Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

XVII. dopravně-inženýrské dny

XVII. dopravně-inženýrské dny

Druh akce
Mezinárodní seminář
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vedoucí pracovníci a specialisté v oboru, představitelé správy a samosprávy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek na CD
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Lehovec, CSc., Ing. Roman Nekula, MBA
Přednášející (pracoviště)
Viz program
Hlavní odborné téma – program akce
I. Blok – garant Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
1. Humanizácia cestného komunikačního priestoru v zastavovanom území
Ing.Dr. Milan Skýva, DIC Bratislava, s.r.o.
2. Plán městské mobility pro město Brno, opatření pro zklidnění dopravy v centrální části města
Ing. Vladimír Bielko, Magistrát města Brna – odbor dopravy
3. Plusy a mínusy v dopravním zklidňování v Ostravě
Ing. Martin Krejčí, Haskoning DHV CR s.r.o.
4. Modelování pěší dopravy, příklady z praxe
Doc. Mgr. Tomáš Apeltauer, Ph.D., VUT Brno FAST, ÚPKO
5. Zklidnění dopravy v Brně, příklady řešení
Ing. Zdenek Nečas, Brněnské komunikace a.s.
6. Integrační opatření cyklodopravy na významnějších komunikacích ve městech a obcích
Ing. arch. Tomáš Cach, KCD-RHMP
7. Parkovací domy pro cyklisty, luxus, nebo nutnost?
Ing. Milan Zelenka, DESIGNA Parking & Access s.r.o.

II. Blok – garant Ing. Josef Veselý
1. Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě
Ing. Vojtěch Novotný, ČVUT Praha, Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů
2. Konstrukce tramvajové trati s ohledem na snižování šíření hluku a vibrací do okolí dráhy
Ing. Miroslava Hruzíková, Ph.D., VUT Brno, Ústav železničních konstrukcí a staveb
3. Přístupy k údržbě tramvajové dráhy z pohledu jejího vlastníka a provozovatele
Ing. Josef Veselý, Dopravní podnik města Brna, a.s.
4. Principy řešení přednádražního prostoru v Brně
Ing. Rostislav Košťál, Doc.Ing.arch. Tomáš Rusín, Doc.Ing.arch. Ivan Wahla, Atelier RAW
5. Návrh uspořádání radiální ulice Štefáníkova
Ing. arch David Průša, Platforma Architekti
6. Přístupy k řešení zastávek v rámci TT Osová - Kampus
Ing. Petr Vyskočil, Ing. Vlastimil Vaňourek, Metroprojekt Praha

III. Blok – garant Prof. Ing. Bystrík Bezák, CSc.
1. Alternatívne druhy dopráv v genereli dopravy Bratislavy – ich miesto a rozsah v dopravno – inžinierskej a územno - plánovacej dokumentácii
Ing.Tibor Schlosser, CSc., SvF STU Bratislava
2. Město s dobrou adresou
Ing. Jaroslav Martinek, CDV, v.v.i.
3. Spoločné zóny z hľadiska cyklistickej a pešej dopravy
Ing. Anna Kollárová, COS D SZSI
4. Kvalita ovzdušia vo vybraných obciach Žilinského a Moravsko-sliezského kraja ovplyvnená cestnou dopravou
Doc. Ing. Daniela Ďurčianská Ph.D., Ing. Dušan Jandačka Ph.D., , Stavebná fakulta ŽU v Žiline, RNDr. Jan Bitta Ph.D., VŠB – TU Ostrava
5. Analýza dopravnej nehodovosti po realizácii upokojujúcich prvkov dopravy
Ing. Branislav Balún, PZ Malacky
6. Jednoduché triky pro zamezení nezákonného zastavování a odstavování vozidel
Ing. Jan Novák, CDV, v.v.i.
7. Upokojovanie dopravy z pohľadu kvality vozoviek miestnych komunikácií
Doc. Ing. Katarína Bačová, PhD., SvF STU Bratislava
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Zklidnění dopravy ve městech a obcích