Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 13. 12. 2018

Zápis z jednání VO dne 13. 12. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 13. 12. 2018

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani
• V opačném případě neobdrží Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři a budou finančně znevýhodnění při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.
• Dalším důvodem proč vyplnit a zaslat CŽV na kancelář v Olomouci je možnost čerpání příspěvků na odborné exkurze.

3. Pracovní setkání předsedů oblastí
Dne 21. listopadu proběhlo společné jednání všech předsedů v Praze a celý pracovní team ČKAIT informoval o novinkách, změnách a požadavcích, které je zapotřebí uplatňovat v dalším chodu organizace.
Ing. Křeček informoval o jednání představenstva, diskutovala se především rekodifikace veřejného stavebního práva. ČKAIT se rekodifikace účastní svými zástupci v pracovních skupinách MMR.
Ing. Hnízdil informoval o distribuci potvrzení o pojištění na roky 2019 – 2021. Distribuci zajistí ČKAIT prostřednictvím e-mailu, Ti kteří nemají e-mail pak poštou v polovině ledna.
Předseda pak obšírněji informoval ostatní kolegy z výboru o řadě provozních informací a změnách, které se pro rok 2019 připravují a o jarním SD ČKAIT v Praze.

4. CŽV – uskutečněná v listopadu 2018
Dne 20. 11. 2018 proběhla od 15.00 hod. přednáška „Vzduchotechnika se zaměřením na RD“. Přednášejícím bude Ing. Swarzer Ph.D. – autorizovaná osoba, energetický auditor a majitel specializované firmy. Všem účastníkům byla následně rozeslána prezentace včetně orientačního výpočtu představeném na semináři. Přišlo k nám zpět několik pozitivních ohlasů, které doporučovaly pokračovat v obdobných akcích.

Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2019 tyto odborné přednášky:
• Finance a daně. 5. 2. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě 5. 3. 2019 od 15.00
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 5. 2019 od 15.00

5. Možnosti zatraktivnění Valné hromady ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup výstražných vest, které budou předávány účastníkům VH ČKAIT v Olomouci v příštím roce.
22. 1. 2019 se bude od 15.00 hod. konat VH v Pevnosti poznání.
Pozvánky budou všem členům do vánoc rozeslány

6. Příprava VH Olomouc
Členové výboru byli seznámeni s přípravou VH a jejím technickým zajištěním. V průběhu jednání byl odsouhlasen návrh kandidátů na SD ČKAIT V Praze a kolegové potřební pro řádné zvládnutí průběhu VH.

7. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
Uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019 do 16.00 hodin. Podání na sekretariát společnosti Omnis Olomouc, a.s. na adrese Horní lán 10a.

8. Stížnost
Na OK byla doručena stížnost na AO z naší oblasti. Stížnost byla předána k prošetření DK Praha.

9. Spolupráce s ČSSI
Ing Kožušníček informoval ČSSI v Olomouci o spolupráci na jejich pracovním zasedání dne 11. 12. 2018. Pro rok 2019 budou sledovány společně některé aktivity (např. soutěž průmyslovek, exkurze na Protipovodňová opatření).

10. Ostatní
Všem členům výboru oblasti Olomouc byla předána termínová listina pracovních setkání pro rok 2019.

11. První schůzka VO v příštím roce se uskuteční dne 10. 1. 2019 od 16.00.

Dne 17. prosince 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček