Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

Zápis č.2 ze zasedání Stavovského soudu ČKAIT

konaného ve čtvrtek 17.4.2014 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Přítomni:
  Ing. Vítězslav Bezpalec (Hradec Králové)
  Ing. Pavel Hořejší (Jihlava)
  Ing. Petr Chytil (Zlín)
  Ing. Miroslav Klos (Brno)
  Ing. Jan Korbel (Praha)
  Ing. Josef Luňáček (Brno)
  Ing. Jiří Markvart, CSc. (Brno)
  Ing. Milan Skyva (Praha)
  Ing. Zdeněk Tomek (Olomouc)
  Ing.arch. Zdena Umlášková (Brno)
  Ing. Jaroslav Urban (Liberec)
Hosté :
  Ing. Lenka Zimová – ředitelka Kanceláře ČKAIT
  prof. Ing. František Hrdlička, CSc. – předseda DR ČKAIT
  JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno
  JUDr. Libor Vaňous – právní konzultant StS
  Milena Smilková – tajemnice StS ČKAIT a DS Praha
Omluveni: Ing.Křeček, předseda ČKAIT

Jednání zahájil předseda StS ČKAIT Ing.Korbel v 10:00 hod., přivítal všechny přítomné a tlumočil omluvu z neúčasti Ing.Křečka, předsedy ČKAIT. Dále jednání pokračovalo dle programu

 1. Kontrola zápisu č.1 z ustavujícího jednání nově zvoleného StS ČKAIT dne 29.3.2014: bylo konstatováno, že k obsahu zápisu nejsou žádné výhrady či připomínky.
 2. Jednání disciplinárních senátů StS, svolaná na květnové a červnové termíny:
  DS Brno – 19.6.2014 (Chytil, Luňáček, Markvart) za účasti Ing.Korbela
  DS Praha – 22.5.2014 (Korbel, Bezpalec, Skyva)
  29.5.2014 (Korbel, Skyva, Urban)
  5.6.2014 (Korbel, Bezpalec, Urban)

  Jedná se vesměs o disciplinárně obviněné AO v oboru pozemní stavby. Pro jednání DS budou nadále zachovány tradiční čtvrteční termíny, v případě potřeby mohou samozřejmě disciplinární senáty zasedat i v jiné pracovní dny.

 3. Organizační principy činnosti StS – zejména pro nové členy byla zrekapitulována pravidla a zvyklosti, týkající se činnosti disciplinárních senátů resp. StS:
   legislativa (§10 OŘ, §28 AZ), zahájení disciplinárního řízení, kontrola, prekluze)
   složení senátů a jejich neměnnost v konkrétní kauze, náhradníci
   žalobní návrh, důkazy, kontrola ( identifikace, podjatost, trestní řízení v předmětné věci apod.)
   řešit jen to co je žalováno (ostatní odborné činnosti dle §12, odst.2 AZ !!!)
   opakované provinění ve stejné věci, změny výše trestu oproti ŽN
   profesní kauzy, neplatiči
   odvolání
 4. Spolupráce s Dozorčí radou ČKAIT
  • ŽN (stupeň PD, datum skutku, DAO)
  • vystoupení předsedy DR ČKAIT
 5. Diskuze, náměty, dotazy, různé:
  • vyplněné výčetky členů DS odevzdávat co nejdříve po skončení kalendářního měsíce (středisko „13“, zakázka č. „290“)
  • účast předsedy na jednání Př a DR ČKAIT
  • webové stránky StS ČKAIT
  • Z+i
  • zřícené schodiště v ul. Rubešova, Praha 2
  • společné jednání StS 1x ročně
Po diskuzi bylo dohodnuto, že po instruktáži Ing. Hnízdila pro členy DS, bude znovu zváženo využití internetového systému i-Project (používaného v rámci Komory) pro potřeby StS ČKAIT. Instruktáž proběhne asi v červnu t.r. v Praze – pozvánky budou rozeslány.

Součástí zápisu je prezenční listina.

Zapsal: Ing. Korbel