Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zesilování zděných konstrukcí kompozity

Zesilování zděných konstrukcí kompozity

Druh akce
seminář
Trvání
4 hodiny
Určeno pro: cílová skupina (projektanti, studenti…)
odborná stavební veřejnost
Počet bodů
1.0
Archiv
Ne
Přednášející (jméno)
Ing. Janoušková Šárka
Přednášející (pracoviště)
prof. Ing. Jiří Witzany, Dr.Sc., d.r.hc., Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. Markéta Šmidtová, Ing. Radek Zigler, Ph.D, doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., Ing. Jan Kubát, Ing. Jiří Karas, Csc.
Hlavní odborné téma – program akce
Neinvazivní zesilování zděných konstrukcí kompozity na bázi vysokopevnostních vláken … prof. Ing. Jiří Witzany, Dr.Sc., d.r.hc.
Zesilování cihelných a kamenných pilířů … prof. Ing. Jiří Witzany, Dr.Sc., d.r.hc., Ing. Jiří Karas, Csc.
Zesilování cihelných a kamenných stěn … doc. Ing. Tomáš Čejka, Ph.D., Ing. Jan Kubát
Zesilování zděných kleneb … Ing. Radek Zigler, Ph.D.
Klášter premonstrátů v Teplé, příklad aplikace … prof. Ing. Jiří Witzany, Dr.Sc., d.r.hc.
Užití nanotkanin v obnově, rekonstrukci a konzervaci historických staveb … Ing. Klára Kroftová, Ph.D., Ing. Markéta Šmidtová
Typ
B
Souhlas se zpoplatněním
ANO

Součástí obnovy, popř. rekonstrukce historických zděných staveb zejména památkově chráněných je v řadě případů obnova, rekonstrukce popř. sanace zděných klenbových konstrukcí, zděných pilířů, obvodových a vnitřních stěn z kamenného, cihelného, smíšeného popř. vícevrstvého a hrázděného zdiva, dřevěných stropů, krovů, obnova vnitřních a vnějších omítek a povrchových úprav a v neposlední řadě potřeba zvýšit celkovou tuhost a odolnost staveb proti vnějším účinkům a vlivům, otřesům a mimořádným zatížením. V těchto případech se postupně začínají uplatňovat nové progresivní technologie a materiály sanace a zesilování nosných konstrukcí tkaninami a lamelami na bázi nanovláken, vysokopevnostních vláken (skleněných, uhlíkových, aramidových, čedičových, tkaniny na bázi přírodních materiálů, vysokopevnostních ocelových vláken, ocelových vláken potažených mosazí). Předností těchto progresivních kompozitních materiálů a převážně šetrné neinvazivní technologie jejich aplikace je výrazné omezení zásahů a narušení stávajících konstrukcí, výrazné omezení vyvolaných úprav a zásahů, zachování tvaru, charakteru a průřezu konstrukcí a povrchů.
Zesilování a stabilizace narušených tlačených zděných pilířů kompozity sestávající z tkanin z vysokopevnostních vláken a epoxidové pryskyřice, popř. polymercementové směsi patří mezi nové, částečně neinvazivní a reverzibilní progresivní metody založené na zamezení vzniku a rozvoje tahových trhlin ve zdivu, jejichž příčinou jsou tahová napětí způsobená kontrakcí a vzájemnou interakcí složek zdiva s rozdílnými přetvárnými vlastnostmi. Ve vzájemné interakci „zdivo – kompozit“ se významně uplatňuje vysoký modul pružnosti v tahu kompozitu, který účinkem vynuceného přetvoření přebírá tahová napětí ve zdivu a tím přispívá k příznivému stavu převážně tlakové napjatosti zdiva. Účinnost a intenzita tlakového „předpětí“ zdiva vyvolaného vzájemnou interakcí mezi zdivem a kompozitem závisí mj. na mechanismu porušování zdiva zatíženého tlakem.
Úspěšné použití těchto kompozitních materiálů s význačnými a výhodnými vlastnostmi vyžaduje vyřešení některých otázek včetně stanovení zůstatkové životnosti materiálů a konstrukcí historických staveb, který zahrnuje jak teoretickou, tak i laboratorní analýzu degradačních procesů, kterým byla příslušná část historického objektu v průběhu času vystavena.
V rámci odborného semináře budou uvedeny výsledky rozsáhlého experimentálního a teoretického výzkumu zesilování historických a památkově chráněných zděných konstrukcí, metody a postup užití tkanin na bázi vysokopevnostních vláken při zesilování a sanaci zděných pilířů, stěn a klenbových konstrukcí, včetně stabilizace a ztužení nosných zděných systémů, příklad praktické aplikace a další.