Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2020

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 1/2020

Čas: 15.00 – 17.30 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2. p.
Přítomni: prof. Ing. Materna, Ing. Hnízdil, Ing. Serafín, J. Nechyba, Ing. Poděbrad, Ing. Synek, pí Báčová, Ing. Klečka, Ing. Loukota, Ing. Matějka, Ing. arch. Fibiger, Ing. Košulič, Ing. Faltejsek, Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Matyáš, Mgr. Dvořák, doc. Ing. Šuhajda, doc. Ing. Rubina, doc. Ing. Kuda, Ing. Remeš, Ing. Marek, Ing. Bukovský, Ing. Minka
Host:

Program jednání:
 1. Kontrolní den u náměstka MPO Muřického

  Ing. Klečka - Informoval o průběhu kontrolního dne na MPO. Obsahem jednání byla informace o stavu pilotních projektů, byl představen obsah DSIMS, který byl připomínkujícím v průběhu jednání rozeslán. Byl představen plán vytvoření tzv. OTO, jejíchž členové mají obsahově připomínkovat DSIMS. Posledním bodem byly připomínky k recenznímu řízení, který nejen ČKAIT stále považuje za nevyvážený a neodpovídající připomínkovému řízení v legislativě a v normalizaci. Náměstek přislíbil nápravu.

 2. Vzdělávání a informace

  Ing. Košulič - RTS odešla z agentury ČAS, vystoupila z CzBIM; vyzkoušeli jsme si sami co BIM je, abychom poté mohli případně odborně připomínkovat. Aktuálně je RTS BIM k dispozici pro oceňování a lze si jej vyzkoušet.

  prof. Materna - navrhuje, aby Ing. Košulič napsal do Z+i článek za RTS (uzávěrka je 3.3.2020)

  Ing. Serafín - informuje o příloze časopisu Stavitel; je celá věnována BIM – digitalizace ve stavebnictví; ČAS bude školit až po dopracování metodik

  prof. Materna - CzBIM přislíbil systém kurzů pro jednotlivé OK v rozsahu 4-8 hod.; oblasti si budou moci vybírat jak termín, tak kurz

  Ing. Matějka - je akreditován 4. běh úvodního kurzu (29.2.2020); probíhají přípravy navazujících kurzů zaměřených na projektování a facility management. Dále informoval o tom, že na úvodní kurzy je enormní zájem, i bez reklamní kampaně

  Ing. Faltejsek - VŠB TU Ostrava má kurzy ve stadiu příprav

  Ing. arch. Fibiger - ABF zahajuje intenzivní přípravy 6. konference BIM ve stavebnictví; rozešle základní program a byl by rád za připomínky a náměty v co nejkratší době. Dále upozorňuje na konferenci Větrání a vnitřní prostředí. Dále informoval - FOR ARCH bude mít nosné téma digitalizace a stavební právo

  pí Báčová - ráda by sehnala článek s tematikou BIM pro dřevostavby

  prof. Materna - u těchto staveb je prefabrikace vysoká, je zde nutný celkem jiný přístup

  Ing. Hnízdil - Komora obdržela žádost o záštitu na stavební konferenci v Polsku i ČB (Mojmír Severín)

  prof. Materna - dále informuje o Ouvertuře Stavebního veletrhu Brno 2020 - Vnitřní prostředí budov – 25.2.2020 od 18.30 hod., místem konání je tradičně Novobarokní aula Rektorátu VUT v Brně.

  p. Nechyba - upozorňuje na mezinárodní konferenci BIM summit 31.3.-1.4.2020 v Stockholmu


 3. Připomínkovací proces dokumentů ČAS

  Ing. Klečka - upozorňuje na problémy v připomínkovacím procesu jednotlivých dokumentů ČAS; se svým přístupovým právem nevidí probíhající zpětné vazby, jenom výsledný dokument. Dále upozornil - není možné se k výslednému vypořádání vyjádřit ve smyslu akceptace/neakceptace

  Ing. Serafín - rozpory bude řešit mezirezortní pracovní skupina; je nutné se následně ozvat, když to nebude fungovat

  p. Nechyba - pokud má někdo problém, má to nahlásit, je zvláštní, že kromě Ing. Klečky nikdo jiný problém nemá. Je evidováno cca 230 recenzentů pro různých pracovních skupinách; je přesvědčen, že proces připomínek je transparentní. Dokumenty nemají charakter závaznosti, nebudou povinné, jsou doporučující. Jediným povinným dokumentem bude informační model datového standardu ve stavebnictví.


 4. Zákon o BIM a prováděcí vyhlášky

  p. Nechyba -připravovaný zákon o BIM bude mít cca 4 stránky. Vyhlášky budou řešit elektronickou formu PD, proces modelování, digitální vystavěné prostředí (je poloze záměru)

  Ing. Synek - abychom se mohli vyjádřit, očekáváme pilotní projekty.

  Ing. arch. Fibiger - termín vystavěné prostřední v české odborné terminologii byl použit v Politice architektury a stavební kultury.

  pí Báčová - vystavěné prostředí se regulovat nedá; právníci tento pojem převzali s angličtiny.

  p. Nechyba - k tomu termínu (built environment) se připravují evropské normy. V návaznosti na vystavěné prostředí nás čeká obrovský úkol, digitalizovat podzemní část staveb.

  Ing. Matějka - souhlasí, že termín existuje, na druhé straně je zapotřebí?

  Ing. Synek - řešme raději nutnost digitálního přístupu; celý svět je nesměrně dál, v EU Skandinávie. Našim cílem by mělo být zlepšení projektů, nikoliv zdigitalizování světa. Je nutné vidět rozdíl různých infomačních modelů a najít společného menovatele pro stát a projektanta.

  p. Nechyba - je třeba vzít v potaz digitální technologické možnosti a státem jasně definovaná data ke prospěchu obyvatelstva; cílem je zlepšovat životní prostředí a k tomu jsou zapotřebí digitální data.

  Ing. Synek - je nutné rozlišovat, co chce stát/obec a co potřebuje ten, kdo staví; problémem jsou různé informační úrovně.

  Ing. Poděbrad - měli bychom se zaměřit na parametry území z hlediska hmot

  p. Nechyba - vystavěné prostředí využije něco s portálu stavebníka, něco ze skutečného provedení stavby

  Ing. Loukota - není už někde vytvořen podobný systém, abychom nepracovali na něčem, co už je vytvořeno?

  p. Nechyba - musíme mít za cíl, aby všechny digitální mapy v ČR (14) byly propojitelné a pak dostaneme základ pro digitální vystavěné prostředí

  Ing. Serafín - navrhuje udělat celodenní workshop na téma digitální vystavěné prostředí (urbanista, projektant, zhotovitel). Je nutné problematiku vydiskutovat před tím, než budou metodiky schválené.

  Ing. arch. Fibiger - hlásí se k organizaci workshopu.

  pí Báčová - víme, co bude obsahem digitálního vystavěného prostředí?


 5. Analýza klasifikačních systémů

  Ing. Synek - úkol bych splnil v požadovaném termínu, nicméně objednávka došla až 19.12.2019. Očekávání MPO jsem nemohl naplnit, jelikož analýza se vztahovala k činnosti autorizovaných osob, s důrazem na jejich priority; jako zástupce ČKAIT nemůžu zpracovat analýzu z hlediska veřejného zájmu (neurčitého pojmu)

  Ing. Serafín - souhlasí, že výsledek je jiný, než MPO očekávalo. Má potvrzení o tom, že objednávka z MPO odešla 11.11.2019; objednávku jsme nezadali přesně dle našich očekávání. Klasifikační systém tady nemá být proto, aby se dobře postavila stavba. Domnívali jsme se, že autoři analýzy budou mít širší pohled. Ve vypracované analýze je nutné zdůraznit, co jej rešerše a co jsou nové informace; dále – bylo by vhodné analýzu zestručnit.

  Ing. Hnízdil - má vůbec MPO ještě zájem o tento oponentní posudek?

  Ing. Serafín - zeptá se náměstka Muřického.

  p. Nechyba - rešerše byla zadána ČVUT na celý životní cyklus, Komora se věnovala tématu jenom z pohledu AO. Cílem je hledat optimální klasifikační systém, rešerši ČVUT si vyžádaly i jiné státy EU. Závěr rešerše – ideální systém neexistuje, nejhůře dopadl CO-CLASS. Rozdíl mez klasifikačními systémy má několik atributů, nejdůležitějším je ambice vylepšit společný jazyk pro analýzu dat a jejich porovnání a pak postavení na klasifikačních normách

  Ing. Synek - je potřeba určit správnou hladinu infomační úrovně

  p. Nechyba - hladinou je mezinárodní standard CCI; ČR obdrží klasifikační systém zdarma v otevřeném formátu. Je nutné vtáhnout i výrobce, mají zájem, ale neumějí postup.

  Ing. Synek - s výroky se dostáváme na minové pole.

  p. Nechyba - nepůjde o hodnoty výrobku, ale o strukturu dat ve vztahu k užití.


 6. Závěr

  prof. Materna - poděkoval za účast a navrhl termín následujícího jednání komise na 24.3.2020 od 14.00 hod. – velká zasedačka budovy ČKAIT