Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

ZÁPIS č.4 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

ZÁPIS č.4 z výjezdního zasedání Stavovského soudu ČKAIT

konaného v pondělí 17.10.2016 v zasedací místnosti ČKAIT, Sokolská 15, Praha 2

Přítomni:
  Ing. Vítězslav Bezpalec,
  Ing. Miroslav Brada,
  Ing. Petr Chytil,
  Ing. Miroslav Klos,
  Ing. Jan Korbel,
  Ing. Milan Skyva,
  Ing.arch. Zdena Umlášková,
  Ing. Jaroslav Urban,
Hosté:
  Milena Smilková – tajemnice StS ČKAIT a DS Praha,
  Ing. Radek Hnízdil, PhD. – ředitel Kanceláře ČKAIT,
  JUDr. Libor Vaňous – právní poradce StS
Omluveni:
  JUDr. Marie Urbancová – tajemnice DS StS Brno,
  Ing. Pavel Hořejší,
  Ing. Josef Luňáček,
  Ing. Zdeněk Tomek

Jednání zahájil předseda StS ČKAIT Ing.Korbel ve 13:00 hod., přivítal všechny přítomné, přednesl rámcový program jednání, ke kterému nebyly připomínky, a také tlumočil pozdrav od nemocného Ing. Rylicha-předchozího předsedy StS. Předseda StS poděkoval všem členům a spolupracovníkům StS za spolupráci a připomenul, že shromáždění delegátů ČKAIT dne 25.3.2017 je tentokrát volební.

Od 14:30 pokračovalo společné jednání za účasti členů StS, DR a DK ČKAIT. Společná část jednání byla zahájena předsedou DR ČKAIT prof. Ing. F. Hrdličkou. Po vyřízení naléhavé agendy DR pokračovalo společné jednání za řízení místopředsedů DR a předsedů DK ČKAIT prof. Ing. M. Novotného, Ing. P. Bureše a předsedy StS Ing. Korbela. V samostatné první části bylo konstatováno, vyslechnuto či dohodnuto:
 1. Byla potvrzena užitečnost zasílání zápisů z jednání DR ČKAIT místopředsedovi StS Petru Chytilovi, stejně jako pravidelné zasílání informací z legislativní komise Komory všem členům StS.
 2. Od září obnovil po cca 1,5leté nemoci a rekonvalescenci svoji činnost právního poradce StS JUDr. Libor Vaňous. Tím skončila odborná výpomoc Mgr. Hřebačky (AK Buřič –Sadílek) , resp. JUDr. Urbancové. Zastupující poradci budou spolupracovat na dosud nevydaných Rozhodnutích u dřívějších kauz.
 3. Ing. Korbel informoval o průběhu odvolacích řízení v uplynulém mezidobí – jednalo se vesměs o profesní kauzy DS Praha (Lorenc, Čechová, Vodopivec, Štěpán, Košňar, Kaplan). Několik odvolání bylo podáno ze strany disciplinárně potrestaných neplatičů. Představenstvo ČKAIT ve všech případech potvrdilo rozhodnutí DS StS, Ing. Kaplan následně podal prostřednictvím zastupující advokátní kanceláře správní žalobu na Př ČKAIT. Bylo znovu konstatováno, že disciplinární řízení před DS StS ČKAIT je de facto řízením před správním orgánem, na které se však vztahují zásady, které jsou blízké trestnímu procesu (např. nikdo nemůže být trestán dvakrát za stejný skutek, v případě pochybností rozhodnout ve prospěch obviněného apod.).
 4. Dne 22.10.2015 bylo úspěšně ukončeno smírčí řízení mezi dvěma členy Komory, vedené zprostředkovatelem Ing. Jaroslavem Šafránkem, CSc.
 5. Ing. Hnízdil podal informaci o exekučním vymáhání v minulosti neuhrazených členských příspěvků a platné směrnici ČKAIT č.3/2016, zahrnující i „sankci“, tj. poplatek na zvýšení nákladů Kanceláře Komory v souvislosti s vymáháním dluhu. Ing. Korbel informoval v této souvislosti o svém návrhu Představenstvu na zjednodušení naší legislativy v duchu zákona č.85/1996 Sb. O advokacii - (…Komora odejme autorizaci tomu, kdo je v prodlení delším než 6 měsíců se zaplacením členského příspěvku nebo jiné platby…a nezaplatil ani do jednoho měsíce poté, co byl k tomu Komorou vyzván s poučením o následcích nezaplacení.). Návrh byl bohužel podán v době končícího projednávání novely zákona č.360/1992 Sb., navíc dle JUDr. Vaňouse nemůže být bez změny autorizačního zákona promítnut ani do řádů Komory.
 6. Představenstvo pověřilo v rámci osvěty Kancelář Komory vypracováním informace (článku) pro časopis Z+i na téma současného způsobu placení členských příspěvků bez zasílání složenek, resp. vymahatelnosti dlužných částek od tzv. neplatičů.
 7. Rozpočet StS (vč. administrativy a právních služeb) činí na rok 2017 stejnou částku jako v předchozích letech. Tato částka byla zatím dostačující - StS však nemůže ovlivnit objektivně nutné náklady na svoji činnost - záleží na množství a složitosti kauz.
 8. Systém i-Project funguje pro předávání podkladů, byly zodpovězeny dílčí uživatelské dotazy.
 9. Místopředseda Ing. Chytil převzal seznam několika chybějících dokladů z kauz DS StS Brno, které v krátkém termínu předá do Prahy M.Smilkové.
 10. Termíny ústních jednání DS Praha jsou již vypsány na 1.12, 8.12 a 15.12. 2016.
 11. V diskuzi byla probrána např. problematika uznatelnosti omluv DO z nařízeného ústního jednání (pokud možno trvat na relevantním dokladu) a problematika doručování a datových schránek (Komora je povinna zjišťovat dle potřeby, zda jednotlivé autorizované osoby jsou uživateli soukromé datové schránky).
 12. V rámci společného zasedání byla znovu upřesňována otázka metodiky žalobních návrhů (nelze např. provinění popisovat jako „nikoliv závažné“). Přijetím stížností Komorou se rozumí první datum, bez ohledu zda stížnost přijala oblastní či centrální Kancelář – OK však musí vždy informovat tajemníka DR ČKAIT. Při kontrole DAO vyžadovat u projektové dokumentace důsledně také stupeň zpracování PD – bude třeba doplnit do legislativy! Proběhla diskuze na téma činnosti stavebních úřadů a stavebního dozoru, vedení stavebního deníku, vydávání společného souhlasu či uvedení stavby do provozu (u rodinných domů). Vzájemně bylo také potvrzeno, že odejmutím autorizace (i v profesních kauzách) se rozumí současně všechny obory a specializace, které předmětná autorizovaná osoba v ČKAIT získala.

Jednání skončilo cca v 17:00 hod. Součástí tohoto zápisu je prezenční listina StS.

Zapsal: Ing. Korbel