Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Přestupky na úseku stavebního zákona - seminář - ZRUŠEN

Přestupky na úseku stavebního zákona - seminář - ZRUŠEN

Seminář je v důsledku vládních nařízení zrušen. Možnost přihlášení na webinář zde: https://www.ckait.cz/prestupky-na-useku-stavebniho-zakona-webinar-0

 

Přednášející: Mgr. Jaroslava Milerová

Anotace: Cílem vzdělávacího programu je poskytnout jak odborné, tak konkrétní znalosti z oblasti projednávání přestupků na úseku stavebního zákona. Zásady správního trestání budou vysvětleny nejen v kontextu stavebního zákona, ale také v souvislosti s novým zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich č. 250/2016 Sb. Bude vysvětlena působnost zákona č. 250/2016 Sb., a to jak časová, tak územní a osobní. Budou probírány správní tresty s důrazem na pokutu, kterou lze uložit jako sankci za přestupky na úseku stavebního zákona. Dále bude osvětleno, jak uložit trest za více přestupků. Pozornost bude věnována také samotnému řízení o přestupku, kde budou připomenuty základní povinnosti stavebního úřadu a na co je třeba zvláště u přestupků dbát, budou vyloženy náležitosti rozhodnutí o přestupku, rozebrány opravné prostředky, jejich náležitosti a lhůty pro jejich podání a vyřízení. V neposlední řadě bude věnována pozornost skutkovým podstatám přestupků uvedených ve stavebním zákoně a tomu, jak využít instituty ze stavebního zákona při projednávání přestupků doplněné o aktuální judikaturu. Hlavním cílem vzdělávacího programu je poskytnout účastníkům souhrn aktuálních a praktických informací na úseku správního trestání podle stavebního zákona. https://www.ckait.cz/czv/3386754

Program:

 1. blok: Úvod, seznámení s obsahem a cílem semináře
 2. blok: Základní zásady správního trestání – presumpce neviny, zásada ne bis in idem, v pochybnostech ve prospěch obviněného a další
 3. blok: Přechod na novou právní úpravu – správní delikty dříve vs. přestupky jako pojem dle zákona č. 250/2016 Sb.
 4. blok: Pojem přestupku – materiálně formální pojetí, souběh, pokus přestupku, pokračování v přestupku, trvající a hromadný přestupek
 5. blok: Působnost zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – časová, územní, osobní
 6. blok: Subjekt přestupku – pachatel, spolupachatel, okolnosti vylučující protiprávnost (nutná obrana, krajní nouze)
 7. blok: Zánik odpovědnosti za přestupek – promlčecí doba a její délka, stavení a přerušení promlčecí doby
 8. blok: Pokuta jako správní trest – jak odůvodnit její výši, jaký je účel trestu, polehčující a přitěžující okolnosti, ukládání trestů za více přestupků
 9. blok: Řízení o přestupcích – příslušnost, vyloučení z projednávání a rozhodování věci, doručování, zahájení řízení z moci úřední, účastníci řízení, ústní jednání, překážky řízení, dokazování, přerušení řízení
 10. blok: Zjednodušené formy rozhodování – příkaz, příkaz na místě
 11. blok: Náležitosti rozhodnutí o přestupku – vyslovení viny, forma zavinění, odůvodnění
 12. blok: Opravné prostředky – odpor, odvolání, lhůta pro jejich podání, zákaz reformace in peius
 13. blok: Skutkové podstaty přestupků dle stavebního zákona – provádění staveb bez příslušného povolení stavebního úřadu, užívání staveb, porušení povinností dle § 152 stavebního zákona a další
 14. blok: Využití institutů dle stavebního zákona – kontrolní prohlídka, vstupy na pozemek

Výklad bude doplněn o aktuální judikaturu.

Místo konání: seminář: Budova ČKAIT - Sokolská 15, Praha 2, posluchárna 1.p.

Datum konání: 3.11.2020 Čas konání: 14.00 - 18.00 hod.

Odborný garant: Ing. Ladislav Bukovský

Kontaktní osoba: K.Pazderková tajemnice oblasti, tel.: 227 090 128, e-mail: praha@ckait.cz

Seminář byl akreditován v rámci projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT. Účast na semináři je ohodnocena 1 kreditním bodem. Pro členy ČKAIT zdarma.

Výbor oblasti Praha ČKAIT, v souvislosti s nekolegiálním přístupem některých autorizovaných osob k registraci účasti na semináře, byl nucen přistoupit k následujícímu kroku. Autorizované osobě, která v průběhu kalendářního roku CŽV (leden - prosinec) dosáhne tři neomluvené absence, nebude od data třetí absence umožněna on-line registrace na dalších 12 měsíců.

Termín
Celková kapacita
4