Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2019

Zápis ze zasedání komise BIM ČKAIT č. 3/2019

Datum: 29.10.2019
Čas: 14.30 – 16.30 hod.
Místo: velká zasedačka budovy ČKAIT, 2. p.

Přítomni: Ing. Synek, pí Báčová, Ing. Minka, Ing. Klečka, Ing. Klepáčková
Omluveni: Ing. R. Hnízdil, Ing. P. Serafín, J. Nechyba, Ing. Poděbrad, Ing. Matyáš, Mgr. Dvořák, doc. Ing. Šuhajda, doc. Ing. Rubina, Ing. Loukota, doc. Ing. Kuda, Ing. Remeš, Ing. A. Marek, prof. Ing. Materna, Ing. Bukovský, Ing. Matějka, Ing. arch. Fibiger
Host:

Program jednání:
 1. Informace o připomínkách a stanovisku k metodikám ČASu
  Ing. Klečka
  • omluvený a nepřítomný prof. Materna pověřil vedením dnešního jednání komise Ing. Klečku
  • zopakoval informace k nastavenému systému připomínek a stanovisek k metodikám BIM navrhovaných odborem Koncepce BIM (agentura ČAS). Čas zasílá nové materiály na jeho adresu, jsou obesílání členové Komise BIM a Technické komise ČKAIT. Od posledního jednání komise byly do databáze zařazené autorizované osoby, které o spolupráci na připomínkách projevily zájem
  • upozorňuje na skutečnost, že recenzní systém nefunguje transparentně; ČKAIT nemá oprávnění k náhledu výsledků vypořádání – tento stav je v rozporu se správnou praxí

 2. Analýza platných právních předpisů upravujících obsah a rozsah dokumentace a požadavků na stavby
  přítomní
  • se shodují v názoru, že návrh textu ČKAIT byl následně neznámým autorským kolektivem neodborně upraven tak, že neodpovídá právním předpisům ve výstavbě
  • doporučují zaslat na MPO dopis, ve kterém požádají, aby zástupci ČKAIT byli osloveni ke spolupráci na finálním textu znění, v opačném případě nesouhlasí, aby ČKAIT byla uvedena jako spoluautor a bylo využito její loga
  Ing. Klečka
  • připraví návrh dopisu k podepsání prof. Maternou

 3. Smluvní vzory a metodiky pro projektové řízení v BIM
  přítomní
  • navrhují, aby byl na MPO zaslán dopis, ve kterém se zejména uvede
   1. k předloženému dokumentu zásadní negativní stanovisko ČKAIT nejen z titulu nedostatků textu, ale i ze skutečnosti, že dříve zaslané připomínky ke konceptu Český standard smlouvy pro výstavbu“ nebyly zapracovány, ale ani nijak vypořádány
   2. nerespektování odborné a právní terminologie (domníváme se, že vzory a metodiky vznikly zřejmě překladem anglického textu)
   3. nesouhlas s názvem „smlouvy pro výstavbu“ – v českém prostředí je nutné uvádět „smlouvu o dílo“
   4. názor, že tvorba obecného smluvního standardu mimo stávající právní rámec v dané oblasti překračuje mandát daný Koncepcí BIM schválený usnesením vlády
   5. doporučení, aby ČAS požádal o stanoviska jiných odborných organizací (ČSpSP, HK, SPS)

 4. Žádost Odboru Koncepce BIM o podporu klas. systému CoClass
  Ing. Synek
  • nadále trvá na doporučení ve smyslu podpory testování klasifikačního systému CoClass na vybraných pilotních projektech veřejných zadavatelů, organizovaných agenturou ČAS, ale i na ověření více klasifikačních systémů

 5. Model skutečného provedení stavby – facility management x BIM
  přítomní
  • se shodují v názorech, že
   1. není obecnou zvyklostí, aby správce budovy s projektantem spolupracoval (nejsou zohledněny firemní procesy), tzn., pak chybějí následná data pro provoz budovy
   2. v ČR chybějí data pro databázi FM

 6. Závěr
  Ing. Klečka poděkoval za účast a navrhl termín následujícího jednání komise na 26. 11. 2019 od 14.30 hod.

Zapsala: Ing. Klepáčková
Kontroloval: Ing. Klečka
Schválil: Prof. Materna