Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Společný dopis předsedů ČKAIT a ČKA předsedovi ÚOHS

Společný dopis předsedů ČKAIT a ČKA předsedovi ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Ing. Petr Rafaj
předseda úřadu

tř. kpt. Jaroše 7
604 55 Brno


V Praze dne 21. 9. 2015Vážený pane předsedo,

dne 9. 7. 2015 obdržel předseda ČKAIT Pavel Křeček Vaši odpověď č. j. ÚOHS-L0186/2015/OS-17039/2015/440/LRyna na žádost ČKAIT, aby Úřad vyslovil souhlas s vydáváním ceníků a honorářových řádů pro oblast zpracování projektových dokumentací z úrovně státu.

K obdržené odpovědí bychom rádi uvedli tyto připomínky:

Při posouzení obsahu žádosti opětovně připomínáte, že vydáním ceníků a honorářových řádů by docházelo ke kartelovému jednání. Tento výstup musíme zásadně odmítnout, protože vydávání těchto pomůcek by nebylo závazné.

Ve své odpovědi dále uvádíte, že jakékoli stanovení cenového vzorce, určení jednotlivých složek nákladů či pravidel, co do nákladů započítávat a podobně, je považováno za závažné porušení soutěžních pravidel a musí být Úřadem trestáno. Jako příklad uvádíte, že ani odměna právníka by se neměla odvíjet od hodnoty dědictví (odměna notáři za dědické řízení je kalkulovaná z ceny dědictví). K tomuto případu podotýkáte, že se jedná o doposud neodstraněný protisoutěžní a protispotřebitelský relikt. Nemáme ovšem informace o snaze Úřadu tento relikt odstranit a už vůbec ne, že by Úřad popsaný a uzákoněný postup notářů trestal.

Skutečnost, že Úřad nemá poznatky o tom, aby situace na trhu vztahující se k projednávané problematice vyžadovala jakoukoliv regulaci, případně jiný zásah ze strany státu či státních orgánů ještě neznamená, že opak je pravdou. Vydávání ceníku a honorářových řádů je přímo žádoucí z titulu ochrany spotřebitele. Pokud jako argument uvádíte poznatek, že na stavebním trhu působí zcela nadbytečné množství soutěžitelů, kterým jde o přežití na trhu, musíte si uvědomit druhou stránku tohoto chování soutěžících - aby přežili a veřejnou zakázku vyhráli, návrh cen je podlimitní. Zdálo by se, že ušetří spotřebiteli – veřejnému zadavateli finanční prostředky. Pokud byste ovšem do důsledku chtěl prošetřit realizaci stavby dle takto navrhovaných cen, zjistil byste, že zadavatel neušetřil – skutečná, neriziková cena se objeví v naúčtování víceprací.

Úvaha Úřadu, že cenovou pomůcku pro veřejné zadavatele, na tvorbě které se podílejí komory, si lze představit v zemích s vyspělou občanskou společností, je na diskusi – nejsou náhodou státní orgány ty, které by se měly na budování vyspělé občanské společnosti podílet, nejsou náhodou státní orgány ty, které budování vyspělé občanské společnosti brzdí?

Myslíme si, že Úřad z titulu svého úkolu ochrany hospodářské soutěže by měl vystupovat nejen proti neoprávněně vysokým cenám, ale také proti mimořádně nízkým cenám. Tuto činnost na ochranu čistoty hospodářské soutěže jsme však v projektové přípravě zatím nezaznamenali. Není přece standardní, aby vyhrála nabídka, která je na 10 % nebo 20 % předpokládané ceny vyhlášené zadavatelem veřejné zakázky. Kde je potom ochrana před dumpingovými cenami? Ceníky by byly proto vhodnou a nezávaznou pomůckou i pro veřejnou správu. Uvítali bychom současně, kdyby se Úřad více angažoval v metodice určování mimořádně nízkých nabídkových cen, aby byl dodržován zákon i z druhé strany, tj. ze strany zadavatelů.

V přímé návaznosti na schválenou vládní Politiku architektury a stavební kultury a s cílem nabídnout nástroj na ochranu spotřebitele, tedy i veřejného zadavatele, zpracovaly naše komory program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností architekta / inženýra pro pozemní a krajinářské stavby a dále program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností zpracovatele územně plánovací dokumentace (územního plánu) – tyto programy stanovují potřebnou hodinovou dotaci na projekty staveb, resp. územně plánovací dokumentaci; součástí těchto programů jsou i standardy jednotlivých výkonových fází výše uvedených dokumentací. V této souvislosti se odvoláváme i na zákon č. 360/1992 Sb., který nám tyto standardy vydávat umožňuje, a stavební zákon, včetně prováděcích předpisů, ze kterých vyplývá státem požadovaný závazný obsah jednotlivých dokumentací.

Zároveň naše komory zpracovaly program pro stanovení investičních nákladů stavby, v závislosti na typu stavby, standardu vybavení atd. – podklady pro tento program budou průběžně aktualizovány podle reálné situace ve stavebnictví. Výstup z tohoto programu bude sloužit k zadání vstupního údaje pro výše zmíněný program pro stanovení předpokládané hodnoty projektových činností architekta / inženýra pro pozemní a krajinářské stavby – alternativně bude možné stanovit tyto investiční náklady odborným odhadem, případně na základě studie / návrhu stavby.

Hodinové dotace, stanovené pomocí výše uvedených programů, budou odpovídat nutné časové náročnosti pro vypracování úplné, proveditelné a bezpečné projektové dokumentace stavby či objektu, případně územního plánu, v souladu s příslušnými právními předpisy (stavebním zákonem, souvisejícími závaznými předpisy, technickými normami apod.).

Vážený pane předsedo, věříme, že vydávání výše uvedených programů a standardů není v rozporu s Vaším výkladem kartelového jednání a nebude posuzováno Vaším úřadem negativně.

Děkujeme, že se našimi návrhy budete zabývat.


S pozdravem


Ing. arch. Ivan Plicka
předseda ČKA
Ing. Pavel Křeček
předseda ČKAIT
23. 09. 2015