF Ostravské university, Novomeský F., Ústav súdneho lekárstva, JLF UK Martin, Rozložník M., Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, SR

11:30 – 12:30 přestávka
12:30 – 14:00 BLOK 2 – Technické možnosti autonomní detekce, zkušebnictví
Ověřování vlastností detektorů (zkušebnictví), metody, praktické zkušenosti
Jan Pohludka, Fyzikálně technický zkušební ústav, státní podnik
Technické požadavky na provedení, instalaci a provoz autonomních hlásičů požárů
Zdeněk Hošek, MV – generální ředitelství HZS ČR
Instalace detektorů úniku plynu v objektech s plynovou přípojkou a stav revize TPG 938 01
Petr Štefl, Jan Dvořák, Český plynárenský svaz
Detektory a analyzátory nebezpečných plynů a par v ovzduší používané u HZS ČR
Tomáš Čapoun, Institut ochrany obyvatelstva

14:00 – 14:15 přestávka
14:15 – 15:45 BLOK 3 – Ochrana před účinky požárů a úniků plynů v domácnostech, aktuální trendy
Pohled pojišťovny k instalaci autonomních detekčních zařízení
Tomáš Tragan, RENOMIA, a.s. pojišťovací makléřská společnost
Příklad „dobré praxe“ z hlediska instalace autonomních detekčních zařízení
Petr Handl, RPG Real Estate
Preventivní portál ČAHD jako nástroj pro zvýšení ochrany obyvatelstva v domácnostech
Jiří Pokorný, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
Příklady aktivit souvisejících s podporou informovanosti obyvatelstva o rizicích v domácnostech a prezentací detektorů jako účinné formě ochrany
Lukáš Foukal, Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
16:00 Odjezd na prohlídku IBC
16:00 – 17:00 Prohlídka IBC
18:00 Společenské setkání v restauraci Slezská
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Konference je zaměřena především na prezentaci zařízení autonomní detekce a signalizace (detektory požáru) a detektorů plynů, jejich technické parametry, instalační konfigurace a pravidla provozování. Pozornost je věnována také na upozornění populace na význam těchto zařízení a to s cílem zvýšení jejich četnosti v domácnostech ve vazbě na následky požárů v domácnostech.