Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Valná hromada ČKAIT oblast Praha 15. 1. 2013 - zpráva o činnosti 2012, usnesení z VH a plán činnosti 2013

Valná hromada ČKAIT oblast Praha 15. 1. 2013 - zpráva o činnosti 2012, usnesení z VH a plán činnosti 2013

15. ledna 2013 se konala v Národním domě na Smíchově Valná hromada ČKAIT oblasti Praha. V přílohách si můžete přečíst zprávu o činnosti oblastní kanceláře Komory v roce 2012, usnesení z VH 2013 a plán činnosti pro tento kalendářní rok. Usnesení valné hromady oblasti Praha 2013
 1. Valná hromada schvaluje:
  1. Zprávu o činnosti výboru oblasti Praha za rok 2012 přednesenou na této valné hromadě (dále jen VH) předsedou výboru oblasti Praha Ing. Michaelem Trnkou, CSc., st.
  2. Plán činnosti výboru oblasti Praha na rok 2013 přednesený na této VH předsedou výboru oblasti Praha Ing. Michaelem Trnkou, CSc., st.
 2. Valná hromada zvolila:
  1. Delegáty na Shromáždění delegátů ČKAIT, které se bude konat dne 16.3.2013, v počtu 64 delegáti a 10 náhradníků – jmenné složení uvedeno v zápise volební komise
 3. Valná hromada bere na vědomí:
  1. Informaci předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka o činnosti Komory v roce 2012 a výhledu na rok 2013.
  2. Zprávu dozorčí rady přednesenou na této VH tajemníkem Dozorčí rady ČKAIT Ing. Miroslavem Zicháčkem.
 4. Valná hromada ukládá výboru oblasti Praha:
  1. Zajistit plnění schváleného plánu činnosti na rok 2013
 5. Valná hromada zmocňuje:
  Předsedu výboru oblasti Praha k případnému výběru náhradníka za omluveného delegáta SD 2013.
Schváleno v 18,05 hodin přítomnými členy oblasti Praha takto: všechny body s výjimkou B (197 pro – 0 zdržel – 0 proti) body B – viz samostatný protokol volební komise Zapsal: návrhová komise ve složení – Ing. Eva Patáková, Ing. Jan Korbel, Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. Schválil: Ing. Kamil Štrobl, Ph.D. – předseda návrhové komise VH 2013
23. 01. 2013