Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

XXII. silniční konference

XXII. silniční konference

Druh akce
Konference
Trvání
2 dny

Klíčové slovo

Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vedoucí pracovníci a specialisté v oboru, představitelé správy a samosprávy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek (tištěný a CD), přednáškové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Více (viz program)
Hlavní odborné téma – program akce
ÚVODNÍ BLOK
ZAHÁJENÍ KONFERENCE
Ing. Jan Švarc, místopředseda České silniční společnosti
VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY ČESKÉ SILNIČNÍ SPOLEČNOSTI
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
VYSTOUPENÍ HEJTMANA OLOMOUCKÉHO KRAJE
Ing. Jiří Rozbořil
VYSTOUPENÍ PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OLOMOUCE
JUDr. Martin Major, MBA
VYSTOUPENÍ PŘEDSEDY SLOVENSKEJ CESTNEJ SPOLOČNOSTI
Ing. Ján Šedivý, CSc.
PROJEV MINISTRA DOPRAVY
Ing. Antonín Prachař
BLOK 1 – DÁLNICE A SILNICE VE VLASTNICTVÍ STÁTU
OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY PRO ROZVOJ SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY
Mgr. Kamil Rudolecký, náměstek ministra dopravy
FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V OBDOBÍ 2014–2020 – POTŘEBY, MOŽNOSTI, ČERPÁNÍ
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
PRIORITY ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR PRO NEJBLIŽŠÍ OBDOBÍ
Mgr. Soňa Křítková, Ph.D., generální ředitelka ŘSD ČR (pověřena řízením)
DODAVATELSKÁ SFÉRA V SOUČASNÝCH EKONOMICKÝCH PODMÍNKÁCH
Ing. Petr Čížek, předseda Sdružení pro výstavbu silnic
INFORMACE O 12. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA ROKU 2014
Ing. Miloslava Veselá, ředitelka a jednatelka TOP EXPO CZ, s.r.o.
POSTUP PŘÍPRAVY A REALIZACE SILNIČNÍCH STAVEB
Ing. Ladislav Štefan, ředitel úseku pro strategický rozvoj a koncepce ŘSD ČR
REZORTNÍ SYSTÉM JAKOSTI A AKTUALIZACE ZÁKLADNÍCH PŘEDPISŮ PRO SILNIČNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel odboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy
AKTUÁLNÍ TÉMATA V OBLASTI SYSTÉMU HOSPODAŘENÍ S VOZOVKAMI A MOSTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA, ředitel
ZÁSADY PRO STANOVENÍ STAVEBNÍCH A CELOŽIVOTNÍCH NÁKLADŮ PŘI PŘÍPRAVĚ STAVEB
Ing. Roman Lenner, generální ředitel a předseda představenstva VALBEK-EU, a.s.
STAV PŘÍPRAVY DÁLNIC A SILNIC V OLOMOUCKÉM KRAJI
Ing. Martin Smolka, MBA, ředitel správy Olomouc ŘSD ČR
BLOK 2 – SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE VLASTNICTVÍ KRAJŮ A OBCÍ
PROJEV PŘEDSEDY KOMISE PRO DOPRAVU RADY ASOCIACE KRAJŮ ČR
Ing. Jiří Rozbořil, hejtman Olomouckého kraje a předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR
ČINNOST A PRIORITY SVAZU MĚST A OBCÍ V OBLASTI DOPRAVY
Mgr. Jan Mareš, místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Chomutova
ROZDÍLNÉ ZÁJMY STÁTU, KRAJŮ A MĚST PŘI ŘEŠENÍ DOPRAVY A MOBILITY VE MĚSTECH A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ
Ing. Jaroslav Martínek, vedoucí oblasti udržitelné mobility
PROBLEMATIKA SILNIC II. A III. TŘÍDY VČETNĚ MOSTŮ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE
PhDr. Alois Mačák, MBA, náměstek hejtmana Olomouckého kraje
SPRÁVA A ROZVOJ KOMUNIKACÍ V OLOMOUCI
Ing. Ivo Vlach, 1. náměstek primátora Statutárního města Olomouce
MUZEUM SILNIC VE VIKÝŘOVICÍCH – HISTORIE, SOUČASNOST, PERSPEKTIVY
Mgr. Alena Turková, vedoucí Muzea silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
ČTVRTEK 23. ŘÍJNA 2014
SEKCE A – OTÁZKY DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ A BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU
DOPRAVNÍ SEKTOROVÉ STRATEGIE 2. FÁZE A DOPRAVNÍ MODEL
Zdeněk Melzer, SUDOP PRAHA, a.s.; Ing. Martin Vachtl, SUDOP PRAHA a.s.
PROBLEMATIKA UDRŽITELNÉ MOBILITY VE VELKÝCH MĚSTECH – ZKUŠENOSTI Z PROJEKTŮ
Ing. Jiří Landa, AF-CITYPLAN s.r.o.; Ing. Jindřich Volf, CSc., Agentura Viaco
ZMĚNY SYSTÉMU ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU Z POHLEDU MINISTERSTVA DOPRAVY
Ing. Martin Farář, vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
AKTUÁLNÍ VÝVOJ DOPRAVNÍ NEHODOVOSTI A MOŽNOSTI OVLIVŇOVÁNÍ BEZPEČNOSTI A PLYNULOSTI SILNIČNÍHO PROVOZU ZE STRANY POLICIE ČR
Plk. Ing. Tomáš Lerch, ředitel služby Dopravní policie Policejního prezidia ČR
KRITICKÉ PROBLÉMY NEHODOVOSTI V ČESKÉ REPUBLICE V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU
Ing. Josef Mikulík, CSc., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKY A INSPEKCE NA SÍTI TEN-T
Ing. Vlasta Michková, analytik informačních a komunikačních technologií
VYBRANÉ VÝSTUPY HLOUBKOVÉ ANALÝZY DOPRAVNÍCH NEHOD
Ing. Jindřich Frič, Ph.D., ředitel divize
SEKCE B – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
TUNELOVÝ KOMPLEX BLANKA - FINÁLNÍ STAV
Ing. František Polák, SATRA, spol. s r.o.; Ing. Lukáš Rákosník, SATRA, spol. s r.o.; Ing. Martin Laloušek, SATRA, spol. s r.o.
TELEMATIKA A ŘÍZENÍ DOPRAVY V TUNELOVÉM KOMPLEXU BLANKA
Doc. Ing. Tomáš Tichý, Ph.D., vedoucí úseku strategický rozvoj; Ing. Jiří Řehák, ELTODO, a.s.; Ing. Jan Šilar, Systémový inženýr; Ing. Jiří Štefan, vedoucí projektant
RYCHLOSTNÍ SILNICE R7 MÚK VYSOČANY – MÚK DROUŽKOVICE - MÚK NOVÉ SPOŘICE
Ing. Květoslav Janatka, vedoucí projektant
OPRAVY SILNIC A MOSTŮ PO POVODNI V ROCE 2010 V LIBERECKÉM KRAJI
Ing. Jan Volek, supervizor stavby
POKROČILÉ SYSTÉMY ZJIŠŤOVÁNÍ PARAMETRŮ SILNIČNÍ SÍTĚ PRO ZJIŠŤOVÁNÍ EKONOMICKÝCH A EKOLOGICKÝCH DAT
Ing. Karel Horníček, vedoucí oddělení; Ing. Petr Hofhansl, Ph.D., zástupce technického ředitele, vedoucí odd. dopravního plánování; Ing. Peter Súkenník, Vedoucí oddělení výzkumu a simulací v dopravě
MONITORING HLUČNOSTI POVRCHU VOZOVEK
Ing. Jiří Jedlička, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.; Ing. Vítězslav Křivánek, Ph.D., Výzkumný pracovník, oblast environmentálních aspektů dopravy
NEDESTRUKTIVNÍ DIAGNOSTICKÉ METODY PRO KONTINUÁLNÍ SLEDOVÁNÍ STAVU OBJEKTŮ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ
Ing. Josef Stryk, Ph.D., vedoucí oblasti dopravní infrastruktury; Ing. Radek Matula, Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dálnice a silnice ve vlastnictví státu. Silniční síť ve vlastnictví krajů a obcí. Otázky dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu. Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.