Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 8. 2016

Zápis z Ediční rady ČKAIT 30. 8. 2016

Přítomni: Ing. Jindřich Pater, Ing. Šárka Janoušková, Ing. Renata Karasová, doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Jan Pavlíček, CSc., doc. Ing. arch. Jiří Mojžíš, doc. Ing. Karel Papež, CSc., Ing. Dominika Hejduková
Omluveni: Ing. Vladimír Smrž, Mgr. Jan Táborský a Ing. Svatopluk Zídek (IC ČKAIT)
Hosté: Ing. Radek Hnízdil, Ph.D.

Program:
 1. Kontrola zápisu z 30. 3. 2016
  • Geoenvironmentální průzkum brownfieldů: Doporučení pro zadání, provedení a vyhodnocení průzkumných prací
   Kolektiv autorů: předkládá Mgr. Mráz, MD.
   Základní informace a praktická doporučení pro široké spektrum účastníků výstavby, zájmové organizace i odbornou veřejnost, bude zařazeno do PROFESIS.
   Stav k 29. 8. 2016: rukopis (ve zpracování) je ve skluzu; podle informace autora bude hotovo ještě ve 2. pol. 2016.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat.

  • Smluvní vzory ve výstavbě
   Autoři: Mgr. David Dvořák, Ing. Petr Serafín, JUDr. Grulich
   Oponent: Ing. Horák, členové RPRP
   Stav k 29. 8. 2016: na PROFESIS byly uloženy pomůcky: Smluvní vztahy v provádění staveb, Smluvní vztahy v projektové činnosti
   Autoři připravují rukopis do knižní podoby; bude slučovat výše jmenované pomůcky do jedné publikace; termín předání 30. 9. 2016.
   Závěr: ER doporučuje vydat pro všechny AO.

  • Příručka pro stavbyvedoucí
   Garant: Ing. Zídek
   Praktická pomůcka.
   Stav k 29. 8. 2016: je nutné sestavit autorský kolektiv na jednotlivé části, např. stavitel Doležel (odborné vedení stavby), Ing. Pater (BOZP), Ing. Špačková (PO), Ing. Štěpán (projektová dokumentace)… a vydat ve vyšším nákladu.
   Závěr: stav nezměněn; ER doporučuje zintenzívnit u garanta přípravu na rok 2017 a vydat ve vyšším nákladu.

  • Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování
   Autor: Ing. Fialová MMR, Ing. arch. Jiří Mojžíš
   Aktuální stav právní úpravy územního plánování, praktické uplatňování stavebního zákona, odpovědi na časté dotazy
   Stav k 29. 8. 2016: rukopis je v redakčním zpracování (vypořádat na SVI zbývající připomínky oponentů); bude uložen na PROFESIS a vydán knižně.
   Závěr: ER doporučuje.

  • Osobnosti stavitelství
   Autor: Petr Zázvorka
   Výběr osobností, které za posledních 150 let významně ovlivnily stavitelství.
   Stav k 29. 8. 2016: publikace je v tisku; křest při příležitosti Stavby roku 2016 v 10/2016.
   Závěr: ER doporučuje

  • Informační příručka k panelovým domům
   Kolektiv autorů
   Nové vydání praktické příručky z roku 2002 – přehled jednotlivých soustav panelových domů.
   Stav k 29. 8. 2016: sestavit autorský kolektiv; pokračovat v jednání s autory.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání, připravit na rok 2017.

  • Zásady BOZP v tabulkách
   Autoři: Ing. Mikulica (návrh: Ing. Pater)
   Návrh praktické příručky z oblasti výkopových prací: právní předpis, normová hodnota, špatný a dobrý příklad aplikace v praxi (Ing. Pater).
   Stav k 30. 3. 2016: zpracovatel z RWE je začátkem roku 2017 ochoten jednat o využití příručky v knihovnách ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v jednání na rok 2017.

  • Rukověť AO – pro nové členy
   Kolektiv autorů
   Praktická pomůcka pro nové členy vstupující do ČKAIT. Informace o CŽV, pojištění, razítku, deníku AO, řádech ČKAIT, právní poradně, slevách publikací, seminářích, způsobu výkonu činnosti, PROFESIS.
   Stav k 29. 8. 2016: je v přípravě ve spolupráci SVI s Ing. Zimovou SA ČKAIT.
   Závěr: ER doporučuje

  • Předpjatý beton
   Autor: Ing. Vítek
   Historie předpjatého betonu – autor nahradil před časem osloveného doc. Vovsa.
   Stav k 29. 8. 2016: rukopis (cca 400 str.) je v redakčním zpracování; pokračuje ze strany SVI ověřování zájmu na všech FAST.
   Závěr: ER doporučuje

 2. Nové náměty
  • Přehled skeletových konstrukcí
   Autor: Ing. Václav Vimmr, CSc.
   Základní technické parametry skeletových soustav, které se vyráběly a stavěly v ČR v letech 1960-1990.
   Stav k 29. 8. 2016: v jednání s autorem, rukopis přislíben do 30. 9. 2016; vydání knižně 2017.
   Závěr: ER doporučuje

  • Nové krovy
   Autoři: Ing. Jelínek, Ing. Červený, Ing. Řaha
   Stav k 29. 8. 2016: rukopis hotov; je u oponentury (Ing. Lorenc, Ing. Kloiber, Ing. Kulhánek); bude vydáno knižně do konce roku 2016.
   Závěr: ER doporučuje

  • Vysokorychlostní tratě v ČR, příklady z Evropy
   Návrh: doc. Pavlíček – pošle anotaci (po konferenci Železnice v listopadu 2016)
   Vazba na nově vydanou knihu ,,Vysokorychlostní železnice – nekonveční dopravní systémy, Palík, Kořínek, Blažek.
   Závěr: ER doporučuje hledat autory; bude řešeno na aktivu dopravních staveb – Ing. Mandík (Ing. Mráz, doc. Kubát, Ing. Horvát).

  • Mariánské lázně – velká obnova kolonády
   Autor: Ing. Janeček – prof. Drdácký (návrh: Ing. Zídek)
   Stav k 29. 8. 2016: rukopis hotov
   Závěr: ER doporučuje, bude finančně podpořeno z kraje (prověřuje Ing. Zídek).

  • Zemědělské stavby
   Kolektiv autorů
   Závěr: ER doporučuje hledat autory pro tuto oblast ve spolupráci s pracovní skupinou Zemědělské stavby – Ing. Vaverka (pokračovat v jednání, navázána nová spolupráce s ČZU v Praze - Ing. Kamil Trgala)

  • Standardy profesních výkonů
   Kolektiv autorů: Ing. Štěpán a kol. (PS), Ing. Pater a kol. (TZS), Ing. Petlach a kol. (TPS)
   Stav k 29. 8. 2016: materiál v pracovní podobě uložen v PROFESIS – pomůcka A 4.1(PS), autoři upravují, slaďují s architekty a doplňují se podklady TZS a TPS; práce nejsou ukončeny.
   Závěr: ER doporučuje vydat v tištěné podobě.

  • Stavební zákon k 15. 4. 2016
   Stav k 29. 8. 2016: vydán aktualizovaný dotisk
   Závěr: ER doporučuje pro všechny členy vydat až po velké novele zákona v r. 2017/2018.

  • Zákon o zadávání veřejných zakázek
   Úplné znění podle stavu k 1. 10. 2016
   Stav k 29. 8. 2016: v přípravě do tisku
   Závěr: ER doporučuje vydat jen v běžném nákladu (ne pro všechny AO)

  • Stavební kniha 2017
   Stav k 29. 8. 2016: návrh zaměření: Návrat života do center historických měst.
   Závěr: ER doporučuje

  • Stavitelství do kapsy II – práce PSV
   Stav k 29. 8. 2016: návrh
   Závěr: ER doporučuje pokračovat v přípravě a vydat opět v úzkém formátu pro všechny AO.

  • Technologie prací na železničním svršku
   Vedoucí autorského kolektivu Ing. Dubský
   Stav k 29. 8. 2016: na rukopisu se pracuje. Publikace by měla obsahovat text, fotografie, obrázky, tabulky a grafy a svým zaměřením se přibližuje k publikaci Technologie stavby vozovek; rukopis přislíben k 30. 6. 2016.
   Závěr: ER doporučuje

 3. Různé
  • Ing. Pater předložil, s ohledem na personální změny v SVI a IC ČKAIT k 1. 10. 2016, návrh úpravy složení ER: Ing. Pater, Ing. Hejduková, Ing. Karasová, Ing. Smrž, doc. Kulhánek, Ing. Pavlíček, doc. Mojžíš, doc. Papež; hosté Ing. Hnízdil, Ing. Janoušková, Ing. Zídek popř. podle potřeby další.
  • SVI předvedlo nově vydané publikace: Navrhování nosných konstrukcí, Osobnosti stavitelství, Tradiční vápenné omítky, Denní osvětlení, Stavební kniha 2016, A 3.19 Dokumentace staveb, A 3.20 Podlahová plocha.
  • ER doporučuje oslovit Mgr. Petru Adámkovou, k návrhu nového námětu z oblasti aplikace ObčZ č. 89/2012 Sb. ve výstavbě.
  • Ing. Hnízdil informoval o vkládání opravného listu ,,Pravidel pro používání razítka …,, do Deníku AP při slibech Praha, Brno.
  • ER prodiskutovala přístup v r. 2017 k případným budoucím knižním dotiskům A 3.3 ŽZ, A 3.2 AZ, A 3.1 SZ, A 1.8 Soutěžní řád a dalších v aktuálním úplném znění.
  • Ing. arch Mojžíš informoval ER o možnosti převzetí vydávání časopisu Obce architektů, ARCHITEKT (cena cca 150 Kč) do PROFESIS; SVI prověří možnosti.
  • SVI prověří možnosti zpracovávání přílohy Z+i ,,Přehled právních předpisů …,, ze strany JUDr. Libora Vaňouse i pro další ročníky Z+i.

Termín příštího zasedání: příští schůzka ER (11/2016) bude upřesněna podle potřeby; SVI, 5. patro, dům ČKAIT a proběhne vč. vyhodnocení činnosti členů ER za II. pol. 2016.

Praha, 30. 8. 2016
Ing. Jindřich Pater, předseda ER
Ing. Renata Karasová, SVI ČKAIT