Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2018

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2018

Datum: 21. 11. 2018
Čas: 14.00 – 16.00 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2.p.

Přítomni: prof. Ing. Materna (ČKAIT), Ing. Loukota (ČKAIT), Ing. Hnízdil (ČKAIT), Ing. Synek (Metrostav), pí Báčová (ČKAIT), doc. Ing. Kuda (FAST VŠB Ostrava), Ing. Matějka (FSv ČVUT), Nechyba (ČAS), Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. Matyáš (CzBIM), Mgr. Dvořák (MT Legal), Ing. Minka (di5), Ing. Klečka (Metrostav), doc. Ing. Šuhajda (VUT FAST Brno), doc. Ing. Rubina (FAST VUT Brno), Ing. Poděbrad (ČSSI), Ing. Remeš (VUT FAST Brno), Ing. Marek (ČKAIT), Ing. Serafín (MPO)
Host: Ing. arch. Fibiger (SIA)

Program jednání:
 1. Zahájení
  prof. Materna
  • přivítal účastníky jednání a úvodním slovem plynule navázal na problematiku akreditaci komerčních kurzů VŠ v rámci CŽV ČKAIT (semináře typu A),
  • zpětná vazba od potenciálních účastníků na kalkulovanou cenu 13 300,- Kč je zatím pozitivní
  • Představenstvo ČKAIT by uvítalo možnost slevy pro členy ČKAIT
  • účast na dalších kurzech zaměřených na praktické poznatky BIM je podmíněna absolvováním tohoto základního kurzu
  pí Báčová
  • vyzvala pana Ing. Matějku, Ph.D., k napsání článku o kurzech připravovaných VŠ do komorového časopisu Z+i č. 1/2019, předběžný termín uzávěrky je 15.1.2019 – Ing. Matějka souhlasí, článek napíše v infomačním rozsahu pro členy ČKAIT

 2. Různé
  prof. Materna
  • informoval o postupu prací na „Kvalifikačních a hodnotících standardech“ specialistů a koordinátorů BIM z pohledu zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání)
  • na NÚV (Národním ústavu pro vzdělávání) proběhlo jednání ohledně úpravy profesních kvalifikací; Mgr. Nosek připomínkoval část týkající se podmínek a pokynů k provádění zkoušek
  p. Nechyba
  • poznamenal, že stavební úřady budou pracovat s otevřenými formáty přes centrální úložiště
  prof. Materna
  • rodné listy jsou jak pro koordinátory, tak pro specialisty; jde o osoby – pomocníky pro ty, kteří budou pomocí BIM vykonávat vybrané činnosti ve výstavbě
  • na NÚV bylo dohodnuto, že se připomínky dopracují a materiál bude předán stvrzovatelům ke schválení; následně se vypořádají i jejich připomínky; autorizujícím orgánem je MPO, které předá dokumenty MŠMT a nastane další kolo připomínek
  p. Nechyba
  • dle jeho názoru jde o umělé vytváření nových kvalifikací
  prof. Materna
  • je možné, že to bude ve výsledku slepá cesta, ale je potřeba ji prozkoumat – trh má potřebu těchto znalostí – jak se jim bude říkat, je vedlejší
  Ing. arch. Fibiger
  • se zaváděním BIM budeme mít podobné zkušenosti jak v počátcích CAD-u
  • má obavy, aby se v rámci rekodifikace toho nechopili právníci a nezačlenili BIM do právního systému
  • v první řadě by mělo jít o instalaci a ne o stanovení nové profese
  p. Nechyba
  • proto je nutné rozlišovat kvalifikaci, pozici a roli BIM; zda se budou vyžadovat certifikáty je věc dohody a ne zákona/normy
  pí Báčová
  • na straně druhé je důležité, aby se v tabulkách profesních klasifikací objevilo BIM
  Ing. Synek
  • otevřel problematiku samostatné autorizace pro realizaci staveb; na příkladech z USA poukazoval na pozitiva tohoto přístupu
  p. Nechyba
  • vztahy se musí řešit smluvními standardy; měly by se narovnat, vyvážit – nesmí se stát zdrojem obživy pro právníky – klíčem je komfortní postavení partnerů; nejdříve je nutné zavést procesy, abychom měli co digitalizovat! ČR je v tomto směru negativně exotická, chybí nám procesní BIM
  pí Báčová
  • viníky je ovšem nutné hledat v předchozích ministrech MPO, kteří se stavebnictvím nechtěli zabývat
  p. Nechyba
  • organizačním partnerem MPO je MMR; jelikož schází kontinuita, t.č. se musíme nechat inspirovat zahraničím
  • naší ambicí je, aby smluvní standard byl rámec (ne striktní předpis), a proto se především musíme shodnout na principech rámce šablony

 3. Závěr
  prof. Materna poděkoval za účast a stanovil termín následujícího jednání na 13. 2. 2019 – 14.00 – 16.00 hod. – velká zasedačka budovy ČKAIT

Zapsala: Ing. Klepáčková
Schválil: prof. Materna