Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č.3 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

ZÁPIS č.3 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

konaného ve čtvrtek 19.3.2015 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Přítomni:
  Ing. Vítězslav Bezpalec,
  Ing. Miroslav Brada Ing,
  Pavel Hořejší,
  Ing. Petr Chytil,
  Ing. Miroslav Klos,
  Ing. Jan Korbel,
  Ing. Josef Luňáček,
  Ing. Milan Skyva,
  Ing.arch. Zdena Umlášková,
  Ing. Jaroslav Urban,
Hosté:
  JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno
  Milena Smilková – tajemnice StS ČKAIT a DS Praha
  Ing. Radek Hnízdil, PhD. – ředitel kanceláře ČKAIT
Omluveni:
        Ing. Zdeněk Tomek,
        Ing. Libor Vaňous

Jednání zahájil předseda StS ČKAIT Ing.Korbel ve 13:00 hod., přivítal všechny přítomné a přednesl rámcový program jednání, ke kterému nebyly připomínky. Od 14:30 pokračovalo společné jednání za účasti členů DR a DK ČKAIT. Jako host byla zčásti přítomna za Kancelář také Ing. Hedvika Klepáčková, vedoucí Střediska legislativně právního.

Společná část jednání byla řízena předsedou StS společně s Ing.Petrem Burešem, místopředsedou DR ČKAIT (zastupujícím omluveného předsedu DR prof. Ing. Františka Hrdličku, CSc.).

V samostatné první části bylo konstatováno, vyslechnuto či dohodnuto:
 1. Za zemřelého Ing. Markvarta byl od 1.10.2014 kooptován jako člen StS Ing. Miroslav Brada. Disciplinární senát (dále jen DS) Praha nově zahrnuje pět členů, DS Brno šest členů. DS pro konkrétní kauzu (ad hoc) jsou z těchto osob jmenovány i nadále jako tříčlenné.
 2. Spolupráce a vzájemná informovanost obou DS probíhá trvale bez problémů jednak na úrovni předsedů, jednak na úrovni tajemnic. Předseda StS se zúčastnil zasedání DS v Brně dne 19.6.2014.
 3. Disciplinární řízení na základě obdržených žalobních návrhů od DR se cca o 2 měsíce oddálilo nejen s ohledem na nemoc Mileny Smilkové a JUDr. Vaňouse, ale i personální změny na úrovni ředitele Kanceláře a tajemníka DR ČKAIT počátkem roku. Nejbližší zasedání DS Praha je svoláno na čtvrtek 26.3.2015 (Korbel, Bezpalec, Brada) a čtvrtek 9.4.2015 (Korbel, Klos, Urban). DS Brno zasedá ve čtvrtek 16.4.2015 (Chytil, Hořejší, Umlášková).
 4. Za dlouhodobě nemocného právního poradce StS JUDr. Vaňouse zajistila Kancelář dočasnou výpomoc. DS Brno tuto možnost zatím nevyužije - potřebný servis nabídla vzhledem ke své právnické způsobilosti JUDr. Urbancová.
 5. DS Brno se znovu, za pomoci Kanceláře, pokusí o zavedení systému i-Project do předávání dokladů a informovanosti svých členů. Očekává se však, že i-Project bude asi od podzimu nahrazen analogickým internetovým systémem.
 6. V rozpočtu Komory je vyčleněna na činnost StS v roce 2015 stejná částka jako v roce 2014. Skutečné čerpání závisí na množství a průběhu kauz.
 7. Ing. Korbel informoval o odvolacím řízení (resp. dalším vývoji) v kauzách StS 343/2014, StS 316/2013, StS 308/2013 a také o přijaté žádosti na zahájení (málo obvyklého) smírčího řízení dle §39 DSŘ. Důsledně dodržovat procesní pravidla StS dle §2 (odst.1) a §9 (odst.2) DSŘ, resp. zákona č. 500/2004 Sb.
 8. Ve stručnosti byli přítomní seznámeni se změnami řádů Komory (organizační řád, profesní a etický řád, disciplinární a smírčí řád). Viz také bod 10/.
 9. Diskuze proběhla vždy k jednotlivým bodům a pokračovala v rámci společného jednání (disciplinární odpovědnost autorizovaných osob nejen za vybrané činnosti, neplatiči a jejich obesílání, institut úřední desky v případech nedoručitelnosti pošty, odejmutí (pozastavení) autorizace udělené pro více oborů apod.
 10. Společné zasedání vyslechlo informaci o návrhu změn vnitřních řádů Komory z pohledu StS a DR, připravenou ke schválení shromážděním delegátů dne 21.3.2015 (úprava názvosloví, upřesnění disciplinární odpovědnosti, zpoplatnění opakovaného vydání DAO, ustavení DK apod.). O vyplývajících souvislostech pojištění autorizovaných osob informovala Ing. Klepáčková. Důležitost údajů v DAO apod.
 11. Příspěvek Ing. Urbana na téma „Postavení stavebních úřadů v systému státní správy a přípravy staveb“. Rozdíl v kompetencích samosprávy a úřadu (pozor na použité razítko bez státního znaku a opačně). Odvolací řízení, správní lhůty. Text lze získat na vyžádání od Ing. Urbana e-mailem.
 12. Informace Ing. Hnízdila o digitalizaci archivu Komory.
 13. Diskuze opět probíhala ke každému bodu, následně také k vedení a kontrolám DAO, možnosti exekučního odebrání razítka a k aktuálnímu vzoru ŽN – dle připomínek JUDr. Vaňouse.

Jednání skončilo cca v 17:00 hod. V pátek 20.3.2015 od 9:30 do 12:30 se členové StS, jako hosté, zúčastnili společného zasedání DR a DK ČKAIT.
Součástí tohoto zápisu je prezenční listina StS.

Zapsal: Ing. Korbel