Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Povinné profesní datové schránky od 1.1.2024

Povinné profesní datové schránky od 1.1.2024

Novela zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi (č. 300/2008 Sb.) přináší od 1.1.2024 v § 4 odst. 3 povinnost zřídit hromadně schránky typu PFO členům dalších třech profesních komor – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, České komory architektů a České komory zeměměřičů. Datové schránky bezplatně zřídí Digitální informační agentura (DIA).

Číslo Zkratka Dlouhý název Střední název Krátký název SMS název
37 PFO_ARCH Podnikající fyzická osoba – architekt PFO architekt Architekt Architekt
38 PFO_AIAT Podnikající fyzická osoba – autorizovaný inženýr / technik PFO inženýr / technik Inženýr / technik Inzenyr/Technik
39 PFO_UOZI Podnikající fyzická osoba – oprávněný zeměměřický inženýr PFO zeměměřický inženýr Zeměměřický inženýr Zememer. inzenyr

U schránek těchto typů nebude povoleno Znepřístupnění na žádost z důvodu přerušení činnosti, bude pouze zákonné trvalé znepřístupnění z důvodu ukončení činnosti v případech zrušení či zániku autorizace.

Upozornění: Digitální a informační agentura (DIA) jakožto zřizovatel datových schránek, má zákonnou povinnost zřídit nové profesní schránky autorizovaných osob, a to i v případě, že tato osoba již jednu či více datových schránek podnikajících fyzických osob zřízených na živnost, či zákonem stanovenou profesi či profese má. DIA je při zřizování schránek vázána postupem dle § 4 zákona č. 300/2008 Sb., kdy platí pravidlo, že je-li tatáž osoba současně podnikající fyzickou osobu (neprofesní podnikající fyzickou osobou), advokátem, daňovým poradcem a insolvenčním správcem, autorizovanou osobou, apod., je jí pak povinně zřízena samostatná datová schránka ke každé z těchto “profesí” zvlášť.

Od 1.1.2024 bylo umožněno odesílat i přijímat tzv. velkoobjemové datové zprávy (zkráceně VoDZ). Limit velikosti byl nakonec nastaven jen na 100 MB místo původního 1 GB. Změna se týká nejen veřejnoprávních zpráv (komunikace s orgány veřejné moci – OVM), ale také soukromoprávních poštovních datových zpráv. Podat elektronickou projektovou dokumentaci opatřenou elektronickým autorizačním razítkem na stavební úřad do spuštění portálu Stavebníka bude o něco snazší. Kroky pro získání elektronického autorizačního razítka jsou uvedeny na webu Komory – https://www.ckait.cz/elektronicke-autorizacni-razitko.

01. 03. 2024