Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o 11. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.12. 2019

Informace o 11. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.12. 2019

Informace o 11. jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 16.12. 2019

Program: 1a. Informace o ekonomice Oblasti
1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. 11. 2019
2a. Nové úkoly
3a. Program seminářů CŽV na 1. pololetí 2020

1a. Informace o ekonomice Oblasti v roce 2019

Ekonomika OK ČKAIT Karlovy Vary
Podána informace o ekonomických výsledcích Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj
za období 01 – 11 / 2019
Za uvedené období čerpáme rozpočtované prostředky následovně:
- režie celkem 817 193,-Kč = 89 %
- odborná činnost celkem 329 007,-Kč = 66 %
celkem režie + odborná činnost 1 146 199,- Kč = 81 % (plán 91,67%)
celkem plán roku 2019 = 1 411 000 Kč

1b. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 11. listopadu
13. listopadu, Karlovy vary OK ČKAIT
Zasedání SIA – Rady výstavby Karlovarského kraje
14. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání redakční rady časopisu Stavebnictví
14. listopadu, Praha ČKAIT
Porada tajemnic OK ČKAIT v Praze
15. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání Ediční rady ČKAIT
19. listopadu, ABF Praha
Zasedání přípravného výboru veletrhu „Památky, muzea, řemesla 2020“
21. listopadu, Praha ČKAIT
Zasedání představenstva ČKAIT
22. listopadu, Praha Betlémská kaple
Setkání Lídru českého stavebnictví
23. listopadu, SPŠS Kadaň
Den otevřených dveří, pořádaný v rámci „Dnů stavitelství a architektury“ ve Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kadani.
27. listopadu, ČKAIT
Porada předsedů OK ČKAIT v centrále ČKAIT.
27. listopadu, Nadace ABF Praha
konference OBNOVA HISTORICKÝCH PAMÁTEK A ÚLOHA ŘEMESEL, jedním z přednášejících Ing. Zídek
28. listopadu, Společenský sál Krajské knihovny KV
Seminář CŽV Nové mapové a geografické podklady pro projektování. Semináře se zúčastnilo 28 osob – členů ČKAIT.
přednášející: Ing. Karel Brázdil, CSc., ředitel, Zeměměřičský úřad Praha
28.listopadu, Praha ČKAIT
Řádný sjezd ČSSI.
3. prosince, Praha divadlo Viola
Vánoční setkání členů SHS ČMS
7. prosince, Kynšperský pivovar
26. Adventní setkání v Kynšperském pivovaru Zajíc v Kynšperku nad Ohří
11. prosince, Úřad Práce Karlovy Vary
Jednání Poradního sboru ředitelky Úřadu práce.
12. prosince Praha ČKAIT
Redakční rada časopisu Z+i.
14. prosince, Karlovy Vary, Císařské lázně
Slavnostní zahájení rekonstrukce Císařských lázní – předání staveniště dodavatelům.
16. prosince, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj.

2a. Nové úkoly
17. prosince, Praha, ABF
Zasedání přípravného výboru veletrhu „Památky, muzea, řemesla“
Vánoční porada zaměstnanců IC ČKAIT s jednateli
18. prosince, Praha Fakulta architektury
Výroční zasedání Národního komitétu ICOMOS
Vánoční setkání v NTM Praha
5. ledna – 7.ledna, Ostrava Stavební fakulta VŠB – TU Ostrava
Přísedící u státních závěrečných zkoušek oboru Městské inženýrství
8. ledna, Magistrát města Karlovy Vary
Jednání na Lázeňské komisi – příspěvek města KV na konferenci MI KV 2020.
13. ledna, Karlovy Vary OK ČKAIT
Zasedání výboru Oblasti ČKAIT Karlovarský kraj se zaměřením na přípravu Valné hromady dne 28. ledna 2020.

3a. Program seminářů CŽV a akcí OK ČKAIT v 1. pololetí 2020
Společenský sál, Krajská knihovna, Karlovy Vary, Závodní 378/84
30. 1.2020 Nové systémy a materiály PCI pro stavební praxi
přednášející: zástupci firmy BASF
4. 2.2020 Vzduchotěsnost budov a Blower door test 2
přednášející: Ing. Jiří Krejča, Blower Door test
5. 3.2020 Vady stavebního díla a práva objednatele z nich vyplývající
přednášející: Dr. Josef Černohlávek, Urge & Černohlávek
2. 4.2020 Využití aplikace vysoce účinných multifunkčních nátěrů FN
s fotovoltaickým efektem pro ochranu povrchů staveb, lidského zdraví a
životního prostředí
přednášející: Michal Krabec, Pavel Šefl, KESSL spol. s r.o.
19. 5.2020 Možnosti řešení prostupů požárně dělícími konstrukcemi
přednášející: Vratislav Valenta, Hilti ČR spol. s r.o.
4. 6.2020 30 let české architektury zrcadlem Stavby roku
přednášející: Ing. arch. Radomíra Sedláková, kurátorka sbírek architektury NG,
předsedkyně poroty Stavba roku
19. 6.2020 25. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovarsko 2020,
téma “Město a světlo“
přednášející: referující z ČKAIT, ČSSI, Saské, Bavorské, Durynské, Slovenské,
Polské, Bulharské inženýrské komory a VBI Německo.

Příští schůze výboru Oblasti ČKAIT KV se bude konat dne 13. ledna 2020 v 15 hodin v oblastní kanceláři ČKAIT Karlovy Vary

V Karlových Varech 16. 12. 2019

Zapsala: Jana Jágrová
Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek

30. 12. 2019