Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008

Informace o jednání výboru oblastní kanceláře ČKAIT Karlovy Vary dne 18.listopadu 2008 Kontrola zápisu ze 6. října 2008 - Všechny uložené úkoly s termínem do 18.10.2008 byly splněny - 11. listopadu proběhl seminář celoživotního vzdělávání „Eurokódy“ , který navštívilo celkem 25 účastníků z toho 22 členů ČKAIT - Pozvánka na seminář CŽV „obnovitelé zdroje“ byl rozeslán. K dnešnímu dni je přihlášeno více než 50 účastníků - Ing. Nedvěd připravil jako krajský dopisovatel do Z+i č. 3/2008 informaci o pokračování rekonstrukce a dostavbě letiště Karlovy Vary – zvlášť se zaměřením na novou odbavovací halu. Jeho článek obsahuje i pozvání na valnou hromadu OK ČKAIT KV kraje, která se uskuteční dne 3. února 2009 v Krajské knihovně v Karlových Varech, připravil i článek o průběhu Dne stavitelství a architektury v KV kraji. Výbor mu děkuje za odvedenou práci. - Paní Jágrová pozvala 16 členů OK ke kontrole deníku autorizované osoby na den 10. listopadu 2008. Kontroly se zúčastnilo 15 členů ČKAIT, 1 nebyl řádně omluven, bude pozván na doručenku na další kontrolu. Bylo zjištěno, že deníky jsou řádně vedeny. Bylo však zjištěno neoprávněné pochybení ve výkonu činnosti, kdy inženýři autorizovaní v oboru pozemní stavby prováděli jako samostatnou část projektu pro jiný subjekt práce v oboru statika. Jejich pochybení bylo oznámeno kontrolními orgány dozorčí radě. - Adventní setkání se uskuteční dne 12.12. v Ostrově (prohlídka stavby roku KV kraje + koncert) a raut v Jáchymově (sanatorium Ak. Běhounek) - ID na Pražském hradě se zúčastnili Ing. Potůček, Ing. Pospíšil a PaedDr. Hrdina – omluven ze zdravotních důvodů byl Ing. Nedvěd, (za ČSSI Ing.Baxa, Štěpánek). - Setkání v Senátu se zúčastnil Ing. Zídek a jako VIP ředitel SSŽ Jaromír Pešek - Slavnostního večera (DSA) v Betlémské kapli PaedDr. Hrdina, Ing. Zídek, Ing. Potůček a Ing. Pospíšil - K akreditaci byla ve stanoveném termínu odeslána navržená následující témata a doporučené termíny pro 1.pololetí roku 2009 : a/ 13.1.2009 Závažné technologické přestupky při provádění dodatečného zateplení panelových budov – zkušenosti z praxe b/ 10.2.2009 Vyhláška č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb c/ 3.3.2009 Údržba, opravy a technické zhodnocení staveb – DPH ve výstavbě d/ 21.4.2009 Navrhování pasivních domů e/ 12.5.2009 Energetické předpisy ve vztahu ke stavbám f/ 2.6.2009 Konstrukční detaily a neprůvzdušnost pasivních domů g/ 12.6.2009 14. Mezinárodní konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009 na téma – Sportovní stavby a město“ Informace - Ing. Zídek informoval o přihlášce do soutěže cena ČKAIT (Jan Novotný – Cheb helmice věží kostela sv. Mikuláše) - o nejbližších termínech celoživotního vzdělávání na 2. pololetí jsou jimi : 25. listopadu - Využití energie z obnovitelných zdrojů – zásady projektování - Ing. Zídek informoval o jednáních představitelů ČKAIT, ČKA, ČSSI o přístupu k ČSN a EN v době od 1.1.2009, kdy dochází ke zrušení ČNI a jeho roli přebírá ÚNMZ. - o dopisu GŘ NTM Mgr. Kubíčka – další vývoj v budování Centra stavitelského dědictví v klášteře Plasy - o návrhu rozpočtu OK ČKAIT pro rok 2009 (navýšení o 103 tis. Kč) Dále informoval o své činnosti od posledního jednání výboru : 9. října, Maďarsko – Szegéd - Konference Město a jeho řeka. S referátem vystoupil jako představitel české strany Ing. Kujal. Informace podána v čísle 4/2008 časopisu Z+i. 10. – 11. října, Maďarsko – Szegéd - Řádné zasedání představitelů Inženýrské organizace zemí Visegradské čtyřky. Závěrečná deklarace publikována v čísle 11 – 12/2008 časopisu Stavebnictví 13. října, Praha Jednání redakční rady časopisu Stavebnictví - Jednání přípravného výboru DSA v jednací místnosti SPS Národní 10. - Jednání s Ing. Pstroszem-Šafaříkem, ředitelem ÚNMZ v Praze (Gorazdova) o pravidlech pro zdokonalení přístupu k ČSN a EN od začátku roku 2009, od kdy přejímá garanci od zanikajícího ČNI. 16.-17. října, Slovensko – Vysoké Tatry, Stará Lesná - Konference „Zakládání staveb“ – za účasti českých přednášejících. V průběhu konference proběhla schůzka představitelů SKSI s vydavateli časopisu Stavebnictví o krocích vedoucích k vydávání společného česko – slovenského časopisu. 20. října, Praha - DSA – setkání v Senátu PČR + slavnostní vyhlášení Stavby roku 2008 a osobnosti českého stavebnictví v Betlémské kapli (Ing. Václav Mach). 23.-24. října, Ostrava - Aktivní účast na 6.ročníku festivalu TECHNÉ Ostrava. Přednesl jsem přednášku na téma činnosti Kolegia pro technické památky ČKAIT & ČSSI v oblasti industriálního dědictví. Bylo dohodnuto, že TECHNÉ Ostrava se v roce 2009 bude pořádat jako součást bienále „Industriální stopy“. 30. října, Praha - Zasedání posledního předvolebního prezidia Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Hlavním bodem byla kromě otázek spolupráce s MPO (přítomni 2 ředitelé odborů ministerstva) zejména příprava volebního sjezdu SPS. Ing. Zídek byl nominován do prezidia SPS jako zástupce ČKAIT a SIA. 6. října, Drážďany - Středoněmecké inženýrské fórum organizované inženýrskými komorami Sasko, Sasko- Anhaltsko a Durynsko ve spolupráci s Německou spolkovou inženýrskou komorou. Jako hlavní řečník vystoupil ministr vnitra saské vlády Dr.-Ing. Buttolo. Setkání se účastnil Ing. Křeček a Ing. Zídek. 6. listopadu, Hradec Králové - Jednání sjezdu ČSSI. Sjezd Českého svazu stavebních inženýrů zvolil tajnou volbou pro příští volební období : prezidentem Ing. Svatopluka Zídka, 1. viceprezidentem pro styk s veřejností Ing. Pavla Štěpána, viceprezidentem pro vědu a výzkum Prof. Ing. Vladimíra Křístka, DrSc., viceprezidentem pro oblastní pobočky Ing. Jana Jelínka, viceprezidentem pro odborné společnosti Ing. Františka Kudu, CSc., viceprezidentem pro ekonomiku Ing. Radoslava Holého, viceprezidentem pro vysoké školy Ing. Tomáše Chromého. 10. listopadu, Praha - Jednání u Ing Šafaříka – Pštrosze na ÚNMZ. Došlo v principu k dohodě o institucích, se kterými uzavře ÚNMZ smlouvy na výkon Center technické normalizace. (Dne 16.11. jsem odeslal předsedovi úřadu prvý seznam zájemců o novotvorbu s řad členů ČKAIT a ČSSI) 11. listopadu, Brno - Jednání o uspořádán série 6 výstav (Ostrava, Brno, Praha) věnovaných udržitelnému bydlení na sídlištích. Ostrava termín leden – březen 2009, místo Magistrát města Ostravy, prostory UHA, Aula VŠB-TU Ostrava. Brno termín duben - červen 2009, místo Národní stavební centrum – stavební veletrh (20.4.2009), Fakulta stavební VUT Brno Praha termín září - říjen 2009, místo Nadace ABF, Fakulta stavební ČVUT. O oficiální záštitu nad akcí požádáme představitele ČKAIT, děkany jednotlivých stavebních fakult, ředitele SFRB, předsedu ČMSBD a GŘ firmy BAUMIT se záštitou ČSSI lze předem počítat. Generálním partnerem putovní výstavy je fa BAUMIT, která jak je již uvedeno v rámci své prezentace by mohla doplnit výstavu o své úspěšné realizace z regionů, v nichž výstava bude probíhat (případně o prezentaci vítězů soutěže Fasáda roku). 12. listopadu, Praha - Seminář Národní technické muzeum – přednesena PŘEDNÁŠKA O EDIČNÍ ČINNOSTI A SPOLUPRÁCI NTM s ČKAIT a ČSSI. Kromě toho jsem absolvoval přijetí u generálního ředitele NTM Mgr. Horymíra Kubíčka a převzal jsem koncept jeho dopisu se zajímavými návrhy pro spolupráci při budování „Centra stavitelského dědictví v Plasích“. 13. listopadu, Praha - Účast na Inženýrském dnu v Rožmberském sále Paláce šlechtičen Pražského hradu. 14. listopadu, Praha - Zasedání poroty celostátní soutěže „Inovace roku 2008“. Znovu se prokázalo, jak je důležité v rámci ČKAIT pro obhajobu prací z rezortu stavebnictví prosadit nominaci svého zástupce do poroty. Cenu Inovace roku 2008 získaly 2 řešitelské týmy. Jeden je z rezortu stavebnictví a jeden z oblasti radiolokační techniky. Nové úkoly - Opakovaně uloženo všem členům výboru vytipovat nové mladé členy ČKAIT jako kandidáty do výboru oblasti pro volby v roce 2009. Místo nového kandidáta výboru bylo nabídnuto v průběhu říjnového jednání Ing. Odvodymu a dnes Ing. Lipovskému. - Ing.Zídek spolu s paní Jágrovou připraví návrh upravené a aktualizované smlouvy s Hasičským záchranným sborem k podpisu a zašle HZS. - Ing.Zídek seznámil s návrhem kandidátky pro volbu členů výboru na Valné hromadě, která se uskuteční dne 3.2.2009 v Krajské knihovně: (v abecedním pořádku) : - Ing. Lipovský - Ing. Nedvěd - Ing. Odvody - Ing. Hlinka - Ing. Pospíšil - Ing. Potůček - Rubín - Ing. Rychtář - Ing. Zídek Další schůze výboru se uskuteční v úterý dne 9.prosince 2008 od 15.00 hodin v kanceláři ČKAIT Karlovy Vary. Zapsala: Jana Jágrová + Ing.Zídek Ověřil: Ing. Svatopluk Zídek Karlovy Vary 18.10.2008
19. 11. 2008