Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.května 2009

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 11.května 2009

1/ Kontrola zápisu z 16.února 2009 - Všechny uložené úkoly dne 16.února byly splněny - Ze zvolených delegátů na SD do Prahy, které se koná dne 21.března, h se zúčastní náhradníci Ing. Šafařík + Ing. Odvody Účastníci Shromáždění delegátů na SD dne 21.března za OK ČKAIT Karlovy Vary Ing. Pavel Pospíšil Ing. Bohumír Baxa Ing. Stanislav Potůček Ing. Tomáš Buriánek Ing. Martin Šafařík Ing. Michal Odvody 2/ Informace o jednáních - Ing. Zídek informoval o zasedání představenstva ČKAIT svolaného na 19.února, které projednalo mim o jiné : AO celkem 26484, Představenstvo jmenuje Ing. Františka Mráze ekonomem ČKAIT. Představenstvo schvaluje interní směrnici o cestovních náhradách – návaznost na vyhlášku MPSV č.451/2008 Sb. a výši náhrad funkcionáře ČKAIT – viz příloha 1 k tomuto zápisu. Představenstvo dále hlasováním doplnilo rozpočet 2009 o 100 tis.Kč pro Stavební obzor. Představenstvo vzalo na vědomí stav hospodaření v roce 2008. Lze s ohledem na účinnost úsporných opatření očekávat kladný hospodářský výsledek. Ing.Křeček přečetl dopis vydavatele časopisu Stavebnictví, ve kterém jsou navrhována úsporná opatření v návaznosti na zvýšení cen za poštovní služby a současnou nepříznivou ekonomickou situaci ve světě. Představenstvo schvaluje další působení vnitrokomorového informačního media – Z+i jako samostatného subjektu. Představenstvo schvaluje mandát svému předsedovi k jednání se společností ExpoData o zvýšení příspěvku Komory na vydávání časopisu Stavebnictví až do 758 504.-Kč za rok 2009. Současně Př. ČKAIT ukládá předsedovi ČKAIT a předsedovi RR Z+i připravit podklady pro další zasedání, které by upravily současnou situaci ve vydávání periodických informatik. Vyhodnocení valných hromad oblastí, příprava SD2009 Ing.Křeček - konstatován dobrý průběh ve většině oblastí s vyslovením poděkování všem, kteří se na úspěchu podíleli Představenstvo uděluje Ing. Vlastimilu Mouchovi, emeritnímu přednostovi OK07-Pce čestné členství ČKAIT. Cena ČKAIT Ing. Pater - Představenstvo schvaluje „Závěrečný protokol hodnotitelské komise“, potvrzuje udělení dvou Cen ČKAIT s odměnou @ 60 tis.Kč, dvě „Uznání trvalé a odborné aktivity“ s odměnou @ 20 tis.Kč, a navrhuje, aby SD2009 vyhlásilo již VI .ročník Ceny ČKAIT. Ing. Křeček a Ing.Dan podali informace o současném neuspokojivém stavu v komisi pro zahraničí, vyvolaném resignací Ing.Plíčky – úkoly předsedy této komise přebírá Ing. Dan. Ing. Hladík - informoval v písemném podkladovém materiálu o rozšíření Legislativní komise o Ing. Blechu (Př. ČKAIT vyslovilo souhlas), a o návrzích způsobů řešení „průkazu energetické náročnosti budov“ – vyloučení z vyhlášky č.499/2006 Sb. cestou úpravy energetického zákona (458/2000 Sb.). úkol – Kabele, Hladík Ing. Pater informoval o svých jednáních ohledně problematiky BOZP na staveništi – kulatý stůl se zástupci MPSV, inspektorátů práce, SPS ČR, představitelé ČSSK, Společná vize, nadace ABF, STP . Další dění sleduje společně s Ing.Slačalem – 16/03/2009 bude setkání hlavních inspektorů v Opavě. V zastoupení Ing.Mitrengy informovala v písemném podkladovém materiálu o rozšíření Komise malého a středního podnikání o Ing.Lišku, Ing.Kunáta, Ing.Klímu, Ing.Vašíka a Ing.Veselého (PřČKAIT vyslovilo souhlas). Žádost Společnosti pro sanace betonových konstrukcí o převzetí záštity (PřČKAIT vyslovilo bez hlasování souhlas). Žádost Nadace ABF o nominaci člena poroty pro soutěž „Stavba roku 2009“ – KK sdělí: Ing.Tomáš Chromý. Současně převzata záštita nad samotnou soutěží. (PřČKAIT vyslovilo souhlas). Ing.Zídek- po informacích o připravovaných školeních „Používání Eurokódů“ v oblastech Praha, Brno, Ostrava - byl pověřen zastupováním Komory v komisi pro tuto problematiku, dále informoval o programu akce „Industriální stopy“ – 8. až 15.října 2009. - Realizované semináře celoživotního vzdělávání 24.února – Chyby při provádění zateplování – (seminář uvedl za OK ČKAIT Ing. Nedvěd) celkem 80 účastníků z toho 71 členů ČKAIT 3.března 2009 – Údržba, opravy a technické zhodnocení staveb – DPH ve výstavbě Celkem 27 osob z toho 14 členů ČKAIT. 21.dubna navrhování pasivních domů – celkem účast 52 lidí z toho 47 členů ČKAIT 16. března kontrola deníku autorizovaných osob – kontroly se zúčastnilo celkem z pozvaných 17 osob se zúčastnilo 12 – 5 omluveno - Plánovanou schůzi výboru na pondělí dne 16. března 2009 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary nebylo možno uskutečnit s ohledem na dlouhodobé onemocnění přednosty kanceláře. 3/ Nové úkoly - Další nejbližší semináře celoživotního vzdělávání 12.května – energetické předpisy ve vztahu ke stavbám (Zídek) - Nominace k účasti členů OK ČKAIT na maturitách Střední průmyslová škola stavební + obchodní akademie Kadaň (18.5. – zahájení Ing. Vávra,25./5. – 27./5. Zkoušky Ing. Baxa - 2.června – konstrukční detaily s ohledem na neprůvzdušnost pasivních domů (Ing. Baxa) - 11.června – exkurze na odbavovací halu karlovarského letiště cca 16,30 (po exkurzi na multifunkční halu- zajistí Ing. Keřka) žádost na Ing. Pospíšila o kontrolu zajištění exkurze na letiště Přátelský večer – Malé Versailles 11.6. – účast za OK ČKAIT – Ing. Pospíšil s manželkou, Ing. Rychtář s manželkou - 12. června - Konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009- téma „Sportovní stavby a město“ (Ing.Zídek + Ing.Lodr) - 18.-20.června- FOR ARCH Karlovy Vary (práce v porotách – Ing.Baxa, Ing.Nedvěd - studenti, Ing.Rychtář – expozice, Ing.Potůček - stavby roku) - Kontrola deníku autorizovaných osob byla stanovena na den 18.května - Plánovaném semináře na 2.pololeletí 2009 20.10. „Rekonstrukce budov-. statika při přestavbách“ (Ing.Šafařík OK ČKAIT KV) 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ ((Ing.Studničková – Kloknerův ústav) 10.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof.Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) - Nominace delegace pro setkání „Malé V4“ v Krakově ve dnech 3. -6. září OK ČKAIT KV - Ing.Zídek, Ing.Pospíšil, Ing.Havlan,Ing.Rychtář OP ČSSI - Ing.Krösl, Ing.Kaska, Ing.Baxa + 1dosud nestanoven
17. 06. 2009