Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

XXIII. silniční konference

XXIII. silniční konference

Druh akce
Konference
Trvání
2 dny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
Vedoucí pracovníci a specialisté v oboru, představitelé správy a samosprávy
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
Sborník přednášek (tištěný a CD), přednáškové materiály
Počet bodů
2.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
Přednášející (pracoviště)
Více (viz program)
Hlavní odborné téma – program akce
ÚVODNÍ BLOK
• Zahájení konference
Ing. Jan Švarc - místopředseda České silniční společnosti
• Vystoupení předsedy České silniční společnosti
Prof. Ing. František Lehovec, CSc.
• Vystoupení primátora Statutárního města Plzně
Martin Zrzavecký
• Vystoupení hejtmana Plzeňského kraje
Václav Šlajs
• Vystoupení ministra vnitra
Milan Chovanec
• Příspěvek prezidenta Hospodářské komory ČR
Ing. Vladimír Dlouhý, CSc.
• Projev ministra dopravy
Ing. Dan Ťok
1. DÁLNICE A SILNICE VE VLASTNICTVÍ STÁTU
• Opatření Ministerstva dopravy pro rozvoj silniční infrastruktury
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. – státní tajemník a 1. náměstek ministra dopravy
• Financování dopravní infrastruktury v období 2015 – 2020 – potřeby, možnosti, čerpání
Ing. Zbyněk Hořelica – ředitel Státního fondu dopravní infrastruktury
• Priority Ředitelství silnic a dálnic ČR pro nejbližší období
Ing. Jan Kroupa – generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
• Dodavatelská sféra v současných ekonomických podmínkách
Ing. Petr Čížek – předseda Sdružení pro výstavbu silnic
• Postup přípravy a realizace silničních staveb
Ing. Radek Mátl – ředitel úseku výstavby ŘSD ČR
• Rezortní systém jakosti a aktualizace základních předpisů pro silniční hospodářství
Ing. Čestmír Kopřiva – Ředitelství silnic a dálnic ČR
• Nový systém řízení bezpečnosti silničního provozu z pohledu Ministerstva dopravy
Ing. Martin Farář – vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy
• Aktualizace zákona o pozemních komunikacích
Mgr. Ján Skovajsa – Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací
• Přehled připravovaných významných projektů na silnicích I. třídy v Plzeňském kraji
Bc. Miroslav Blabol, DiS - ŘSD ČR správa Plzeň
• Silnice I/20 v Plzni, most generála Pattona
Ing. Zdeněk Kuťák – pověřený řízením správy Plzeň ŘSD ČR
2. SILNICE A MÍSTNÍ KOMUNIKACE VE VLASTNICTVÍ KRAJŮ A OBCÍ
• Projev předsedy komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR
Ing. Jiří Rozbořil – předseda komise pro dopravu Rady Asociace krajů ČR a hejtman
Olomouckého kraje
• Činnost a priority Svazu měst a obcí ČR v oblasti dopravy
Ing. Martin Charvát – místopředseda Svazu měst a obcí ČR a primátor Statutárního města Pardubice
• Management bezpečnosti větších územních celků (krajů)
Ing. Radim Striegler, Ing. Pavel Havránek – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Problematika silnic II. a III. třídy na území Plzeňského kraje
Jaroslav Bauer – náměstek hejtmana Plzeňského kraje
• Klidné příhraničí – portál Doprava Plzeňský kraj
Tomáš Marek - Krajský úřad Plzeňského kraje
• Správa a rozvoj komunikací v Plzni
Ing. Petr Náhlík – náměstek primátora Statutárního města Plzně
JEDNÁNÍ V SEKCÍCH
SEKCE 1 – BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU A OTÁZKY DOPRAVNÍHO
INŽENÝRSTVÍ
• Naplňování Národní strategie bezpečnosti silničního provozu na období 2012 – 2020 podle druhů komunikací
Ing. Josef Mikulík, CSc. – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Aktuální vývoj dopravní nehodovosti a možnosti ovlivňování bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu ze strany Policie ČR
Plk. Ing. Tomáš Lerch – ředitel služby Dopravní policie Policejního prezidia ČR
• Praktické ukázky řešení dopravně inženýrských úloh v Plzni
Ing. Ondřej Vohradský – Správa veřejného statku města Plzně
• Průzkumy dopravního chování - klíčový zdroj dat pro dopravní plánování
Ing. Petr Šenk, Ph.D. – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Opatření pro omezení dopravních nehod se zvěří
Ing. Jan Martolos, Ph.D. – EDIP, spol. s r.o., Mgr. Tomáš Šikula, Ing. Tomáš Libosvár – HBH projekt, spol. s r.o., Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc. – EVERNIA s.r.o.
• Zkušenosti a doporučení k umísťování flexibilních sloupků pro regulaci nezákonného chování řidičů v ČR
Ing. Jan Novák, Ing. Lucie Vyskočilová - Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Moderní přístupy dopravního výzkumu v oblasti bezpečnosti silničního provozu (využití řidičského simulátoru 3. generace)
Mgr. Aleš Zaoral – Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
SEKCE 2 – VÝZNAMNÉ SILNIČNÍ STAVBY A AKTUÁLNÍ OTÁZKY SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
• Tunelový komplex Blanka v roce 2015
Ing. František Polák, Ing. Lukáš Rákosník, Ing. Martin Laloušek – SATRA, spol. s r.o.
• Slovenský trh dopravní infrastruktury – výzva pro podzemní stavitelství
Ing. Ladislav Štefan – HOCHTIEF CZ, a.s.
• Systém rekonstrukcí a oprav krajských silnic 2. a 3. třídy v souvislosti s celoživotními náklady
Ing. Roman Lenner, Ing. František Benč – VALBEK-EU, a.s.
• Pilotní test systému výkonového zpoplatnění osobních vozidel
Ing. Marek Ščerba – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Recyklace při obnově silniční infrastruktury jako moderní trend správného hospodáře
Ing. Jan Valentin, Ing. Petr Mondschein, Ph.D. – Stavební fakulta ČVUT v Praze
• Technologie výstavby cementobetonových vozovek při modernizaci dálnice D1
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. – ředitel úseku kontroly staveb ŘSD ČR
• Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni
Bc. Pavel Panuška - generální ředitel KSÚS Plzeňského kraje
ZÁVĚREČNÉ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
● Zhodnocení jednání konference
● Návrh usnesení
● Závěr 23. silniční konference
ODBORNÁ EXKURZE
Prohlídka vybraných realizovaných a rozestavěných staveb v Plzni a okolí:
- I/26 v Plzni, mosty Letná
- II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné – Chrástecká, 1. etapa
- Městský okruh Domažlická – Křimická v Plzni
DALŠÍ PŘÍSPĚVKY ZVEŘEJNĚNÉ VE SBORNÍKU
• Hodnocení efektivity úprav neřízených křižovatek – HENK
Ing. Radim Striegler, Ing. Jan Novák – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Sběr a analýza dat z NUB ve vztahu k NSBSP
Ing. Eva Simonová, Ing. Martin Lipl – Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
• Aplikace principů samovysvětlující komunikace na okružních křižovatkách všech typů
Ing. Petr Novotný, Ph.D, MBA – Ateliér malých okružních křižovatek, Pardubice
• Informační modelování ve stavbách infrastruktury
Ing. Josef Žák - Stavební fakulta ČVUT v Praze, Ing. Ivana Krošová – Skanska, a.s., Jordy Brouwers – Geonius B.V.
• Lícové prvky vystužených zemných konštrukcií
Ing. Jaroslav Adamec – MACCAFERRI CENTRAL EUROPE, s.r.o.
• Nástroje dopravního plánování při koordinaci dopravních staveb
Ing. Adéla Krenková, Zdeněk Melzer – SUDOP PRAHA, a.s.
• Přemostění železniční tratě v Poděbradech – vývoj projektu v intravilánu od záměru po realizaci
Ing. Petr Souček – Pontex, s.r.o.
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Dálnice a silnice ve vlastnictví státu. Silniční síť ve vlastnictví krajů a obcí. Otázky dopravního inženýrství a bezpečnosti silničního provozu. Významné silniční stavby a aktuální otázky silničního hospodářství.