Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání Legislativní komise ČKAIT č. 8/2020 ze dne 13.10.2020

Zápis ze zasedání Legislativní komise ČKAIT č. 8/2020 ze dne 13.10.2020

Přítomni per rollam: Ing. Hladík, Ing. Špalek, Ing. Šišma, Ing. Blecha, Ing. arch. Hovořáková, Ing. Brett, Ing. Jandáček, Ing. Mandík, Ing. Schwarz, Ing. Víchová, Mgr. Dvořák, Ing. Serafín, Ing. Makalová, Ing. Klepáčková
Omluveni: prof. Materna, Ing. Trnka ml., Mgr. Machačková
Host:

Program jednání:
 

 1. Ing. Hladík vzhledem ke krizovým opatřením vlády se navržené body programu LK projednávaly elektronicky, odpovědi na dotazy se diskutovaly per rollam
 2. Ing. Klepáčková Kontrola úkolů
  11/09 - termín stálý 22/20 - trvá 23/20 - splněno 24/20 - splněno
 3. Ing. Klepáčková Zákony v PSP
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (zrušení § 96b), poslanci obdrželi 14.9.2018 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 279 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (§4 a další - změna institutu závazných stanovisek), poslanci obdrželi 25.1.2019 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 383 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely zákona o elektronických komunikacích, poslanci obdrželi 8.3.2019 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 421 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely SZ a ZZVZ (elektronický stavební deník), poslanci obdrželi 17.5.2019 + neutrální stanovisko vlády sněmovní tisk č. 484 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh zákona o bezpečnosti práce (vyhrazená technická zařízení), poslanci obdrželi 26.6.2019 sněmovní tisk č. 535 - 2. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh novely zákona o vodách (sucho a povinnost měření odběru povrchových i podzemních vod), poslanci obdrželi 26.7.2019 sněmovní tisk č. 556 - 3. čtení proběhlo jednání PSP 16.9. a 18.9.2020, souhlas s návrhem je odesílán do Senátu
  • návrh zákona o lobbování, poslanci obdrželi 21.8.2019 sněmovní tisk č. 565 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky, poslanci obdrželi 13.11.2019 sněmovní tisk č. 644 - 3. čtení proběhlo na jednání PSP 18.9.2020, souhlas s návrhem je odesílán do Senátu
  • návrh novely zákona o urychlení výstavby, poslanci obdrželi 10.12.2019 sněmovní tisk č. 673 - senátní tisk č. 289 byl projednán 23.7.2020 a s pozměňovacími návrhy zaslán ke zpětnému projednání do PSP - 29.9.2020 byla novela v PSP schválena ve znění odsouhlaseném ve 3. čtení, prezidentem podepsaná 1.10.2020 a ve Sbírce zákonů zveřejněna 13.10.2020
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (sociální nebo jiné hygienické zařízení k užívání veřejností mimo režim SZ), poslanci obdrželi 21.4.2020 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 827 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely § 29 ZZVZ (zadavatel nemá povinnost zadávat VZ v zadávacím řízení v případě pořizování státních hmotných rezerv), poslanci obdrželi 23.6.2020 + neutrální stanovisko vlády sněmovní tisk č. 908 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely § 9 ZZVZ (možnost flexibility vlády při použití státních hmotných rezerv), poslanci obdrželi 15.7.2020 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 951 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh stavebního zákona, poslanci obdrželi 11.9.2020, sněmovní tisk č. 1008 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020 - návrh změnových zákonů ke stavebnímu zákonu, poslanci obdrželi 11.9.2020, sněmovní tisk č. 1009 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely zákona o požární ochraně, poslanci obdrželi 29.9.2020, na vládu odesláno 1.10.2020, sněmovní tisk č. 1027 - zatím nebyl na jednání PSP předložen - návrh novely zákona o zeměměřictví, poslanci obdrželi 30.9.2020, sněmovní tisk č. 1029 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP 20.10.2020
 4. Ing. Hladík Rekodifikace - informace
  • první čtení stavebního zákona i navazujících změnových zákonů je navrženo na projednání v prvním čtení PSP od 20.10.2020; přesný datum není určen - 62. schůze poslanecké sněmovny proběhne v období 20.10. - 30.10 a 10.11. - 13.11.
 5. Ing. Hladík Dotaz AO
  • tazatel se ptá, zda u 6 podlažní budovy, kde se plánují drobné přístavby jednotlivých pater (2,3,4 a 5 NP) s drobnou změnou jejich půdorysů, přičemž nedojde k přesahu původního půdorysu zastavěné plochy, se jedná o stavební úpravy nebo přístavbu
   členové LK per rollam - se shodují v názoru, že se podle stavebního zákona jedná o přístavby ploch ve 3-5 podlaží. Tzn., že tato podlaží přistavuje i nastavuje, mění vzhled stavby a splňuje tím i podmínku přístavby, kdy je tato část stavby vzájemně provozně propojena s dosavadní stavbou. - případný režim stavebních úprav by musel splňovat podmínky uvedené v dotčených ustanoveních § 103 a § 104 SZ
 6. Ing. Hladík Dotaz AO
  • tazatel se ptá, zda bude odpovědný za to, když zhotovitel stavby nebude respektovat ověřenou projektovou dokumentaci, ale u realizace bude postupovat dle výkazu výměr
   členové LK per rollam - s odkazem na ZZVZ a SZ se shodují v názoru, že pokud dojde k neshodě, či nejasnostem mezi dokumentaci a výkazem výměr, má dodavatel v případě nadlimitního režimu především možnost požádat o vysvětlení zadávací dokumentace. Stavebník by si pak měl nabídku zkontrolovat s projektovou dokumentací (zadávací dokumentací) a případné změny a odchylky konzultovat s projektantem. - z hlediska zadávání veřejné zakázky nemá žádná část zadávacích podmínek přednost, nicméně zhotovitelé naceňují nabídku dle výkazu výměr. Uvedená situace je tedy nepochybně vadou zadávacích podmínek, za níž je plně odpovědný zadavatel a která by v krajním případě mohla vést až ke zrušení zadávacího řízení.
 7. Ing. Hladík Dotaz AO
  • tazatel se ptá, zda objekt pro rodinnou rekreaci musí splňovat stejné technické vlastnosti budovy jako objekt pro bydlení. Konkrétně ho zajímají technické parametry ohledně součinitele tepelné propustnosti a požadavek na požární odolnost.
   členové LK per rollam - souhlasí s návrhem odpovědi, kterou připravila Ing. Víchová, která zevrubně rozebírá výše uvedené technické parametry pro rekreační objekt. Navíc doplňují, že PENB podle § 7 odst. 5 písm. d) zákona č. 406/2000Sb., není vyžadován u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání.
 8. Ing. Hladík Dotaz AO
  • tazatel statik se ptá, zda může převzít statický výpočet a hodnoty z něj v dodavatelské dokumentaci, který je z jeho pohledu a dosaženého vzdělání nevyvratitelně špatný, aniž by za něj nesl odpovědnost
   členové LK per rollam - se shodují v názoru, že popisovaná změna stavby by musela projít režimem změny stavby před dokončením, tudíž musí být schválená příslušným stavebním úřadem. Za odsouhlasené změny a převzaté podklady by odpovědnost padla na tazatele.
 9. Stávající a nové úkoly:
  11/09 Na webových stránkách Komory v rubrice „Informace komisí“ průběžně zveřejňovat stanoviska LK. Zodp.: Ing. Hladík, p. Jendruščák, Ing. Klepáčková, termín: stálý
  22/20 Rozhodnutí pro další pokračování v legislativní komisi. Zodp.: členové LK, termín: 10.11.2020
  25/20 Na základě per rollam diskuse připravit návrh odpovědi (přístavba poschodí). Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 16.10.2020
  26/20 Na základě per rollam diskuse připravit návrh odpovědi (výkaz výměr). Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 16.10.2020
  27/20 Na základě per rollam diskuse připravit návrh odpovědi (objekt pro bydlení). Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 16.10.2020
  28/20 Na základě per rollam diskuse připravit návrh odpovědi (odpovědnost za cizí statický výpočet). Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 16.10.2020
 10. Závěr:
  Ing. Hladík elektronicky poděkoval všem, kteří o dotazech diskutovali a stanovil termín následujícího jednání na 10.11.2020 od 10.30 - 13.30 hod. - velká zasedačka budovy ČKAIT

  Zapsala: Ing. Klepáčková
  Schválil: Ing. Hladík