Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Nařízení vlády k provedení zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce s VTZ

Nařízení vlády k provedení zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce s VTZ

Mezi vyhrazená technická zařízení (VTZ) spadají tlaková, zdvihací, elektrická a plynová zařízení s riskantním provozem, která se podle míry jejich rizika se řadí do tříd, skupin a podskupin.

Česká republika v důsledku traspozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES s účinností od 1. července 2022 stanovila nově zákonné požadavky na bezpečnost provozu VTZ a ochranu zdraví při práci, výkon státní správy na úseku bezpečnosti jejich provozu a také požadavky a způsob ověřování odborné způsobilosti osob k činnostem na nich a práva a povinnosti osob při výkonu obsluhy, montáže, údržby, kontrol, revizí, oprav, při plnění nádob plyny a při práci s elektrickými zařízeními pod napětím a v jejich blízkosti.

Technická inspekce ČR se stává pověřenou organizací pro podávání odborných stanovisek, provádění zkoušek, prohlídky zařízení, vydávání osvědčení pro zařízení, pověřuje osoby k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení, prověřuje obecné předpoklady a odbornou způsobilost pro obsluhu parních a kapalinových kotlů, vede evidenci právnických a fyzických osob oprávněných k montáži, opravám, zkouškám a revizím a upravuje zkoušky odborné způsobilosti k činnostem na VTZ. 

Pro naplnění nových požadavků zákona jsou přijímány formou nařízení vlády nové prováděcí právní předpisy nahrazující dosavadní zákonem rušené vyhlášky:

  • o vyhrazených plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • o vyhrazených tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
  • o požadavcích na způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
  • NV č. 60/2022 Sb. byl vydán nový sazebník poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení.

Dosavadní oprávnění vydaná Technickou inspekcí Praha ČR budou podle § 24 odst. 1 a 2 platit nejdéle další 3 roky do roku 2025, zatímco oprávnění od TIČR maximálně 5 let od nabytí účinnosti nového zákona, tedy do roku 2027.