Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Statut Kancelaří

Statut Kancelaří

Představenstvo České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (dále jen Komora) v souladu s ustanovením § 23 odst. 6 písm. i) a § 30 odst. 1 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) schválilo dne 5. 3. 2015 tento

STATUT KANCELÁŘÍ
ČESKÉ KOMORY AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
I.
Působnost statutu

Statut kanceláří doplňuje Organizační řád Komory schválený shromážděním delegátů dne 21. 3. 2015; upravuje postavení kanceláří vystupovat v právních vztazích při zajišťování hospodářské a statutem vymezené činnosti, její působnost při zajišťování organizační, řídící, odborné, vzdělávací, ekonomické a administrativní činnosti a vztah kanceláře vůči členům Komory.

II.
Právní postavení kanceláří
 1. Komora je samosprávná stavovská organizace s působností v České republice.
 2. Komora je právnická osoba zřízená podle ustanovení § 23 a následných paragrafů Zákona. Českým statistickým úřadem má přidělené identifikační číslo CZ 45770743. Sídlem Komory je Praha. Komoru navenek zastupuje předseda Komory.
 3. Kancelář Komory v Praze (dále jen kancelář Komory) je vnitřní organizační jednotkou zřizovanou Komorou ve smyslu § 30, odst. 4 Zákona.
 4. Kancelář Komory a její vnitřní organizační pobočky zřízené v krajích jsou povinny se řídit Zákonem, řády a dalšími vnitřními předpisy Komory a tímto statutem.
III.
Organizační uspořádání kanceláří
 1. K zajištění odborných, ekonomických, administrativních a dalších vymezených činností Komory jsou v souladu s § 30 odst. 4 Zákona zřízeny v Praze kancelář Komory a v krajích její vnitřní organizační pobočky (dále jen oblastní, resp. regionální kancelář).
 2. V čele kanceláře Komory stojí ředitel kanceláře.
 3. Za činnost kanceláře Komory zodpovídá ředitel kanceláře Komory, který je zaměstnancem Komory.
 4. Ředitele kanceláře Komory jmenuje a odvolává předseda Komory na návrh představenstva Komory.
 5. V čele oblastní resp. regionální kanceláře stojí tajemník kanceláře.
 6. Pracovní poměr s tajemníkem kanceláře uzavírá ředitel kanceláře Komory na návrh výboru oblasti.
 7. Za administrativní činnost, provoz a správu majetku oblastní resp. regionální kanceláře zodpovídá tajemník kanceláře, který je zaměstnancem Komory.
 8. Při zajištění činnosti se tajemník kanceláře řídí pokyny vydanými předsedou oblasti, metodicky je tajemník kanceláře řízen ředitelem kanceláře Komory.
 9. Za odbornou, ekonomickou, organizační a vzdělávací činnost v oblasti zodpovídá předseda oblasti.
IV.
Kancelář Komory
Kancelář Komory zejména:
 1. Zajišťuje činnost předsedy a místopředsedů Komory, představenstva, autorizační rady, dozorčí rady, stavovského soudu a jeho disciplinárních senátů, pracovních skupin (odborných komisí, odborných rad).
 2. Zajišťuje správu majetku Komory a zabezpečuje veškeré hospodářské a administrativní činnosti Komory.
 3. Organizačně zajišťuje Shromáždění delegátů.
 4. Vede stanovenou evidenci žadatelů o autorizaci a seznam autorizovaných osob.
 5. Přijímá žádosti o registraci osob, které nejsou občany České republiky.
 6. Vede seznamy registrovaných osob.
 7. Vede evidenci autorizovaných inspektorů.
 8. Zajišťuje informace pro členy Komory, jejich zpracování, vydání a distribuci.
 9. Zajišťuje správu majetku kanceláře a v souladu s ekonomickými pravidly Komory zabezpečuje veškeré hospodářské a administrativní činnosti Komory.
 10. K zajištění vymezených činností zřizuje odborná střediska, např. středisko autorizací, středisko vzdělávání a informací, středisko legislativně právní a středisko informačních technologií.
V.
Ředitel kanceláře Komory
 1. Kancelář Komory je řízena ředitelem kanceláře Komory s vysokoškolským vzděláním technického nebo ekonomickosprávního zaměření.
 2. Ředitel kanceláře Komory určuje svého zástupce.
 3. Ředitel kanceláře Komory je oprávněn jednat jménem Komory v rozsahu zmocnění delegovaných mu předsedou Komory a v případech, kdy je kancelář Komory pověřena výkonem rozhodnutí jednotlivých orgánů Komory.
 4. Ředitel kanceláře Komory metodicky řídí oblastní resp. regionální kanceláře.
 5. Ředitel kanceláře Komory řeší pracovně právní vztahy zaměstnanců Komory a v rámci pracovních smluv upřesňuje podmínky jejich činnosti.
VI.
Oblastní kanceláře
K zajištění odborných, ekonomických, administrativních a dalších vymezených činností Komory v oblastech se v sídlech krajů zřizují oblastní kanceláře, které zejména:
 1. Zajišťují činnost výboru oblasti a podle potřeby i činnost ostatních funkcionářů Komory.
 2. Vedou evidenci členů oblasti.
 3. Přijímají žádosti o autorizaci.
 4. Vydávají doklady dotčeným osobám dle § 23 odst. 7 Zákona.
 5. Organizují akce Celoživotního vzdělávání členů Komory a vyhodnocují účast a aktivitu členů oblasti na těchto akcích.
 6. Organizačně zajišťují valné hromady oblastí.
 7. Zajišťují správu majetku kanceláře a v souladu s ekonomickými pravidly Komory zabezpečují veškeré hospodářské a administrativní činnosti Komory v oblasti.
 8. Spolupracují s orgány státní správy, místní samosprávy, odbornými organizacemi a školami.
 9. Ve shodě s orgány Komory spolupracují s obdobnými zahraničními institucemi, zejména s příhraničními kancelářemi zahraničních profesních Komor.
 10. Úřední hodiny stanovují ve spolupráci s kanceláří Komory tak, aby byl v oblasti vhodně zajištěn styk s veřejností v ranních i odpoledních hodinách.
VII.
Vedení oblastních kanceláří
 1. Oblastní kancelář je vedena tajemníkem, který má nejméně střední nebo vyšší odborné vzdělání.
 2. Tajemník oblastní kanceláře je při zajišťování administrativní činnosti, provozu a správy majetku oblastní kanceláře řízen ředitelem kanceláře Komory a při realizaci odborné, ekonomické, organizační a vzdělávací činnosti se řídí pokyny předsedy oblasti.
VIII.
Regionální kanceláře v Praze a v Brně
Nad rámec činností oblastních kanceláří v krajích podle kap. VI tohoto statutu zajišťují regionální kanceláře v Praze a v Brně:
 1. Podmínky pro činnost předsedy, místopředsedů Komory a dalších členů orgánů Komory při jejich působení v Praze a v Brně.
 2. Podmínky pro činnost disciplinárního senátu, dozorčí komise a pracovních skupin (odborných komisí, odborných rad) při jejich působení v Praze a v Brně.
 3. Podmínky pro činnost redakčních rad odborných časopisů Komory a jejich vydávání v Praze a v Brně.
 4. Podmínky pro činnost zkušebních komisí v Praze a v Brně.
 5. Podmínky pro složení předepsaného slibu v Praze a v Brně a tento slib organizují.
 6. Odborné a organizační činnosti z pověření ředitele kanceláře Komory.
IX.
Ostatní ustanovení
 1. Ke dni účinnosti tohoto statutu se ruší původní statut kanceláří ze dne 10. 6. 2011.
 2. Tento statut nabývá účinnosti dnem 5. 3. 2015.