Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace

Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ


SMĚRNICE PRO UZNÁVÁNÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OSOBY USAZENÉ, RESP. PRO OVĚŘENÍ ODBORNÉ KVALIFIKACE OSOBY HOSTUJÍCÍ

§ 1

Směrnice pro uznávání odborné kvalifikace osoby usazené, resp. pro ověření odborné kvalifikace osoby hostující vychází ze zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o uznávání kvalifikace“) a ze zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen „autorizační zákon“) a upravuje některé otázky postupu České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen "Komora") při uznávání odborné kvalifikace nebo ověřování odborné kvalifikace osob uvedených v § 1 odst. 2 zákona o uznávání kvalifikace, pokud tyto osoby hodlají na území České republiky vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, některým ze způsobů uvedených v § 14 odst. 1 autorizačního zákona (dále jen „vybrané činnosti“) s výjimkou případů, kdy uchazeči hodlají k výkonu vybraných činností získat autorizaci v příslušném oboru na základě zkoušky odborné způsobilosti podle § 7 autorizačního zákona.

§ 2

K výkonu vybraných činností na území České republiky je nutné u Komory požádat o uznání odborné kvalifikace a o zápis do seznamu registrovaných osob (osoba usazená, § 30a odst. 3 autorizačního zákona), nebo podat oznámení o výkonu vybraných činností (osoba hostující § 30a odst. 4 autorizačního zákona).

§ 3

Žádost o uznání odborné kvalifikace a o zápis do seznamu registrovaných osob

 1. Uchazeč o statut osoby usazené podává žádost o uznání odborné kvalifikace a s ní spojenou žádost o zápis do seznamu registrovaných osob podle § 23 odst. 6 písm. e) autorizačního zákona (dále jen „Žádost“) v českém jazyce a na předepsaném formuláři, který je přístupný na internetových stránkách Komory.
 2. Žádost a její přílohy musí obsahovat náležitosti a údaje uvedené v § 22 zákona o uznávání kvalifikace a v § 30i autorizačního zákona, přičemž doklad o uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti se nepožaduje, pokud trvá účinnost rozhodnutí Komory o skupinovém pojištění proti škodám souvisejícím s odbornou činností jejích členů.
 3. Kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 musí Žádost dále obsahovat:
  1. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
  2. adresu trvalého bydliště v zemi původu a doručovací adresu pro písemnou korespondenci v České republice,
  3. elektronickou adresu pro doručování (e-mail) a telefonní číslo
 4. Kromě příloh (listin) uvedených v odstavci 2 musí být k Žádosti přiloženy:
  1. doklad o oprávnění k výkonu vybraných činností vydaný státním nebo státem pověřeným orgánem v zemi původu, nebo není-li předmětná činnost ve státě původu regulovaná, doklad, že uchazeč vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku v předcházejících 10 letech, přičemž doklad je vydán oprávněným úřadem (institucí), zaměstnavatelem nebo ve formě čestného prohlášení,
  2. profesní životopis potvrzený autoritou uznávanou ve státě původu jako objektivní orgán (instituce),
  3. doklad o změně příjmení, liší-li se od příjmení na dokladech přikládaných k Žádosti,
  4. doklad o zaplacení poplatku za podání Žádosti ve výši 2.000,- Kč; poplatek se platí Komoře
 5. Předmětnou činností ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o uznávání odborné kvalifikace se rozumí některá z vybraných činností.
 6. Komora je ve smyslu § 22 odst. 5 zákona o uznávání odborné kvalifikace oprávněna v případě pochybností o skutečnostech uvedených v dokladu o výkonu předmětné činnosti dle věty druhé tohoto ustanovení požadovat předložení čestného prohlášení.
 7. Doklad podle § 22 odst. 3 písm. a) zákona o uznávání odborné kvalifikace předloží uchazeč o statut osoby usazené Komoře k nahlédnutí v originále.
 8. Doklady přikládané k Žádosti musí být přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníku vedeným příslušným krajským soudem.
 9. Doklad prokazující bezúhonnost uchazeče o statut osoby usazené (§ 30k autorizační zákon) nesmí být starší 3 měsíců a Komora jej nezveřejňuje ani v listinné a ani v elektronické formě.
 10. Žádost a přiložené doklady mohou být zaslané elektronicky
  1. e-mailem na ckait@ckait.cz , který je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem
  2. datovou schránkou na ID DS: krvaigt
  přičemž doklady, které v listinné podobě musí být úředně ověřeny (§ 22 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace), se zasílají v autorizované konverzi (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

§ 4

Oznámení o výkonu vybraných činností na území České republiky

 1. Oznámení hostující osoby, která hodlá na území České republiky vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě (dále jen „Oznámení“) musí být podáno u Komory písemně v českém jazyce na formuláři, který je přístupný na internetových stránkách Komory.
 2. Oznámení musí obsahovat náležitosti uvedené v § 36a odst. 4 zákona o uznávání kvalifikace a musí k němu být přiloženy doklady podle § 36a odst. 5 zákona o uznávání kvalifikace.
 3. Kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 musí Oznámení dále obsahovat:
  1. akademický titul, vědeckou nebo pedagogickou hodnost,
  2. adresu trvalého bydliště v zemi původu a doručovací adresu pro písemnou korespondenci v České republice,
  3. elektronickou adresu pro doručování (e-mail) a telefonní číslo
 4. Kromě příloh (listin) uvedených v odstavci 2 musí být k Oznámení přiloženy:
  1. doklad o oprávnění k výkonu vybraných činností vydaný státním nebo státem pověřeným orgánem v zemi původu, nebo není-li předmětná činnost ve státě původu regulovaná, doklad, že uchazeč vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 1 roku v předcházejících 10 letech, přičemž doklad je vydán oprávněným úřadem (institucí), zaměstnavatelem nebo ve formě čestného prohlášení,
  2. profesní životopis potvrzený autoritou uznávanou ve státě původu jako objektivní orgán (instituce),
  3. doklad o uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu předmětné činnosti na území České republiky s platností nejméně po dobu platnosti registrace nebo potvrzení zaměstnavatele, se kterým je v pracovně právním poměru, že předmětná činnost je pokryta pojištěním obecné odpovědnosti podnikatele platným pro území České republiky.
  4. doklad o změně příjmení, liší-li se od příjmení na dokladech přikládaných k Oznámení,
  5. doklad o zaplacení poplatku za podání Oznámení ve výši 2.000,- Kč; poplatek se platí Komoře
 5. Oznámení musí rovněž obsahovat podrobnou specifikaci činnosti, která má být předmětem výkonu regulované činnosti osoby, která Oznámení podává (dále jen „Oznamovatel“), a to v rozsahu nezbytném k tomu, aby uznávací orgán mohl posoudit potřebnost a rozsah ověření odborné kvalifikace Oznamovatele a dočasnost a příležitostnost předmětné činnosti. V Oznámení musí být dále vymezen předpokládaný začátek a konec výkonu oznamované vybrané činnosti.
 6. V Oznámení musí Oznamovatel prokázat, že regulovaná činnost uvedená v Oznámení naplňuje znaky dočasnosti a příležitostnosti.
 7. Skutečnosti tvrzené ve vztahu k posouzení potřebnosti a rozsahu ověření odborné kvalifikace a k prokázání naplnění znaků dočasnosti a příležitostnosti předmětné činnosti lze prokazovat např. podrobnou specifikací předmětné činnosti (např. vymezením díla, projektu či stavby) a časovým plánem zapojení Oznamovatele do předmětné činnosti. Pokud je regulovaná činnost uvedená v Oznámení spojená s předmětem veřejné zakázky a skutečnosti tvrzené ve vztahu k posouzení potřebnosti a rozsahu ověření odborné kvalifikace a k prokázání naplnění znaků dočasnosti a příležitostnosti předmětné činnosti jsou zjistitelné ze zadávací dokumentace veřejné zakázky, může Oznamovatel tyto skutečnosti doložit odkázáním na tuto zadávací dokumentaci.
 8. Pokud Komora zjistí, že Oznamovatelem doložené podklady nejsou dostatečné k posouzení potřebnosti a rozsahu ověření odborné kvalifikace a k prokázání naplnění znaků dočasnosti a příležitostnosti činnosti uvedené v Oznámení, může si od Oznamovatele vyžádat doložení dalších potřebných podkladů. Komora dbá na to, aby při tomto postupu v podobných případech nevznikaly nedůvodné rozdíly.
 9. K Oznámení musí být přiložen doklad prokazující bezúhonnost Oznamovatele ve smyslu § 30k odst. 1 autorizačního zákona.
 10. Žádost a přiložené doklady mohou být zaslané elektronicky
  1. e-mailem na ckait@ckait.cz , který je opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem
  2. datovou schránkou na ID DS: krvaigt
  přičemž doklady, které v listinné podobě musí být úředně ověřeny (§ 22 zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace), se zasílají v autorizované konverzi (§ 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů).

§ 5

Ověření odborné kvalifikace

V souladu s ustanovením §24 a §36 b zákona o uznávání kvalifikace je Komora oprávněna ověřit odbornou kvalifikaci uchazeče a rozhodnout v odůvodněných případech o poskytnutí možnosti uchazeči prokázat znalost chybějících teoretických a praktických oblastí některým ze dvou kompenzačních opatření. Uchazeč, který žádá o uznání odborné kvalifikace jako osoba usazená má možnost volby mezi rozdílovou zkouškou a adaptačním obdobím. Uchazeči o registraci jako osoba hostující přísluší pouze rozdílová zkouška.

 1. Rozdílová zkouška:
  1. Rozdílová zkouška má část písemnou a část ústní. Uchazeč je hodnocen v obou částech zvlášť. Výsledek zkoušky se hodnotí stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. K ústní části je připuštěn uchazeč, který v písemné části dosáhl alespoň 70% úspěšnosti.
  2. Ústní zkouška se koná před komisí, která je složena z předsedy a nejméně dvou členů Rady pro uznávání odborné kvalifikace. Ústní zkouška probíhá formou odborného pohovoru, ve kterém se komise zaměřuje zejména na nedostatky zjištěné v písemné části zkoušky a dále na českou právní úpravu vztahující se k vybrané činnosti uvedené v Žádosti/ Oznámení.
  3. Rozdílová zkouška probíhá v českém nebo slovenském jazyce, pokud není dále uvedeno jinak.
  4. V průběhu rozdílové zkoušky uznávací orgán současně u Uchazeče nebo Oznamovatele ověří znalost českého jazyka dle § 21 zákona o uznávání kvalifikace. Znalost českého jazyka se vyžaduje v rozsahu nezbytně nutném k výkonu regulované činnosti a musí být přiměřená činnosti, jež má být vykonávána. Má se za to, že znalost českého jazyka alespoň v takovém rozsahu, aby Uchazeči či Oznamovateli umožnila výkon rozdílové zkoušky v českém jazyce, je nutná u Uchazeče vždy a u Oznamovatele vždy, pokud je oznamovanou činností činnost stavbyvedoucího nebo technického dozoru stavebníka nebo projektová činnosti ve výstavbě dle § 158 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Má se za to, že znalost českého jazyka alespoň v takovém rozsahu, aby Oznamovateli umožnila samostatné vykonání rozdílové zkoušky v českém jazyce, je nutná u Oznamovatele, pokud je oznamovanou činností činnost neuvedená v předchozí větě, ledaže Oznamovatel prokáže Komoře opak. V takovém případě umožní Komora uchazeči složit rozdílovou zkoušku s tlumočníkem zapsaným v seznamu tlumočníků, který bude určen usnesením dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů; náklady na tlumočníka hradí Uchazeč. 
  5. Rozdílová zkouška je neveřejná.
 2. Adaptační období

Uchazeč absolvuje odborný výcvik v délce 2 roky pod vedením garanta, kterým je autorizovaná osoba schválená Komorou. O uznání odborné kvalifikace a registraci uchazeče se rozhodne na základě garantem zpracovaného písemného hodnocení průběhu adaptačního období.

§ 6

Zápis hostující osoby do seznamu registrovaných osob

 1. Na základě skutečností uvedených v Oznámení Komora posoudí, zda zamýšlený výkon vybrané činnosti na území ČR odpovídá svým charakterem požadavku dočasnosti a příležitostnosti. Při tomto posouzení Komora zohlední zejména dobu trvání, četnost, pravidelnost a nepřetržitost výkonu oznamované vybrané činnosti na území České republiky.  Pokud Oznamovatel neprokáže opak, má se za to, že výkon regulované činnosti uvedené v Oznámení po dobu delší než 12 měsíců nesplňuje znaky dočasnosti a příležitostnosti předmětné činnosti. Pro případ uvedený v odstavci 5 části věty za středníkem platí, že pokud Oznamovatel neprokáže opak, má se za to, že výkon regulované činnosti uvedené v Oznámení po dobu delší než 18 měsíců nesplňuje znaky dočasnosti a příležitostnosti předmětné činnosti.  Dojde-li Komora při tomto posouzení k závěru, že výkon vybrané činnosti tak, jak je uveden v Oznámení neodpovídá požadavku pro dočasný a příležitostný výkon vybrané činnosti na území ČR, odmítne provést zápis do seznamu registrovaných osob a rozhodnutí o tom doručí neprodleně Oznamovateli; současně informuje Oznamovatele o možnosti podání žádosti o statut osoby usazené.
 2. Komora rovněž rozhodne, zda před zahájením výkonu v Oznámení uvedených vybraných činností ověří odbornou kvalifikaci uchazeče o statut hostující osoby.
 3. Komora vydá Oznamovateli potvrzení o zapsání do seznamu registrovaných osob podle § 23 odst. 6 písm. e) autorizačního zákona (dále jen „Potvrzení“) bezodkladně poté, kdy Oznamovateli podle § 36b odst. 6 zákona o uznávání vznikne právo dočasného nebo příležitostného výkonu vybrané činnosti na území České republiky.
 4. V Potvrzení Komora uvede délku trvání výkonu vybrané činnosti na území České republiky a dále též specifikaci regulované činnosti, kterou má Oznamovatel vykonávat (např. vymezením díla, projektu či stavby).  Potvrzení platí vždy pouze na výkon vybrané činnosti v něm takto určené.
 5. Zápis do seznamu registrovaných osob má platnost 12 měsíců, není-li v Oznámení požadována platnost na kratší období; je-li Oznámení podáno elektronicky prostřednictvím Evropského profesního průkazu má zápis do seznamu registrovaných osob platnost 18 měsíců ode, kdy byl Evropský profesní průkaz doručen Komoře.
 6. Platnost zápisu v seznamu registrovaných osob může být mimořádně prodloužena na základě nového Oznámení, a to pouze v případě, že výkon vybrané činnosti uvedené v seznamu registrovaných osob, musí z objektivních příčin pokračovat i po datu ukončení platnosti registrace. Komora v tomto případě posuzuje důvody a délku požadovaného prodloužení, stejně tak i povahu dočasnosti a příležitostnosti regulované činnosti uvedené v seznamu registrovaných osob ve spojení s jejím prodloužením. Pokud Komora sezná, že jsou zde naplněny znaky indikující změnu statutu z hostování na usazení, oznámení o prodloužení zamítne a informuje Oznamovatele o možnosti podání žádosti o statut osoby usazené.

§ 6a

Částečný přístup

Při uznávání nebo ověřování odborné kvalifikace a jiné odborné způsobilosti Komora posoudí, zda doklady o odborné kvalifikaci nebo jiné odborné způsobilosti přiložené k Žádosti nebo Oznámení umožňují zapsat u uchazeče do seznamu registrovaných osob požadované obory a specializace podle § 5 odst. 3 a § 6 autorizačního zákona v plném rozsahu nebo zda uplatní postup podle § 24h zákona o uznávání odborné kvalifikace.

Rozsah částečného přístupu Komora uvede v zápisu do seznamu registrovaných osob a v osvědčení o registraci osoby usazené, resp. v osvědčení o registraci osoby hostující. Autorizační razítko usazené osoby s částečným přístupem obsahuje tuto informaci za evidenčním číslem. Pokud rozsah uznané odborné kvalifikace neumožní použít označení autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik ve smyslu autorizačního zákona, použije se profesní označení užité v domovském státě podle § 24h zákona o uznávání kvalifikace.


 

 

§ 7

 1. O všech jednáních a přijatých rozhodnutích týkajících se uznávání, resp. ověřování odborné kvalifikace se pořizují zápisy. Ty obsahují datum, místo zasedání, prezenci, průběh a závěry jednání.
 2. Rozhodnutí o registraci musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o opravném prostředku. Z výroku musí být patrné, zda byla registrace schválena nebo zda byl zápis do seznamu registrovaných osob odmítnut. Ve výroku je rovněž uveden rozsah vybraných a odborných činností, na které se registrace vztahuje.

§ 8

Slib osoby usazené

 1. Slib registrované osoby usazené se skládá buď ústně za přítomnosti předsedy Komory, popřípadě pověřeného člena představenstva, který předsedu zastupuje, nebo, nemůže-li být předepsaná forma slibu použita státními příslušníky jiných členských států Evropské unie, popřípadě státními příslušníky států ostatních, určí Komora, jakožto uznávací orgán v rozhodnutí o registraci osoby usazené s přihlédnutím k okolnostem, jakou odpovídající a rovnocennou formou bude tento právní úkon proveden.
 2. O složení předepsaného slibu se pořídí zápis, který obsahuje datum a místo konání slibu, jméno a podpis osoby skládající slib a jméno a podpis přítomného člena představenstva Komory, do jehož rukou byl slib složen.
 3. Zápis o složení předepsaného slibu, byl-li proveden jinou než ústní formou, obsahuje doklad o způsobu složení slibu, datum a místo konání slibu, jméno a podpis osoby skládající slib a jméno a podpis odpovědného člena představenstva Komory, do jehož rukou byl slib doručen.

§ 9

Osvědčení o registraci

 1. Po provedené registraci a složení slibu u osoby usazené je vydáváno razítko se státním znakem České republiky, obsahující jméno usazené osoby, číslo, pod nímž je zapsaná v seznamu registrovaných osob vedeném Komorou, a vyznačeným oborem, popřípadě specializací a osvědčení o provedení registrace, které obsahuje
  1. jméno a příjmení registrované osoby,
  2. rodné číslo nebo jiný obdobný identifikační údaj,
  3. Obor, popřípadě specializace registrace,
  4. Oprávnění používat profesní označení "autorizovaný inženýr", "autorizovaný technik" ve spojení s oborem, pro který mu byla registrace provedena,
  5. oprávnění vykazovat se osvědčením o registraci a razítkem,
  6. doklad o tom, že vybraná činnost ve výstavbě je regulovanou činností podle zákona č. 18/2004 Sb.
  7. Registrační číslo udělené Komorou,
  8. datum provedení registrace,
  9. podpis předsedy Komory nebo jím pověřené osoby,
  10. poučení o tom, že se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že úmyslně použije profesní označení v rozporu se zákonem č. 360/1992 Sb., nebo provozuje dočasně nebo příležitostně výdělečnou regulovanou činnost v rozporu se zákonem č. 360/1992 Sb., a zákonem č. 18/2004 Sb., kde lze uložit též zákaz činnosti na dobu do 1 roku.
 2. Dnem převzetí osvědčení o registraci se stává osoba usazená řádným členem Komory se všemi právy a povinnostmi z členství vyplývajícími (autorizační zákon).
 3. Registrace osob hostujících obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 (kromě razítka), dobu platnosti registrace a identifikační údaje díla, pro které byla registrace provedena. Osvědčení o registraci nabývá platnosti dnem uvedeným v rozhodnutí Komory, retroaktivita počátečního data platnosti na rozhodnutí se nepřipouští.

§ 10

Doklady o provedení registrace

 1. Nedílnou součástí dokladů o provedení registrace osoby usazené jsou:
  1. záznam o průběhu a výsledku kompenzačního opatření, pokud bylo součástí registračního řízení,
  2. zápis o rozhodnutí dle § 9 odst. 2,
  3. zápis o složení předepsaného slibu,
  4. kopie osvědčení o provedení registrace s vyznačením druhu autorizace,
  5. doklad o uzavření pojištění z odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti,
  6. kopie zápisu o vrácení dokladů registrované osobě,
  7. písemný pokyn k zápisu do seznamu registrovaných osob usazených.
 2. Nedílnou součástí dokladů o provedení registrace osoby hostující jsou:
  1. oznámení o výkonu povolání se žádostí o registraci s přiloženými předepsanými doklady,
  2. záznam o průběhu a výsledku kompenzačního opatření, pokud bylo součástí registračního řízení,
  3. zápis o rozhodnutí dle § 9 odst. 2,
  4. kopie osvědčení o provedení registrace s vyznačením druhu autorizace podle § 4 a doby, po kterou bude registrovaná osoba hostující vykonávat povolání na území České republiky,
  5. doklad o uzavření pojistné smlouvy o odpovědnosti za škody způsobené výkonem činnosti,
  6. kopie zápisu o vrácení dokladů uvedených v § 7 odst. 2 registrované osobě,
  7. písemný pokyn k zápisu do seznamu registrovaných osob hostujících.

§ 11

Náležitosti zápisu o předání dokladů o registraci

Zápis o předání dokladů o registraci osoby usazené obsahuje datum a místo předání, předměty předání, jméno a podpis předávající pověřené osoby a jméno a podpis registrované osoby.
Schváleno Představenstvem ČKAIT 12. 12. 2023

Účinnost: 1. 1. 2024