Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 10. 1. 2019

Zápis z jednání VO dne 10. 1. 2019

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 10. 1. 2019

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na začátek VII. běhu CŽV 2019 - 2021.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani
• Abychom předešli komplikacím na konci VII. běhu CŽV, doporučujeme všem účastníkům vytisknout si nový formulář z webu komory a průběžně si jednotlivé akce zaznamenávat do připravené tabulky.

3. CŽV – pro rok 2019
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Finance a daně. 5. 2. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě 5. 3. 2019 od 15.00
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 5. 2019 od 15.00
Na druhé pololetí se přednášky zatím vybírají a stále je možné tento výběr ovlivnit vlastními návrhy zaslanými na VO nebo předanými návratkami na valné hromadě.

4. Možnosti zatraktivnění Valné hromady ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup výstražných vest, které budou předávány účastníkům VH ČKAIT v Olomouci v příštím roce.
22. 1. 2019 se bude od 15.00 hod. konat VH v Pevnosti poznání.
V současné chvíli je přihlášeno skoro 150 našich členů!

5. Příprava VH Olomouc
Členové výboru podrobně projednali přípravou VH a její technické zajištění. V průběhu jednání byl potvrzen aktualizovaný návrh kandidátů na SD ČKAIT V Praze a kolegové potřební pro řádné zvládnutí průběhu VH.
Ing. Rozsypal zajistí fotoaparát pro dokumentaci akce J. Tomek (příp. J. Zatloukal) přislíbili zabezpečit přepravu vest z OK na místo konání (přesný čas dohodnout s J. Černou).
Ostatní VO by měli být k dispozici od 14.25 u prezence.
Ing. Černa zajistí do 16. 1. dodání prezentace Ing. Machalce z exkurze v Číně.
Kancelář ještě připraví obecnou prezentaci na VH a prověří účast pozvaných hostů.

6. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019 do 16.00 hodin. Podání na sekretariát společnosti Omnis Olomouc, a.s. na adrese Horní lán 10a.
Na jednání byly probírány problematické žádosti a návrh na úpravu soutěžním podmínek pro další období.

7. Spolupráce s ČSSI
Ing. Kožušníček informoval o spolupráci s ČSSI v Olomouci pro rok 2019, kdy budou sledovány společně některé aktivity (např. soutěž průmyslovek, exkurze na Protipovodňová opatření).

8. Druhá schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 14. 2. 2019 od 16.00.

Dne 10. ledna 2019 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček