Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Informace z jednání výboru OK ČKAIT K. Vary konaného dne 28.června 2004

Informace z jednání výboru OK ČKAIT K. Vary konaného dne 28.června 2004

Informace o jednání výboru OK ČKAIT Karlovy Vary dne 28.června 2004 Splněné úkoly: 1.Dne 8.června uspořádán seminář na téma „Investice v Karlovarském kraji – předpoklad a skutečnost“ – přednášejícím Ing. Radek Havlan, Krajský úřad Karlovarského kraje, akce se zúčastnilo celkem 31 osob.Dne 18. června se uskutečnila 9. Mezinárodní konference „Městské inženýrství Karlovy Vary 2004“. V předvečer konference byla již tradičně uspořádána slavnostní večeře pro přednášející, zahraniční účastníky a představitele Karlovarského kraje v restauraci Galerka. Průběh vlastní konference byl hodnocen přítomnými účastníky kladně – konference se zúčastnilo celkem 87 osob, z toho 37 členů ČKAIT. 2.Ing. Zídek informoval o průběhu slavnostního setkání zástupců ČR a Německa v Karlových Varech u příležitosti 10. výročí podpisu smlouvy o spolupráci, které se uskutečnilo v pátek dne 4. června 2004 od 10.00 hodin v zasedací síni Krajského úřadu Karlovarského kraje pod názvem „Společně v Evropě“. Slavnostní setkání včetně doprovodných akcí bylo účastníky velice kladně přijato a předseda ČKAIT Ing.Václav Mach ohodnotil i vysokou společenskou úroveň setkání. 3.Návštěva členů Maďarské inženýrské komory (28 účastníků) ve dnech 15.-21. června 2004 proběhla dle programu prvé 2 dny jižní Čechy – poděkování za spolupráci patří kolegům z Č.Budějovic, zejména Ing.Schandlovi, 2 dny Karlovy Vary (penzion Hestia), 3 dny ubytování na Mariánské, odtud návštěva Jáchymova, Františkových Lázní, Chebu, Mariánských Lázní a Plzně. Nové úkoly 1. Setkání „ Na hranici“ se uskuteční pravděpodobně 24.9. – 26.9.2004 v Trenčianských Teplicích na Slovensku. Za OK ČKAIT Karlovy Vary byla přítomnými odsouhlasena účast členů výboru OK ČKAIT KV – Ing. Pavel Pospíšil, Ing. Stanislav Potůček, Ing. Jiří Soukup, náhradníkem je Ing. Miloslav Rychtář. 2. OP ČSSI Karlovy Vary uspořádá dne 8.10.2004 prohlídku Pražských pasáží a Petřínské rozhledny – průvodcem bude Ing. Jan Stěnička, CSc. Pozvánky na tuto akci budou rozeslány všem členům OK ČKAIT Karlovy Vary. 3. 14.9.2004 bude v Rytířském sále Valdštejnského paláce uspořádán Inženýrský den na téma „Veřejná zakázka a uplatňování výkonového a honorářového řádu v zemích k EU“. Předběžně byli za OK ČKAIT delegování Ing. Radek Havlan, Krajský úřad KV kraje, Ing. Hornová, SSŽ a Ing. Jiří Soukup (náhradník výboru OK ČKAIT Karlovy Vary). 4. 2.-5.7.2004 se koná v Miskolci Silničářská konference – „Nové dopravní spojení v jednotlivých státech rozšířené EU“ – členy delegace za ČKAIT jsou nominováni ředitel Jaromír Pešek - SSŽ Karlovy Vary, Ing. Pavel Pospíšil, člen výboru OK ČKAIT KV, Ing. Froněk, ředitel Pragoprojektu Karlovy Vary a Ing. Svatopluk Zídek, přednosta OK ČKAIT KV. Informace z jednání představenstva ČKAIT 25.-26.6.2004 1. Zpracování technických specifikací (garant doc. Ing. Miloslav Pavlík, CSc.) předběžný ministerský příslib na spolupodílení se MPO na úhradě za zpracování nerealizován – práce byly zastaveny. 2. Pojištění AO je v plném znění zveřejněno na webových stránkách www.ckait.cz.( proti původnímu návrhu jsou drobné z,měny - udržovací pojištění ne 5 ale pouze 3 roky, atd.) 3. Počet autorizovaných osob celkem 21.865, z toho 710 v oblasti Karlovy Vary. 4. Publikace „Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby“ již je připravena k vydání. Původní záměr posečkat s jeho vydáním až do podpisu „Autorizačního řádu“, ministrem Němcem nebyl akceptován. Na webových stránkách ČKAIT je zveřejněn Uznávací a registrační řád, kde jsou rozlišovány následující kategorie autorizací : - řádně autorizované osoby - usazené osoby - hostující osoby - neplatné autorizace a registrace (pozastavená autorizace nebo registrace, odejmutá autorizace nebo registrace) Vzájemné uznávání autorizací mezi ČR a SR zůstává v platnosti i nadále. 5. Byl vydán nový Ekonomický řád platný pro roky 2004-2005 – k dispozici pro zájemce je v OK ČKAIT Karlovy Vary. 6. Před podáním daňového přiznání byla schválena Výroční ekonomická zpráva ČKAIT za rok 2003. 7. Informace o aktivitách Ing. Zídka: a) příprava „Setkání na hranici“ 24.-26. září 2004 v Trenčianských Teplicích ve spolupráci s SKSI b) informace o přípravě 3. bienále technických památek v říjnu roku 2005 v Praze a na Kladně. c) Byl vydán 2. díl publikace Technické památky zemí V 4 jehož garantem byla Maďarská inženýrská komora. d) Upozornění na vyhlášení nového ročníku soutěže „Inovace roku 2004“ přihlášky jsou k dispozici v OK ČKKAIT – Ing.Zídek. e) Informace z akce „Spolu v Evropě“ – Bavorská vláda nabízí finanční spoluúčast na aplikaci 3 projektů čistíren odpadních vod z portfolia německých kolegů. Podrobnosti budou po obdržení z Mnichova zveřejněny v časopise Z+i. 8. Na zasedání SIA byla projednána transformace stanov – bylo konstatováno, že organizace jako taková se v praxi osvědčila a je třeba ji zachovat i po vstupu ČR do EU s některými drobnými úpravami - volební období prezidenta je na 2 roky (dosud 1/5 roku) atd. 9. Novela Stavebního zákona je v současné době vládní krize v tzv. „patové situaci“ – SIA dala zásadní stanovisko – je k dispozici pro zájemce v OK ČKAIT Karlovy Vary. Informace + Různé 1. Dne 24.6.2004 se na Krajském úřadu Karlovarského kraje na odboru regionálního rozvoje konalo pracovní setkání vedoucích obecných stavebních úřadů Karlovarského kraje. Na tomto setkání informoval Ing. Zídek o možnosti spolupráce mezi KÚ a ČKAIT, kromě dalších účastníků - hygienická služba,byl přítomen i zástupce Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje – mjr. Müller. 2. V Týdeníku Karlovarska byl zveřejněn článek o průběhu setkání „Spolu v Evropě“ (viz příloha tohoto zápisu). 3. Česká betonářská společnost ČSSI a ČBS servis, s.r.o. ve spolupráci s Cihlářským svazem Čech a Moravy a Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze pořádají dne 20. října 2004 na Brněnském výstavišti v Pavilonu A 3, Sál Morava 3. konferenci „Zděné a smíšené konstrukce 2004“ (přihláška je k dispozici v kanceláři OK ČKAIT Karlovy Vary, nebo na www.cbz.cz). 4. Společnost pracovníků v regeneraci – APR – Služská 10, 182 00 Praha 8 zve na odbornou konferenci „Ochrana majetku návštěvníků a provozovatelů koupališť, saun a ostatních sportovních a regeneračních zařízení“. Konference se koná ve dnech 21.-22. září 2004 v hotelu Černigov v Hradci Králové – přihlášky jsou k dispozici na www.aprcz.cz. 5. OK ČKAIT Ústí nad Labem nabízí možnost zúčastnit se odborného zájezdu do Bratislavy a Gabčíkova ve dnech 8.-10.10.2004. Předpokládaná cena zájezdu 3.400 Kč (možný příspěvek členům ČKAIT ve výši 1.500 Kč). Přihlášky adresovat na OK ČKAIT Ústí nad Labem nejpozději do 31. srpna 2004. Zapsala: Jana Jágrová Karlovy Vary 8.7.2004
26. 07. 2004