Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2019

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2019

Datum: 13. 2. 2019
Čas: 14.00 – 16.00 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.p.

Přítomni: prof. Ing. Materna, Ing. Hnízdil, Ing. Synek, pí Báčová, Ing. Matějka, Nechyba, Ing. Minka, Ing. Klečka, Ing. Poděbrad (částečně), Ing. Marek, Ing. Serafín (částečně), Ing. arch. Fibiger, Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Matyáš, Mgr. Dvořák, doc. Ing. Šuhajda, doc. Ing. Rubina, Ing. Loukota, doc. Ing. Kuda, Ing. Remeš
Host:

Program jednání:
 1. Akreditace komerčních kurzů infomačního modelování staveb
  prof. Materna
  • přivítal účastníky jednání a v úvodním proslovu informoval o publikacích „Zavádění BIM u existujících staveb“ (Kuda a kol.), „Veřejné stavební investice“ (Dufek a kol.)
  • k problematice akreditace komerčních kurzů BIM připravených FSv ČVUT, FAST VUT a FAST VŠB - TU sděluje, že kurzy byly ČKAIT akreditovány jako semináře typu A (s kalkulovanou cenu 13 300,- Kč)
  • konstatuje, že Ing. Matějka bude mít ohledně kurzů zveřejněný infomarční článek v Z+i č. 1/2019
  Ing. Matějka
  • zájemci se mohou přihlašovat na www.koncepcebim.cz
  • 1. etapa, v rozsahu 30 výukových hodin, pro max. 20 osob, začíná v březnu 2019 a uskuteční se na FSt v Praze
  • v dalších etapách je cílem nabízet větší množství dílčích kurzů (pro zadavatele, projektanty, zhotovitele, provozovatele), které by se mohly uplatňovat pro autorizované osoby v obou Komorách
  • ve spolupráci FSv a FA byla podána žádost o podporu rozvoje CŽV v oblasti BIM
  • o kurzy projevil zájem i děkan FA, děkan FA Lábus
  prof. Materna
  • byla by vhodná zpětná vazba, zda se na kurz přihlásily i AO
  Ing. Hnízdil
  • informoval o reakcích účastníků valných hromad na problematiku BIM

 2. Kvalifikační a hodnoticí standardy specialistů a koordinátorů BIM
  prof. Materna
  • dále informoval o postupu prací na „Kvalifikačních a hodnoticích standardech“ specialistů a koordinátorů BIM z pohledu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  • profesní kvalifikace byly odsouhlasené sektorovou radou a cestou NÚV postoupeny k připomínkám na MPO
  Ing. Matějka
  • informuje o obhájené diplomové práci „Formalizace rolí při využití BIM“

 3. Různé
  arch. Fibiger
  • na problematiku BIM navázal pozvánkou na 5. odbornou konferenci BIM ve stavebnictví 2019 – BIM v rámci digitálního Česka (28.-29.5.2019, Nadace ABF, Praha 1); současně se dotazuje přítomných, zda by se aktivně svým příspěvkem do programu nezapojili
  prof. Materna
  • se dotazuje na katalogy pro rozpočtování ve vztahu k BIM
  p. Nechyba
  • pro přípravu je zřízena pracovní skupina a ČAS hledá další experty, kteří by byli ochotní spolupracovat
  • jde o dlouhodobou citlivou a komplexní záležitost
  Ing. Marek
  • podporoval by odkaz na www.koncepcebim.cz v periodikách a stránkách ČKAIT (p. Nechyba je ochotný poskytnout logo pro odkaz zveřejněný na stránkách Komory)
  p. Nechyba
  • do měsíce by ČAS měl zpřístupnit na svých stránkách agendu „blog“, kde bude pro Komoru prostor pro vzájemnou komunikaci
  • dále upřesňuje, že informace z různých pracovních komisí ČAS-u budou procházet recenzovanými procesy ve 4 stupních; cílem je dosáhnout vykomunikované dokumenty
  • na základě už proběhlých rozhovorů s Ing. Keimem a Ing. Klečkou, by byl k připomínkám zřízen samostatný účet ČKAIT bim@ckait.cz , který by spravoval Ing. Klečka a za ČKAIT by byly odesílány připomínky najednou (členové komise souhlasí)
  Ing. Serafín
  • připomíná, že nejde o legislativní proces, je možné připomínkovat i osobně
  arch. Fibiger
  • nastoluje otázku, zda se připraví stanovisko této skupiny k rekodifikaci věcného záměru SZ
  Ing. Hnízdil
  • je názoru, že ČKAIT by neměla suplovat připomínkové místo MPO k této problematice
  p. Nechyba
  • poukazuje v rámci věcného záměru na digitální technické mapy, kde část architektury digitalizace má na starosti ČAS; jinak jde o koncept evoluční, jiná věc je termín účinnosti
  Ing. Klečka
  • je nutné v rámci rekodifikace rozlišovat elektronizaci a digitalizaci
  p. Nechyba
  • poukazuje na dvě roviny: přípustné účely pro zveřejnění určité množiny dat a pak příprava datových standardů, tzn. propojení právní roviny s technickými možnostmi
  Ing. Poděbrad
  • jde o evoluci i z pohledu softwarových prvků, není cesta zpět
  Ing. Synek
  • rekodifikace se zatím nezabývá problémem komplexní smlouvy se všemi účastníky stavebního procesu, tzv. IPD „Integrated Project Delivery“ - Integrovaná dodávka projektu je smluvní vztah se spravedlivějším přístupem k rozdělení rizik a přínosů mezi účastníky projektu
  Ing. Serafín
  • mělo by se informovat o výhledu připravovaných akcí CZ BIM, SIA i ČKAIT
  p. Nechyba
  • avizuje únorové Stavební veletrhy v Brně
  prof. Materna
  • informuje o Ouverture 26. v 19.00 hod. „Moderní návrhy budov“
  • ve stánku ČKAIT bude poradenské centrum k činnosti AO v oblasti vodních staveb
  • Inženýrský den se uskuteční 24.4.2019 na FAST VUT Brno, je věnován „suchu“
  pí Báčová
  • doporučuje, aby se oblastním kancelářím nabídl v rámci CŽV seminář Ing. Matyáše (zkušenosti projektových kanceláří ohledně s BIM)

 4. Závěr
  prof. Materna poděkoval za účast a stanovil termín následujícího jednání na 30.4.2019 od 14.00 hod. – velká zasedačka budovy ČKAIT

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: prof. Materna