Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z jednání VO dne 9. 1. 2020

Zápis z jednání VO dne 9. 1. 2020

ČKAIT - VÝBOR OBLASTI OLOMOUC
Zápis ze schůze výboru dne 9. 1. 2020

1. Přítomni dle prezenční listiny

2. Upozornění na VII. běh CŽV 2019 - 2021.
• Všechny autorizované osoby musí prokázat, že se odborně vzdělávaly a to přes akce komory nebo individuálně. Formulář potřebný pro vyplnění lze získat na webové adrese: www.ckait.cz/celozivotni-vzdelavani
• Abychom předešli komplikacím na konci VII. běhu CŽV, doporučujeme všem účastníkům vytisknout si nový formulář z webu komory a průběžně si jednotlivé akce zaznamenávat do připravené tabulky.

3. CŽV – pro rok 2020
Po finalizaci termínů s BEA centrem a přednášejícími máme zajištěny na I. pololetí roku 2020 následující odborné přednášky:
• Technický dozor stavebníka 20. 2. 2020 od 14.00
• Odborná diskuze s několika dotčenými úřady 3. 3. 2020 od 14.00
• Mapové podklady pro projektování a realizaci 7. 4. 2020 od 15.00
• Provádění a kontrola výkopů v komunikacích 5. 5. 2020 od 15.00
• Co hrozí panelovým domům při neodborném zásahu 9. 6. 2020 od 15.00
Na druhé pololetí se přednášky zatím vybírají a stále je možné tento výběr ovlivnit vlastními návrhy zaslanými na VO nebo předanými návratkami na valné hromadě.
Předjednána je i exkurze na akci Protipovodňové úpravy koryta Moravy v Olomouci.

4. Možnosti zatraktivnění Valné hromady ČKAIT v Olomouci
Kancelář Olomouc zajistila nákup ochranných přileb, které budou předávány účastníkům VH ČKAIT v Olomouci a to
20. 1. 2020 od 15.00 hod. v Pevnosti poznání.
V současné chvíli je přihlášeno cca 140 našich členů!

5. Příprava VH Olomouc
Členové výboru podrobně projednali přípravou VH a její technické zajištění. V průběhu jednání byl potvrzen aktualizovaný návrh kandidátů na SD ČKAIT V Praze a kolegové potřební pro řádné zvládnutí průběhu VH.
Ing. Rozsypal zajistí fotoaparát pro dokumentaci akce, M. Majer a. J. Zatloukal přislíbili zabezpečit přepravu přileb z OK na místo konání.
Ostatní kolegové z VO by měli být k dispozici od 14.10 u prezence.
Kancelář ještě připraví obecnou prezentaci na VH a prověří účast pozvaných hostů. Navíc bylo dohodnuto doplnit prezentaci i výsledky z naší uskutečněné dotazníkové akce z května 2019.
J. Kožušníček zajistí i prezentaci základních bodů Strategického plánu na VH oblasti.

6. Podpora ČSSI dotčeným statikům odsouzených za pád střechy v České Třebové
Ing. Kožušníček informoval o podpoře pobočky ČSSI v Olomouci oběma kolegům, kteří se stali „jedinou postiženou stranou“ celé kauzy. V obecné ani osobní rovině nemají členové oblastního výboru problém podpořit vyvíjenou iniciativu Ing. Drábka, ale nebylo doporučeno probírat tuto kauzu detailně na VH a činit z toho obecné závěry.

7. Žádost o příspěvek na odbornou exkurzi
V tomto měsíci byla na naši kancelář doručena jedna žádost o příspěvek na odbornou zahraniční exkurzi, vzhledem ke splnění podmínek (tzn. účast na VH, řádné placení příspěvků ČKAIT a splnění CŽV) bylo žádosti vyhověno a byl schválen příspěvek v plné výši, tzn. 2 000,- Kč.

8. Druhá schůzka VO v tomto roce se uskuteční dne 13. 2. 2020 od 16.00.

Dne 13. ledna 2020 Zapsal: Ing. Jiří Kožušníček