Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Snaha architektů začlenit geodety do autorizačního zákona

Snaha architektů začlenit geodety do autorizačního zákona

Skupina geodetů usiluje o vytvoření nového autorizačního oboru v zákoně č. 360/1992 Sb. (autorizační zákon). MMR ČR vyvolalo k tomuto návrhu společné jednání. Na tomto jednání zástupců ČKA, ČKAIT, ČÚZK, MMR ČR dne 28. 2. 2020 předseda ČKAIT Ing. Pavel Křeček prezentoval k uvedenému návrhu odmítavé stanovisko představenstva ČKAIT ze dne 13. 2. 2020.

Česká komora architektů přesto stále podporuje snahu geodetů o jejich začlenění do autorizačního zákona. Představenstvo ČKA v zápise č. 3 z roku 2020 ze dne 3. 3. 2020 uvádí: Představenstvo ČKA vítá a podporuje snahu geodetů o jejich začlenění do zákona č. 360/1992 Sb., a za logické považuje, aby se stali členy ČKAIT.


Reakce předsedy ČKAIT Ing. Pavla Křečka k tomuto usnesení představenstva ČKA:

Vážený pane předsedo,
s údivem jsem si přečetl dnes (9. 3. 2020) zveřejněné usnesení Vašeho představenstva ze dne 3. 3. 2020:

20/03/02: Připravit odpověď geodetům – nesporně patří do vybrané činnosti ve výstavbě, vítáme jejich snahu a podporujeme jejich začlenění do zákona č. 360/1992; za naprosto logické považujeme, aby se stali členem ČKAIT pod písm. l) jako autorizovaní geodeti
Odpovídá – D. Rybková
T – 6. 3. 2020

Geodeti jako vybraná činnost ve výstavbě – úprava zákona č. 360/1992 Sb.
U20/03/12: Představenstvo vítá a podporuje snahu geodetů o jejich začlenění do Zákona č. 360/1992 a za logické považuje, aby se stali členy ČKAIT.
PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0
Nepřítomen: J. Hainc, D. Hlouch, P. Hoffman
Návrh byl přijat.

Dovolil bych si proto několik zásadních připomínek:
 1. Od účinnosti našeho společného zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je nepsaným a doposud všemi dosavadními předsedy dodržovaným pravidlem, že si navzájem nezasahujeme do § 17-19 předmětného zákona.

 2. Zeměměřické činnosti jsou nesporně činnosti, které se vykonávají v průběhu přípravy a realizace staveb. O tom svědčí zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pokud bychom přijali Váš závěr, že „nesporně patří do vybraných činností ve výstavbě“, pak by sem patřili i energetičtí specialisté, geologové a hydrogeologové, bánští projektanti, fyzické osoby zpracovávající posudky EIA, atd.

 3. Už v době přijetí Vašeho usnesení bylo známé, že je ukončené mezirezortní připomínkové řízení (24. 1. 2020 – 21. 2. 2020) vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, kde se § 13 odst. 1 písm. c) mění následovně:

  Úřední oprávnění se uděluje pro ověřování:
  • výsledků zeměměřických činností využívaných pro vedení digitální technické mapy a ve výstavbě, zejména geodetického podkladu pro vedení digitální technické mapy a pro výstavbu, dokumentace o vytyčovací síti, dokumentace o vytyčení prostorové polohy, rozměru a tvaru stavby pro účely výstavby a o dohledu na dodržování její prostorové polohy a geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, která obsahuje geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení,

   V důvodové zprávě k tomuto vládnímu návrhu není ani zmínka o tom, že by se výše uvedené činnosti (alespoň) do budoucna mohly přesunout do stavebního zákona. Pokud by ovšem zůstaly v zákoně o zeměměřictví a současně by šlo o vybranou činnost ve výstavbě, došlo by podle našeho mínění k dvojkolejnosti těchto činností.

 4. V době vydání Vašeho usnesení už Vám byl známý názor představitelů ČÚZK (společné jednání zástupců MMR ČR, ČÚZK, ČKA a ČKAIT dne 28. 2. 2020), že hlavním důvodem přesunu geodetů do autorizačního zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je skutečnost, že zákon č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neřeší možnost disciplinární řízení provinění geodetů bez úředního oprávnění. Máme za to, že tento problém bylo možné vyřešit při přípravě vládní novely zákona o zeměměřictví.
V Praze 9. 3. 2020

Ing. Pavel Křeček

09. 03. 2020