Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne dne 7. prosince 2009

Informace o jednání oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne dne 7. prosince 2009

Program: 1. Kontrola zápisu ze schůze výboru z 9.listopadu 2009 2. Informace o jednáních 3. Nové úkoly 1/ Kontrola zápisu z 9. listopadu 2009 - Úkoly uložené dne 5.října byly všechny splněny a to následovně : školení 10.11. „Zatížení staveb sněhem“ (Ing. Studničková – Kloknerův ústav) Účast přítomných z toho členů ČKAIT - Den otevřených dveří 28.11. proběhl – závěry viz dále - Kontrola deníku autorizovaných osob se uskutečnila dnes 7.prosince. s následujícím výsledkem : účastnilo se 13 osob, z nepřítomných byly 2 řádně omluveny. Dále bude postupováno dle stanovených pravidel. 2/ Informace o jednáních - Dne 13.listopadu proběhla závěrečná schůzka poroty soutěže Inovace roku 2009. Porota ocenila i přihlášky z rezortu stavebnictví : „Zlatou medaili“ “Cenu Inovace roku 2009“ získala firma KNAUF INSULATION, spol. s r.o. za výrobek : Minerální izolace nové generace ze skelných vláken vyráběná technologií ECOSE ®TECHNOLOGY „Stříbrnou medaili“ „Čestné uznání v soutěži Inovace roku 2009“ získala firma PREFA KOMPOZITY, a.s. za výrobek přihlášený pod názvem : Kompozitní výztuže „Bronzovou medaili“ umístění a ocenění poroty za „Účast v soutěži“ získala firma Českomoravský štěrk, a.s. za výrobek z vláknobetonu nazvaný: Plovoucí vláknobetonová plošina a firma PREFA KOMPOZITY, a.s. za výrobek z kompozitních materiálů nazvaný: Kompozitní kanalizační poklopy - Dne 19.listopadu proběhlo řádné zasedání představenstva ČKAIT. Dle hotového zápisu Ing. Bedrníčka podrobně informoval Ing. Zídek - Dne 26.11 se uskutečnilo jednání přednostů OK ČKAIT a zaměstnanců ČKAIT. Stručnou informaci podala paní Jana Jágrová. - Dne 28.11. proběhl Den otevřených dveří na středních stavebních školách KV kraje. DSA – proběhl Den otevřených dveří na 4 školách (Kadaň, Karlovy Vary Sabinovo náměstí, ISŠ Cheb, SPŠ Loket) Ing. Zídek zaslal 4.12. všem ředitelům škol v KV kraji, ředitelům ÚP v KV kraji, vedení odboru školství a kultury KV kraje a ředitelce Kanceláře ČKAIT návrh následujících závěrů : 1/ Rozhodli jsme se v rámci celé republiky pokračovat v tradici a být i jako OK ČKAIT v Karlových Varech nápomocni při popularizaci Dne otevřených dveří na středních stavebních školách v rámci DSA i v roce 2010. 2/ Zvolený termín se osvědčil, takže příští Den otevřených dveří doporučujeme uskutečnit v sobotu 27.listopadu 2010. 3/ Rozhodnutí vedení škol o zapojení se do akce musí být učiněno daleko dříve nežli tomu bylo v roce 2009 a na propagaci Dne otevřených dveří se musí podílet zejména i škola sama v průběhu celého roku. 4/ OK ČKAIT po poradě s vedením škol zvolí nejvhodnější formu reklamy (inzeráty v regionálním tisku, informace v rozhlasu atd.) 5/ Místo neúspěšné tiskové konference v roce 2009 naplánovat v dohodnutém termínu, vyhovující zejména vedení přihlášených škol, krátkou poradu vedení škol s vedením OK ČKAIT o zvolení nejvhodnější strategie propagace. 6/ Pokusit se zapojit do celé akce o odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje, který o celou akci neprojevil sebemenší zájem. 7/ Pokusit se do přípravy Dne otevřených dveří Středních stavebních škol zapojit i vedení Úřadů práce v Karlových Varech, Sokolově a Chebu. 8/ pokusit se prostřednictvím vedení KÚ Karlovarského kraje a Úřadů práce v Karlových Varech, Sokolově a Chebu prosadit informaci do regionálního tisku, případně ostatních regionálních medií. - Dne 2.12. se uskutečnila úspěšná exkurze na karlovarské letiště s limitovaným počtem účastníků. Z celkově povoleného počtu 31účastníků bylo 19 členů ČKAIT. - Dne 3.prosince proběhlo v sídle Nadace ABF hodnocení DSA 2009. O výsledcích informoval Ing. Zídek - Dne 4.prosince se uskutečnilo úspěšné Adventní setkání v Sokolově a Chlumu svaté Maří. Z celkového počtu 141 účastníků bylo 68 členů ČKAIT. 3/ Nové úkoly - Nejbližší semináře celoživotního vzdělávání 9.12. „Zásady navrhování konstrukcí dle EN 1990 a zatížení dle 1991“ (Prof. Holický,DrSc. – Kloknerův ústav) Přednášku uvede garant semináře předseda OP ČSSI Ing.Krössl - 14.12. se uskutečním řádné jednání redakční rady časopisu Stavebnictví - Dne 4. ledna se uskuteční řádná schůze výboru OK ČKAIT a hlavním bodem programu bude příprava Valné hromady ČKAIT Karlovarského kraje, plánované na 2.února 2010 do Krajské knihovny. - Výbor projednal návrh kandidátů a náhradníků jednání shromáždění delegátů dne 20.3.2010 v Praze a projedná s navrženými kolegy možnost jejich účasti. Navrhuje jako delegáty : 1. Ing. Václav Nedvěd 2. Ing. Pavel Pospíšil 3 . Ing. Stanislav Potůček 4. Ing. Miloslav Rychtář 5. Ing. Martin Šafařík 6. Ing. Svatopluk Zídek Jako náhradníky : 1. Ing. Tomáš Buriánek 2. Stanislav Sýkora, 3. Ing. Vratislav Šteiner Další schůze výboru se uskuteční v pondělí dne 4.ledna 2010 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Zapsala: Jana Jágrová + Ing. Zídek V Karlových Varech 10.12.2009 Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek
11. 12. 2009