Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zásady pro návrh a projekt trafostanic 2016

Zásady pro návrh a projekt trafostanic 2016

Druh akce
seminář
Trvání
4,5
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
elekrotechnici, projektanti, montážní firmy, revizní technici
Doprovodné výukové materiály (sborník, CD…)
sborník prezentací
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
František Kosmák
Přednášející (pracoviště)
František Kosmák, Ing. Jaroslav Dlouhý, Ing. Radomír Doležal
Hlavní odborné téma – program akce
8.00 – 8.30 hod. prezence účastníků
8.30 – 9.45 hod. Ing. Radomír Doležal, Schneider Electric Cz, s.r.o.
• 2Přehled výrobků vn
• Kompaktní rozvaděče vn pro kioskové stanice
• Modulární rozvaděče vn pro kioskové stanice
• Primární rozvaděče vn pro kioskové stanice
• Nezávislé ochrany v kompaktních a modulárních rozvaděčích
• Suché transformátory
• Olejové hermetizované transformátory
• ECOdesign transformátorů
10.00 – 11.15 hod. Ing. Jaroslav Dlouhý, BETONBAU, s.r.o.
• 2Konstrukce trafostanic se zaměřením na oteplení, uzemnění, obloukové
zkraty, EMC, hlukové zkoušky, požárně bezpečnostní řešení, bludné proudy
11.30 – 12.30 hod. František Kosmák
• Normy, jejichž platnost byla ukončena a jejich náhrady:
− ČSN EN 33 3201: 11 - 2002 Elektrické instalace nad AC 1kV, platnost ukončena 1. 11. 2013,
− ČSN 33 3240: 10 - 1987 Stanoviště výkonových transformátorů, platnost ukončena 1. 9. 2014.
Nahrazující normy:
− ČSN EN 61 936-1: 12 - 2011 - Elektrické instalace nad AC 1 kV - Část 1: Všeobecná pravidla − Tato Část IEC 61936 obsahuje minimální požadavky platné pro členy IEC a některé doplňující informace, které zajistí přijatelnou spolehlivost instalace a její bezpečný provoz. Vydání této normy je rozhodujícím krokem k postupnému sladění předpisů všech zemí, týkajícím se navrhování a stavby elektrických silových instalací nad 1 kV. V této normě jsou obsaženy dílčí požadavky na instalace v přenosové soustavě a distribuční soustavě, jakož i dílčí požadavky pro elektrárny a průmyslové instalace. Příslušné zákony nebo právní předpisy, které jsou pod jurisdikcí a mají přednost před touto normou.
− ČSN EN 50 522: 12 - 2011 - Uzemňování elektrických instalací AC nad 1 kV − Tato norma obsahuje kritéria pro návrh, provedeni, zkoušeni a údržbu
uzemňovací soustavy, tak, že je provozována podle všech podmínek a zajišťuje bezpečnost osob ve všech místech, kam mají osoby povolen přístup. Uvádí
také kritéria, která zajistí, že je udržována integrita připojeného zařízení a zařízeni v blízkostí uzemňovací soustavy. Metody uzemnění uzlu
transformátoru, zkratový proud, bezpečnostní kritéria, funkční požadavky. Návrh, provádění a měření uzemňovacích soustav.
− ČSN EN 50110-1 ed. 3: 01-2014 Činnost na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky - Anglické znění (Operation of electrical installations - Part
1: General requirements), byla zrušena 1. 6. 2015
− ČSN EN 50110-1 ed. 3: 05-2015 - Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky - České znění (Operation of electrical installations –
Part 1: General requirements). Tato norma nahrazuje s účinností od 2016-02-11 ČSN EN 50110-1 ed. 2 (34 3100): 07-2005 Obsluha a práce na elektrických
zařízeních, která do uvedeného data platila souběžně s touto normou.
12.30 hod. závěr školení
Typ
A
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Školení o rozváděčích VN (kompaktních, modulárních i primárních), konstrukci trafostanic se zaměřením na oteplení, uzemnění, obloukové zkraty, EMC, hlukové zkoušky, požárně bezpečnostní řešení, bludné proudy, přehled ČSN souvisejících s problematikou vysokého napětí, jejichž platnost byla ukončena a norem, které je nahrazují.