Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO ZÁKONA (2016) - KURZ PRO ZADAVATELE

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY VE STAVEBNICTVÍ PODLE NOVÉHO ZÁKONA (2016) - KURZ PRO ZADAVATELE

Druh akce
Kurz
Trvání
6 hodin
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Stavební inženýři a technici činní ve výstavbě; pracovníci inženýrských a projektových kanceláří, stavebních a aplikačních firem a investičních útvarů; architekti; autorizovaní inspektoři; stavbyvedoucí; stavební dozor; studenti VŠ a odborná veřejnos
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Tištěný sborník přednášek
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Petr Tůma, Ph.D.
Přednášející (pracoviště)
JUDr. Vladimír Tögel
Hlavní odborné téma – program akce
Základní zásady zadávacího řízení a související judikatura.
Zásadní změny v postupech zadavatele v rámci zadávacího řízení a nové povinnosti dodavatele.
Nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky, výjimky pro podlimitní veřejné zakázky.
Veřejná zakázka malého rozsahu.
Smíšená veřejná zakázka; veřejné zakázky, rozdělené na části; vyhrazené veřejné zakázky.
Jednací řízení bez uveřejnění. Vícepráce a méněpráce v rámci veřejných zakázek.
Podmínky účasti v zadávacím řízení. Zadávací lhůta.
Průběh zadávacího řízení.
Jistota a možné formy jejího složení.
Publikační (zveřejňovaní) povinnosti zadavatele a jejich využitelnost pro dodavatele (informace na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek).
Objasnění nebo doplnění údajů, dokladů, vzorků nebo modelů.
Účastník zadávacího řízení, nová právní úprava podmínek a důvodů pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
Podlimitní režim, volby druhu zadávacího řízení, zjednodušené podlimitní řízení, lhůty.
Nadlimitní režim, volby druhu zadávacího řízení, podmínky použití, otevřené řízení, užší řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem nebo řízení o inovačním partnerství, lhůty.
Požadavky zadavatele na kvalifikaci pro nadlimitní režim, základní a profesní způsobilosti ekonomická a technická kvalifikace, povinný rozsah. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob. Společné prokazování kvalifikace. Požadavek na prokázání kvalifikace poddodavatele. Doklady o kvalifikaci, Změny kvalifikace. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů.
Technické podmínky pro nadlimitní režim, normy, technické dokumenty. Štítky.
Dostupnost zadávací dokumentace, vysvětlení zadávací dokumentace, změny lhůt, změna nebo doplnění zadávací dokumentace. Vyhrazené změny závazku.
Otevírání nabídek v elektronické podobě, v listinné podobě.
Snížení počtu účastníků zadávacího řízení, snížení počtu předběžných nabídek nebo řešení.
Nové možnosti zadavatele pro definování Mimořádně nízké nabídkové ceny.
Hodnocení nabídek v nadlimitním režimu, ekonomická výhodnost nabídek. Pravidla pro hodnocení nabídek, postup při hodnocení nabídek.
Výběr dodavatele, oznámení o výběru dodavatele. Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku. Požadavky občanského zákoníku na uzavírání Smluv o dílo.
Zjednodušený režim: rámcová dohoda.
Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem.
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
Srovnání jednotlivých druhů opravných prostředků (námitky, návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, rozklad, žaloba, kasační stížnost, atd.) a jejich náležitosti. Lhůty. Kauce.
Diskuse
Typ
A
Zpětná vazba – hodnocení účastníky (ano / ne)
Zpětná vazba – hodnocení účastníky
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Cílem je poskytnout nové informace a zkušenosti pro úspěšné administrativní, organizační a právní zajištění zadávacího řízení. Příprava zadávací dokumentace, zahajování zadávacích řízení, průběh zadávacího řízení, kontrola kvalifikace, hodnocení nabídek, postup zadavatele při podání námitek aj. V celém kurzu bude kladen důraz na vysvětlení změn, které přinese zcela nový zákon o zadávání veřejných zakázek v roce 2016, jehož účinnost bude pravděpodobně od 1.10.2016.