Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 15. 11. 2018

Zápis z jednání VO dne 15. 11. 2018

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 15. 11. 2018
1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na konec dalšího běhu CŽV v prosinci 2018.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani
• V opačném případě neobdrží člen Certifikát odbornosti od komory, který stále více vyžadují investoři. Navíc bude finančně znevýhodněn při řešení deliktů, na nějž se vztahuje pojištění autorizovaných osob.

3. Poslední exkurze CŽV na Pustevny
Třetí letošní exkurze - Znovuobnovení Libušína na Pustevnách a objekt horní stanice lanovky od Ing. Arch. Mrvy z Kopřivnice se podle organizátorů i ohlasů účastníků vydařila a navíc nám přálo i počasí. Akce se uskutečnila 18. 10. 2018 s odjezdem ve 12.00 hod z Olomouce a návratem v 17.30 za účasti 39 osob. Kromě zajímavých informací z obou staveb, občerstvení, zůstal účastníkům i čas na krátkou vycházku po okolí nebo odpočinek v nové restauraci.

4. CŽV – uskutečněná v říjnu 2018
V úterý 16. 10. 2018 proběhlo druhé školení z podzimního běhu CŽV - SW a technická podpora pro HDV firmy Wawin Ekoplastik, kterého se zúčastnilo 39 našich členů a 6 se neomluvilo, což má dopad na jejich budoucí přihlašování. Účastníkům byl představen a předveden SW, který mohou přihlášené osoby využívat a usnadnit si nejenom výpočet akumulačních a vsakovacích objektů, ale i tvorbu technických zpráv a specifikací.

V úterý 30. 10. 2018 se uskutečnil další seminář zaměřený tentokrát na pasivní domy. Šlo o „Zásady výstavby pasivního a nízkoenergetického domu“ a připravenou prezentací nás provedl odborný poradce z Centra pasivního domu Brno ing. Libor Hrubý. Jelikož byl o přednášku větší zájem, zajistili jsme větší přednáškový sál a odpoledne se tedy dostavilo 79 členů komory. 11 se opět neomluvilo, takže již několik členů vyčerpalo nastavený limit a jsou vyloučeni z dalších odborných akcí komory na dobu jednoho roku.
V listopadu pak chceme na toto téma navázat seminářem zaměřeným na větrání v RD.

5. Připravované CŽV
Dne 20. 11. 2018 uskuteční od 15.00 hod. přednáška „Vzduchotechnika se zaměřením na RD“. Přednášejícím bude Ing. Swarzer Ph.D. – autorizovaná osoba, energetický auditor a majitel specializované firmy. Všem bude rozeslána elektronická připomínka.

Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny odborné přednášky následovně:
• Finance a daně. 5. 2. 2019 od 15.00
• Dozory ve výstavbě 5. 3. 2019 od 15.00
• Standardy odvodnění pro město Olomouc 9. 4. 2019 od 15.00
• Impregnace konstrukčního dřeva (Bochemie) 14. 5. 2019 od 14.00
• Bezpečný a efektivní návrh budov (PEIKKO Group) 11. 5. 2019 od 15.00

6. Možnosti zatraktivnění Valné hromady ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup výstražných vest, které budou předávány účastníkům VH ČKAIT v Olomouci.
V příštím roce, tj. 22. 1. 2019 se bude od 15.00 hod. konat VH v Pevnosti poznání.
Členům výboru byla předložena pozvánka na VH 2019, která byla odsouhlasena.

7. Stavba roku 2018 Olomouckého kraje
V uplynulém období se již naplno rozběhla akce, jejímž cílem je najít nejlepší stavby kraje za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2018. Komora rozeslala všem naším členům detailní informace s popisem jak a do kdy se přihlásit. Platí tedy, že uzávěrka přihlášek je 31. ledna 2019 do 16.00 hodin. Podání na sekretariát společnosti Omnis Olomouc, a.s. na adrese Horní lán 10a.

8. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V měsíci říjnu přišly 4 žádosti o příspěvek na odbornou exkurzi do Číny, 3 příspěvky byly schváleny a 1 nebyl odsouhlasen kvůli nesplnění podmínek pro přiznání příspěvku.
S ing. M. Machalcem byla navíc uzavřena dohoda o provedení práce za organizaci zájezdu a jeho medializaci ve Stavebních listech a na Valné hromadě.

9. Spolupráce s ČSSI
Ing Drábek osobně představil nabídku zaměřenou prezentaci 150 let SIA (Svaz stavebních inženýrů), kterou by bylo možné medializovat pomocí 66 ks závěsných panelů. Tato prezentace byla zatím z jeho strany předjednána s Vlastivědným muzeem Olomouc za cenu 3 000,- Kč/ měsíc. Po projednání a hlasování na VO byla finanční podpora akce schválena.

10. Ostatní
Mezi členy výboru byly diskutovány aktuální problémy komory a stavebnictví.
Ing. Tomek předá vybrané odborné publikace SPŠS v Lipníku n/B při příležitosti dne otevřených dveří a stejně tak Ing. Švub zajistí předání na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník v Jeseníku a Ing. Kožušníček na SPŠ Horstav v Olomouci.
Členové výboru doporučují zpracovat a rozeslat na střední a vysoké školy informaci o ČKAIT se žádostí o přeposlání jednotlivým uchazečům školy – projednat na vedení předsedů v Praze. Spolu s tím probírána i otázka přístupu na web komory pro státní správu a celková úroveň komorových stránek.
Z další debaty vzešel podnět uspořádat kulatý stůl mezi vedením MmOl – OKR a projektanty a investory, ohledně uplatňování a naplňování požadavků a zásad obsažených v Územním plánu města Olomouce.

11. Poslední schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 13. 12. 2018 od 16.00.

Dne 19. listopadu 2018 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček