Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2018

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 2/2018

Datum: 12. 9. 2018
Čas: 14.00 – 16.00 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.p.

Přítomni: prof. Ing. Materna (ČKAIT), Ing. Loukota (ČKAIT), Ing. Hnízdil (ČKAIT), Ing. Klečka (Metrostav), Ing. Minka (di5), pí Báčová (ČKAIT), doc. Ing. Kuda (FAST VŠB Ostrava), Ing. Matějka (FSv ČVUT), Ing. Matyáš (CzBIM), Mgr. Dvořák (MT Legal), Nechyba (ČAS), Ing. Serafín – částečně (MPO), Ing. Klepáčková
Omluveni: doc. Ing. Šuhajda (VUT FAST Brno), doc. Ing. Rubina (FAST VUT Brno), Ing. Poděbrad (ČSSI), Ing. Remeš (VUT FAST Brno), Ing. Marek (ČKAIT)
Host:

Program jednání:
 1. Zahájení
  prof. Materna přivítal účastníky jednání a úvodním slovem vyzval doc. Kudu k okomentování připravené prezentace „BIM na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava“ (prezentace je přílohou zápisu)

 2. BIM na Fakultě stavební VŠB TU Ostrava
  doc. Kuda
  • první část prezentace byla zaměřena na poskytnutí základních informací ohledně:
   1. státní podpory VŠ při zavádění metody BIM
   2. organizačního zajištění přípravy a koncepci CŽV v BIM
   3. současného stavu jednání pracovních skupin zapojených VŠ
  • druhá část ukázkové prezentace informovala o „Pilotním projektu FAST – Dřevodomek MSDK“ – implementaci BIM na jednu z budov FAST, kde se na spolupráci podílí i samotní studenti magisterských a doktorských programů. V dalším by se měl dopracovat pilotní projekt se zapojením dalších kateder FAST, aby se ukázala zejména spolehlivost a životnost navržených řešení.

 3. Diskuse
  Ing. Minka
  • velmi důležitá aktivita – VŠ by měly být subjekty, které přináší inovace do praxe
  • za nejdůležitější považuje dohnat deficit teoretických informací za praxí
  Ing. Matějka
  • ČVUT podniká podobné aktivity; univerzity se v přístupu shodují, čeká je náročný úkol
  prof. Materna
  • v rámci CŽV ČKAIT (4 hod. semináře typu B), by se měly připravit přednášky, které by mohly být využity pro komerční kurzy VŠ prezentované doc. Kudou
  • dotazuje se přítomných, zda by se chtěli jako lektoři na kurzech BIM ČKAIT podílet a upozornil na termín akreditace ČKAIT 31.10.2018
  Ing. Matějka
  • každá aktivita je dobrá, obává se ale, aby se tyto semináře tematicky nekryly s kurzy VŠ
  • z jeho pohledu je nutné začít problematiku vyučovat podrobně
  Ing. Minka
  • dle jeho zkušeností kurzy se mění v rozsahu i obsahu; skladba účastníků 40 hod. kurzu bude jiná, než zastoupení na semináři ČKAIT
  p. Nechyba
  • aby se vytvořil jednotný celek, je nutné při přípravě kurzů propojit stejné lidi
  • návazné speciální kurzy VŠ by měly absolvovat jenom osoby, které absolvovaly základní kurz
  • ambicí kurzů VŠ je, aby je absolvovali „světlonoši“ firem, kteří informace předají zaměstnavatelům
  prof. Materna
  • ne každý projektant je nositelem celého projektu a proto by si členové Komory měli mít možnost kurz vybrat dle vlastního uvážení
  pí Báčová
  • systém ČŽV ČKAIT je založen na možnosti výběru; musíme se zaměřit i na stavbyvedoucí, kteří budou muset mít v budoucnu znalosti také v BIM
  prof. Materna
  • byl by rád, kdyby někdo z přítomných přišel s námětem „malého“ kurzu; časem se situace vytříbí – adepti se rozdělí sami do kurzu VŠ i ČKAIT, ale výběr musí zůstat na nich
  p. Nechyba
  • hlavní koordinační roli by měl mít ČAS, aby se zaručilo vzdělávání v jednotném celku, aby problematika byla prezentována stejně; největší výzva je sjednocení terminologie
  • ČAS má za cíl v horizontu několika let dopracovat se ke standardům; dotazuje se na možnost spolupráce ČAS a ČKAIT v rámci akreditace komorového CŽV
  prof. Materna
  • ČAS si na komorových stránkách v databázi EDUK může kdykoliv prohlédnout všechny nabízené semináře; na druhé straně není problém, aby se zástupce ČAS zúčastňoval zasedání akreditační komise
  Ing. Hnízdil
  • akreditační komise ĆKAIT je schopna sama ohodnotit odbornou úroveň svých přednášejících
  • nabízí možnost prezentovat připravené materiály i na Profesis on line
  Ing. Loukota
  • obecnými informacemi jsou naši členové přesyceni, je nutné semináře zaměřit na konkrétní aplikace
  Ing. Matyáš
  • Ing. Matějka obdržel od CzBIM úkol na zpracování dotazníku, s cílem získat informace, co projektové a realizační firmy od BIM očekávají
  Ing. Klečka
  • datové standardy BIM se právě dokončují
  Ing. Matějka
  • ČVUT nabídne odborníky pro semináře Komory
  prof. Materna
  • zúčastní se jednání komise BIM Evropské rady inženýrských komor 22. 9. 2018; na příštím jednání komise BIM ČKAIT bude podána informace

 4. „Rodné listy“ specialistů a koordinátorů BIM
  prof. Materna
  • „Rodné listy“ specialistů a koordinátorů BIM z pohledu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  • bylo prezentováno 9 „rodných listů“ (schválených MŠMT 30. 8. 2018) u kterých se v souladu s ustanovením zákona musí zpracovat hodnotíci standardy pro jednotlivé kvalifikace, tzn. kompetence a kritéria pro jejich ověřování
  • jako příklad byl prezentován rodný list studnaře, z kterého je možné vyčíst, co se od zpracovatele rodného listu požaduje
  Ing. Hnízdil
  • vyzývá účastníky jednání zapojit se do přípravy hodnotícich standardů jednotlivých kvalifikací; jména musí MŠMT obdržet do pátku 14. 9. 2018

 5. Diskuse
  prof. Materna
  • informuje o obsahovém harmonogramu prací
  • vytvoření pracovních skupin
  • zpracování standardů
  • jejich projednání na sektorové radě (zástupci MPO, ČKAIT, SPS, atd.)
  • posouzení kvality zpracovaných dokumentů stvrzovateli
  • zařazení hodnotícich a kvalifikačních standardů do systému NSK, aby byly v katalogu prací pro ty, kteří budou chtít zájemce zkoušet
  Ing. Serafín
  • dotazuje se na postup přihlášení se zkoušejícího (autorizované osoby – AO)
  prof. Materna
  • potencionální zkoušející (AO) se přihlašují do databáze MPO; zájemci o přezkoušení se hlásí u zkoušejícího (oprávněné osoby)

 6. Různé
  pí Báčová
  • v krátkosti informovala o proběhlé konferenci „Smart building“

 7. Závěr
  prof. Materna poděkoval za účast a stanovil termín následujícího jednání na 21. 11. 2018 – 14.00 – 16.00 hod. – velká zasedačka budovy ČKAIT

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: prof. Materna