Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Přihlášení

Zápis ze zasedání Legislativní komise ČKAIT č. 9/2020 ze dne 10.11.2020

Zápis ze zasedání Legislativní komise ČKAIT č. 9/2020 ze dne 10.11.2020

Přítomni per rollam: Ing. Hladík, Ing. Špalek, Ing. Makalová, Ing. arch. Hovořáková, Ing. Brett, Ing. Šišma, Mgr. Dalešická, Ing. Klepáčková
Omluveni: prof. Materna, Ing. Trnka ml., Mgr. Machačková, Ing. Blecha, Ing. Jandáček, Ing. Schwarz, Ing. Víchová, Mgr. Dvořák, Ing. Serafín, Ing. Mandík
Host:

Program jednání:
 

 1. Ing. Hladík vzhledem ke krizovým opatřením vlády se navržené body programu LK projednávaly elektronicky, odpovědi na dotazy se diskutovaly per rollam
 2. Ing. Klepáčková Kontrola úkolů
  11/09 - termín stálý 22/20 - zrušeno 25/20 - splněno 26/20 - splněno 27/20 - splněno 28/20 - splněno
 3. Ing. Klepáčková Zákony v PSP
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (zrušení § 96b), poslanci obdrželi 14.9.2018 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 279 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (§4 a další - změna institutu závazných stanovisek), poslanci obdrželi 25.1.2019 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 383 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely zákona o elektronických komunikacích, poslanci obdrželi 8.3.2019 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 421 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely SZ a ZZVZ (elektronický stavební deník), poslanci obdrželi 17.5.2019 + neutrální stanovisko vlády sněmovní tisk č. 484 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh zákona o bezpečnosti práce (vyhrazená technická zařízení), poslanci obdrželi 26.6.2019 sněmovní tisk č. 535 - 2. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh novely zákona o vodách (sucho a povinnost měření odběru povrchových i podzemních vod), poslanci obdrželi 26.7.2019 sněmovní tisk č. 556 - 3. čtení proběhlo jednání PSP 16.9. a 18.9.2020, souhlas s návrhem byl odesílán do Senátu 15.10.2020, projednávání zařazeno od 12.11.2020
  • návrh zákona o lobbování, poslanci obdrželi 21.8.2019 sněmovní tisk č. 565 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky, poslanci obdrželi 13.11.2019 sněmovní tisk č. 644 - 3. čtení proběhlo na jednání PSP 18.9.2020, souhlas s návrhem byl odesílán do Senátu 15.10.2020, projednávání zařazeno od 12.11.2020
  • poslanecký návrh novely stavebního zákona (sociální nebo jiné hygienické zařízení k užívání veřejností mimo režim SZ), poslanci obdrželi 21.4.2020 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 827 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely § 29 ZZVZ (zadavatel nemá povinnost zadávat VZ v zadávacím řízení v případě pořizování státních hmotných rezerv), poslanci obdrželi 23.6.2020 + neutrální stanovisko vlády sněmovní tisk č. 908 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • poslanecký návrh novely § 9 ZZVZ (možnost flexibility vlády při použití státních hmotných rezerv), poslanci obdrželi 15.7.2020 + nesouhlasné stanovisko vlády sněmovní tisk č. 951 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP od 20.10.2020
  • návrh stavebního zákona, poslanci obdrželi 11.9.2020, sněmovní tisk č. 1008 - 1. čtení proběhlo 5.11.2020 - návrh změnových zákonů ke stavebnímu zákonu, poslanci obdrželi 11.9.2020, sněmovní tisk č. 1009 - 1. čtení proběhlo 5.11.2020
  • poslanecký návrh novely zákona o požární ochraně, poslanci obdrželi 29.9.2020 + souhlasné stanovisko vlády, sněmovní tisk č. 1027 - zatím nebyl na jednání PSP předložen
  • návrh novely zákona o zeměměřictví, poslanci obdrželi 30.9.2020, sněmovní tisk č. 1029 - 1. čtení zařazeno na jednání PSP 20.10.2020
 4. Ing. Hladík Rekodifikace - informace
  • první čtení stavebního zákona i navazujících změnových zákonů proběhlo 5.11.2020. Stenoprotokol je zveřejněn v plném znění i na stránkách Komory/rekodifikace jako příloha č. 135.
  • výsledek hlasování u 1. čtení vládního návrhu stavebního zákona a návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona:
  • oba zákony byly přiděleny k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Současně byly tyto tisky přikázány Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a Ústavně právnímu výboru.
  • poslanci požádali a odsouhlasili lhůtu 100 dnů na projednání ve výborech
 5. Ing. Hladík Dotaz AO - členové LK per rollam
  • tazatelka se ptá, zda je možné umístit zemník v územním řízení současně se samotnou nádrží
  • se shodují v názoru, že v konkrétním případě bude zemník podle § 2 odst. 8 SZ součást souboru staveb, který bude realizován za společným účelem u výstavby nádrže. Předmětný odst. zákona umožňuje soubor staveb schválit v rámci jednoho stavebního řízení. Navíc se doporučuje toto řešení dohodnout se stavebníkem - Povodím Odry.
 6. Ing. Hladík Dotaz AO - členové LK per rollam
  • tazatel se obecně ptá, zda na pozemku určeném pro stavbu RD pokud tam není stavba hlavní (RD), je možné realizovat nemůže stavbu doplňkovou
  • se shodují ohledně časového sledu umístění jednotlivých staveb v názoru, že tato problematika není zákonem či vyhláškou výslovně upravena. Stavební úřady proto předpokládají časově existenci obou staveb současně, ve stejné době
  • pokud by po dobu provádění hlavní stavby tazatel užíval doplňkovou stavbu pro přípravu stavby RD, pak by se jednalo vlastně o zařízení staveniště, které musí být dočasné, nemohlo by sloužit k bydlení
 7. Ing. Hladík Dotaz AO - členové LK per rollam
  • tazatel informuje - Pro stavbu bylo vydáno platné stavební povolení. Součástí SP byly objekty s technologii, které vyžadovaly pro svoje uvedení do provozu zkušební provoz dle vyhlášky 177/1995. Vše proběhlo v souladu se SP na těchto objektech. V době realizace stavby bylo vydáno SP na jinou stavbu, které obsahovalo podobné nebo lépe řečeno shodné stavební a provozní soubory. V současnosti druhá stavba tyto předmětné PS a SO nahradila. Jak postupovat vůči stavebnímu úřadu (drážní úřad) ve věci a) zkušebního provozu b) ve věci kolaudace první stavby.
  • po prostudování vzájemné komunikace tazatele s Ing. Klepáčkovou a Mgr. Dalešickou doporučují, aby se tazatel s řešením obrátil přímo na příslušný drážní úřad
 8. Ing. Hladík Stavbyvedoucí - právní rozbor problematiky - členové LK per rollam
  • LK právní rozbor problematiky zpracovaný JUDr. Kuzmovou obdržela k posouzení od Ing. Patera
  • materiál berou na vědomí a doporučují zveřejnit v časopise Z+i jako potřebnou informaci pro všechny AO
 9. Stávající a nové úkoly:
  • 11/09 Na webových stránkách Komory v rubrice „Informace komisí“ průběžně zveřejňovat stanoviska LK. Zodp.: Ing. Hladík, p. Jendruščák, Ing. Klepáčková, termín: stálý
  • 29/20 Na základě per rollam diskuze připravit návrh odpovědi (povolování zemníku) Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 13.11.2020
  • 30/20 Na základě per rollam diskuze připravit návrh odpovědi (RD a doprovodné stavby). Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 13.11.2020
  • 31/20 Na základě per rollam diskuze připravit návrh odpovědi (změna stavby před dokončením. Zodp.: Ing. Klepáčková, termín: 13.11.2020
 10. Závěr:
  Ing. Hladík elektronicky poděkoval všem, kteří o dotazech diskutovali a stanovil termín následujícího jednání na 15.12.2020 od 9.00 - 12.00 hod. - velká zasedačka budovy ČKAIT

  Zapsala: Ing. Klepáčková
  Schválil: Ing. Hladík